Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018

Kazalo

2007. Splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca, stran 6262.

  
Na podlagi osmega odstavka 10. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) izdaja Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije v soglasju z ministrico za okolje in prostor
S P L O Š N I  A K T 
o strokovnem izpitu za pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta splošni akt določa podrobnejše pogoje, način, postopek opravljanja strokovnega izpita in obseg izpitnih vsebin za pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca (v nadaljnjem besedilu: strokovni izpit).
(2) Ta splošni akt določa tudi imenovanje, sestavo in pristojnosti izpitnih komisij ter varstvo pravic posameznikov, ki pridobivajo praktične izkušnje (v nadaljnjem besedilu: kandidat) pri opravljanju strokovnega izpita, in ureja druga vprašanja, v zvezi s strokovnimi izpiti.
2. člen 
(pristojna služba) 
Organizacijska in druga opravila pri izvajanju strokovnih izpitov opravlja služba Zbornice za arhitekturo in prostor, pristojna za izvajanje strokovnih izpitov (v nadaljnjem besedilu: pristojna služba ZAPS).
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE STROKOVNIH IZPITOV 
3. člen 
(pridobivanje praktičnih izkušenj) 
(1) Kandidat se z delom pod mentorstvom seznani z vsemi opravili, ki so potrebna za samostojno delo.
(2) V primeru daljše opravičene odsotnosti, se trajanje pridobivanja praktičnih izkušenj sorazmerno podaljša, razen za čas letnega dopusta.
(3) Kandidat ne more hkrati pridobivati praktičnih izkušenj iz poklicnih nalog z dveh ali več strokovnih področij.
4. člen 
(pogoji za kandidata in mentorja) 
(1) Kandidat mora imeti izobrazbo, pridobljeno v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZAID), ter druga strokovna znanja in kompetence, ki so potrebne za izvajanje nalog s strokovnega področja, za katero kandidat pridobiva poklicni naziv.
(2) Mentor mora imeti reference v skladu s podrobnejšimi merili za ustreznost referenčnih del iz 11. člena tega splošnega akta.
(3) Posameznik je lahko mentor istočasno največ dvema kandidatoma, ki si pridobivata praktične izkušnje.
5. člen 
(naloge mentorja) 
Mentor je v okviru vsestranskega usposabljanja kandidata dolžan:
– kandidata seznaniti s predpisi s področja stroke, pravili stroke, ki jih sprejme ZAPS, statutom ZAPS, kodeksom, splošnim aktom o disciplinskih kršitvah in splošnim aktom o stalnem strokovnem usposabljanju;
– skrbeti, da kandidat dosledno pridobiva praktične izkušnje;
– uvajati kandidata v delo ter mu z navodili, nasveti in praktičnim delom pomagati pri usposabljanju za samostojno delo;
– skrbeti, da kandidat strokovno napreduje in se dodatno poklicno usposablja;
– dodeljevati kandidatu delo oziroma posamezna opravila tako, da kandidat po končanem pridobivanju praktičnih izkušenj obvlada vsebino in procese priprave prostorskih aktov ali izdelave projektne dokumentacije;
– s kandidatom obravnavati in analizirati posamezna praktična strokovna vprašanja;
– skrbeti za razvoj kandidatovih etičnih norm;
– skrbeti, da se kandidat seznani z delom pooblaščenih članov ZAPS z drugih področij;
– izdati potrdilo o poteku pridobivanja praktičnih izkušenj na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega splošnega akta; potrdilo mora vsebovati kratek popis dela z navedbo projektov, pri katerih je kandidat sodeloval, in njegove vloge v delovnih procesih,opremljeno pa mora biti s krajem in datumom izdaje, identifikacijsko številko pooblaščenega člana ZAPS in lastnoročnim podpisom mentorja.
III. VRSTE IN OBSEG STROKOVNIH IZPITOV 
6. člen 
(vrste izpitov) 
(1) ZAPS zagotavlja opravljanje strokovnih izpitov za pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca.
(2) Strokovni izpit poteka v slovenskem jeziku.
7. člen 
(namen strokovnega izpita) 
S strokovnim izpitom se preveri ali je kandidat usposobljen za samostojno opravljanje poklicnih nalog s področja, s katerega opravlja strokovni izpit in ali obvlada osnovne zakonitosti metod in tehnik za opravljanje poklicnega naziva s strokovnega področja, s katerega opravlja izpit.
8. člen 
(obseg strokovnega izpita) 
Strokovni izpit obsega splošni in posebni del. Program splošnega dela strokovnega izpita je enak za vse kandidate, program posebnega dela pa je prilagojen strokovnemu področju, za katero se pridobiva poklicni naziv in praktičnim izkušnjam kandidata, ki si jih je pridobil pod mentorstvom.
9. člen 
(vsebina splošnega dela strokovnega izpita) 
Splošni del izpita obsega naslednje vsebinske sklope:
– predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema ter osnov varstva okolja in splošnega upravnega postopka,
– investicijski procesi in vodenje projektov,
– predpisi s področij, ki so neposredno povezani s sistemom urejanja prostora in graditve objektov ter sistemom varstva okolja, naravnih virov, narave, kulturne dediščine, varovanja zdravja in življenja ljudi, načrtovanja gospodarske javne infrastrukture, varstva pred požarom, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pri delu.
10. člen 
(vsebina posebnega dela strokovnega izpita) 
Posebni del strokovnega izpita obsega naslednje vsebinske sklope:
– preveritev praktičnih izkušenj (referenčna dela ali pisna naloga),
– varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objekta,
– področni predpisi in standardizacija s strokovnega področja, za katero kandidat pridobiva poklicni naziv.
11. člen 
(podrobnejša vsebina strokovnega izpita in pripravljalni tečaji) 
(1) Podrobnejše vsebine strokovnih izpitov so opredeljene v izpitnih programih za pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca. Izpitni programi vsebujejo navedbo pravnih virov in literature, potrebnih za pripravo na strokovni izpit ter podrobnejša merila za ustreznost referenčnih del, ki jih potrdi upravni odbor ZAPS na predlog komisije za strokovne izpite in so javno objavljeni na spletni strani ZAPS.
(2) V skladu s pravili svojega poslovanja in statutom ZAPS lahko pristojna služba ZAPS organizira izvedbo pripravljalnih tečajev za kandidate, ki nameravajo opravljati strokovni izpit. Udeležba na pripravljalnem tečaju ni pogoj za opravljanje strokovnega izpita.
12. člen 
(priznanje dela strokovnega izpita) 
O priznanju ustreznega dela strokovnega izpita odloči izpitna komisija v sodelovanju s pristojno službo ZAPS z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba na upravni odbor ZAPS.
IV. IZPITNE KOMISIJE 
13. člen 
(komisija za strokovne izpite) 
Naloge in pristojnosti komisije za strokovne izpite ZAPS so naslednje:
– določa smernice in pravila za delo izpitnih komisij,
– usklajuje roke za izvedbo strokovnih izpitov,
– usklajuje delo izpitnih komisij,
– skrbi za podrobnejšo vsebino strokovnega izpita za vsa področja in pripravi predlog programa strokovnega izpita,
– opravlja druge naloge v okviru svojih pristojnosti, če je tako določeno s statutom ZAPS ali sklepom upravnega odbora ZAPS.
14. člen 
(imenovanje izpitne komisije) 
(1) Na predlog strokovnih svetov matičnih sekcij imenuje člane izpitnih komisij upravni odbor ZAPS, in sicer:
– najmanj šest članov izpitnih komisij za preverjanje znanj s področja arhitekture,
– najmanj tri člane izpitnih komisij za preverjanje znanj s področja krajinske arhitekture,
– najmanj tri člane izpitnih komisij za preverjanje znanj s področja prostorskega načrtovanja.
(2) V odločbi o imenovanju članov izpitnih komisij mora biti tudi določeno, za katero strokovno področje iz 6. člena tega splošnega akta se imenujejo. Člane izpitnih komisij za splošni del strokovnega izpita imenuje upravni odbor ZAPS.
(3) Mandat izpitnih komisij je šest let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Izpitne komisije po izteku mandata opravljajo svoje naloge do imenovanja novih članov.
(4) Člani izpitne komisije so lahko predčasno razrešeni. Razreši jih upravni odbor ZAPS na predlog sveta matične sekcije.
15. člen 
(vrste izpitnih komisij) 
Izpitne komisije za preverjanje znanja za opravljanje poklicnih nalog pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca, so:
– izpitna komisija za preverjanje znanj s področja arhitekture,
– izpitna komisija za preverjanje znanj s področja krajinske arhitekture,
– izpitna komisija za preverjanje znanj s področja prostorskega načrtovanja.
16. člen 
(organizacija izpitnih komisij za opravljanje izpita) 
(1) Izpitna komisija za opravljanje posameznega izpita ima najmanj tri člane, od katerih je eden predsednik.
(2) Izmed članov izpitne komisije za opravljanje posameznega izpita se kandidatu določi poročevalca. Naloga poročevalca je pregled referenčnih del ali pisne naloge.
(3) Predsednika izpitne komisije za opravljanje izpita v njegovi odsotnosti nadomešča tisti član komisije, ki ga za svojega namestnika določi predsednik komisije.
17. člen 
(naloge in pristojnosti izpitnih komisij) 
Naloge in pristojnosti vsake izpitne komisije so naslednje:
– na podlagi predloženih kandidatovih referenčnih del odloči ali ta zadoščajo za pristop k izpitu,
– v primeru, da referenčna dela ne zadoščajo kandidatu določi pisno nalogo,
– preveri kandidatovo znanje in poznavanje zakonitosti metod, tehnik in procesov dela, potrebnih za zagotavljanje kakovosti in strokovnosti ter usposobljenost za samostojno opravljanje poklicnega naziva s področja, s katerega opravlja strokovni izpit.
18. člen 
(pogoji za člane izpitnih komisij) 
Za člana izpitne komisije je lahko imenovan član ZAPS, ki ima najmanj petnajst let delovnih izkušenj po pridobitvi poklicnega naziva in je poklicne naloge opravljal v zadnjih petih letih pred imenovanjem za člana izpitne komisije.
19. člen 
(izločitev člana izpitne komisije za opravljanje izpita) 
(1) Član izpitne komisije v času opravljanja strokovnega izpita in v času pridobivanja praktičnih izkušenj ne sme biti, kdor je:
– delodajalec kandidatu,
– sodelavec kandidatu,
– v sorodstvu s kandidatom v ravni vrsti do vključno četrtega kolena ali stranski vrsti do drugega kolena ali njegov zakonec, zunajzakonski partner ali v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi.
(2) Če član izpitne komisije ugotovi, da pri preverjanju pogojev za opravljanje izpita kandidata ali opravljanju izpita ne sme sodelovati, mora o tem brez odlašanja seznaniti predsednika izpitne komisije in pristojno službo ZAPS, predsednik izpitne komisije pa mora imenovati nadomestnega člana izpitne komisije. V primeru, da ne sme sodelovati predsednik izpitne komisije, nadomestnega predsednika izpitne komisije imenuje upravni odbor ZAPS.
(3) Če član izpitne komisije zanemarja svoje obveznosti, oziroma obstajata utemeljen sum in razlog za nezaupanje v nepristranskost njegovega dela v izpitni komisiji, ali če kandidat, ko opravlja strokovni izpit, izrazi tak sum, odloča o morebitni izločitvi člana izpitne komisije na predlog predsednika izpitne komisije upravni odbor ZAPS.
(4) Član izpitne komisije za opravljanje izpita, o katerem se odloča, ne sodeluje pri sprejemanju odločitev, ki so v zvezi z njegovo izločitvijo iz razlogov po prvem odstavku tega člena ali ki so v zvezi z njegovim neizpolnjevanjem obveznosti, ima pa pravico podati svoje videnje okoliščin ali s svojega stališča natančneje predstaviti problematiko.
20. člen 
(naloge predsednika izpitne komisije) 
Naloge predsednika izpitne komisije so naslednje:
– usklajuje in vodi izpitno komisijo,
– pregleduje ustreznost izobrazbe kandidatov,
– določa člane posameznih izpitnih komisij za opravljanje strokovnega izpita in poročevalce kandidatom,
– usklajuje vsebino strokovnih izpitov za splošni in posebni del.
V. OPRAVLJANJE IZPITA 
21. člen 
(prijava k strokovnem izpitu) 
(1) Kandidat lahko pristopi k strokovnem izpitu, če je oddal popolno prijavo najmanj 60 dni pred razpisanim rokom za strokovni izpit.
(2) Prijavi mora kandidat predložiti kopijo osebnega dokumenta, dokazilo o ustrezni izobrazbi, potrdilo mentorja o pridobljenih praktičnih izkušnjah in tri referenčna dela s strokovnega področja za katero opravlja strokovni izpit, ki ustrezajo merilom, določenim v izpitnem programu. Če kandidat ne more predložiti referenčnih del ali če izpitna komisija ugotovi, da predložena referenčna dela s strokovnega področja za katero opravlja strokovni izpit, niso ustrezna za preveritev praktičnih izkušenj, mora kandidat izdelati pisno nalogo.
(3) Če so dokazila iz prejšnjega odstavka nepopolna, mora pristojna služba ZAPS najpozneje v petih dneh po prejemu kandidatove prijave zahtevati dopolnitev. Kandidat mora prijavo dopolniti v osmih dneh.
(4) Če pristojna služba ZAPS ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje pogojev za opravljanje strokovnega izpita, o tem obvesti kandidata tako, da mu po uradni dolžnosti izda odločbo. V odločbi lahko pristojna služba ZAPS določi tudi manjkajoče vsebine, iz katerih mora kandidat, opraviti izpit na ustreznem visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji, če kandidatovi izobrazbi manjka največ 20 % znanj in kompetenc, določenih z 8. členom ZAID. Določba prejšnjega stavka se ne uporablja pri priznavanju poklicnih kvalifikacij v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij.
(5) Ko pristojna služba ZAPS ugotovi, da kandidat izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje strokovnega izpita, kandidata o tem pisno obvesti. Hkrati mu pošlje tudi račun za plačilo stroškov strokovnega izpita iz 34. člena tega splošnega akta. Stroški strokovnega izpita morajo biti poravnani v osmih dneh po prejemu obvestila.
(6) Če pristojna služba ZAPS ugotovi, da v roku iz prejšnjega odstavka izpitni stroški niso bili poravnani, se šteje, da je kandidat odstopil od opravljanja strokovnega izpita, o čemer mu pristojna služba ZAPS po uradni dolžnosti izda sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba.
(7) Kandidat mora na dan prijave k strokovnemu izpitu izpolnjevati vse pogoje v skladu s tem splošnim aktom.
22. člen 
(pisna naloga) 
(1) Če je kandidat v prijavi k strokovnemu izpitu navedel, da bo izdelal pisno nalogo, mu izpitna komisija na podlagi poročila mentorja določi naslov naloge.
(2) Pristojna služba ZAPS kandidata obvesti o naslovu naloge v roku 15 dni po prejemu dokazila o plačilu stroškov strokovnega izpita.
(3) Če kandidat v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne odda pisne naloge, se šteje, da je od opravljanja strokovnega izpita odstopil, o čemer mu pristojna služba ZAPS po uradni dolžnosti izda sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba.
(4) Kandidat, ki bo izdelal pisno nalogo, lahko pristopi k izpitu le, če odda pisno nalogo najmanj 30 dni pred želenim razpisanim rokom za izpit.
23. člen 
(obvestilo o začetku strokovnega izpita) 
Pristojna služba ZAPS najpozneje v 15 dneh pred izpitnim rokom kandidata obvesti o datumu in kraju opravljanja strokovnega izpita.
24. člen 
(preizkus poklicne usposobljenosti) 
(1) Če si je kandidat v postopku priznavanja poklicne kvalifikacije v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev, izbral dopolnilni ukrep preizkusa poklicne usposobljenosti in o tem obvestil ZAPS, se šteje, da se je prijavil k strokovnemu izpitu.
(2) Predsednik izpitne komisije na podlagi manjkajočih vsebin, ki niso zajete v kandidatovih kvalifikacijah in ki izhajajo iz začasne odločbe o odreditvi dopolnilnega ukrepa, kandidatu določi vsebine iz izpitnega programa, ki se bodo preverjale na strokovnem izpitu.
(3) Pristojna služba po prejemu odločitve predsednika izpitne komisije iz prejšnjega odstavka kandidata pozove, da se opredeli do tega, ali bo pisni del strokovnega izpita opravljal na podlagi ocenitve referenčnih del ali pa bo izdelal pisno nalogo, ki mu jo bo določil član izpitne komisije.
25. člen 
(strokovni izpit v drugih primerih kvalifikacij, pridobljenih v tretjih državah) 
Če je kandidat kvalifikacije pridobil v tretji državi, lahko ZAPS v primeru vsebin, ki niso zajete v kandidatovih kvalifikacijah, kandidata napoti na opravljanje celotnega strokovnega izpita ali samo dela izpita v skladu s tem splošnim aktom.
26. člen 
(posledice odsotnosti kandidata) 
(1) Če kandidat ne pristopi k opravljanju strokovnega izpita ali če odstopi, ko je strokovni izpit že začel opravljati, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil, o čemur mu pristojna služba ZAPS po uradni dolžnosti izda sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora kandidat na dan strokovnega izpita vsaj ustno obvestiti pristojno službo o razlogih izostanka in najpozneje v osmih dneh od dneva strokovnega izpita, izpitni komisiji predložiti dokazila o opravičenosti izostanka oziroma odstopa.
(3) Če predsednik izpitne komisije odloči, da so razlogi za izostanek ali odstop opravičeni, lahko kandidat ponovno pristopi k strokovnem izpitu na naslednjem razpisanem izpitnem roku. O odločitvi predsednika izpitne komisije se kandidata obvesti.
(4) Kandidat mora pristopiti k opravljanju ustnega dela strokovnega izpita najkasneje v dveh letih od prijave k strokovnemu izpitu.
27. člen 
(način opravljanja strokovnega izpita) 
Kandidat najprej zagovarja referenčna dela ali pisno nalogo. Če zagovor uspešno opravi, lahko pristopi k splošnemu delu strokovnega izpita in preostalemu delu posebnega dela strokovnega izpita.
28. člen 
(ponavljanje strokovnega izpita in možnost popravnega izpita) 
(1) Kandidat v celoti ponavlja izpit, če:
– ni uspešno opravil zagovora praktičnih izkušenj ali pisne naloge,
– ni opravil treh vsebinskih sklopov izpita.
(2) Kandidat, ki je na osnovnem izpitu uspešno opravil zagovor praktičnih izkušenj ali pisne naloge in je opravil vsaj še dva vsebinska sklopa izpita, lahko del izpita, ki ga ni opravil, ponavlja (v nadaljnjem besedilu: popravni izpit).
(3) Kandidat lahko opravlja popravni izpit največ dvakrat. Kandidat mora opraviti popravni izpit najpozneje v dveh letih od dneva, ko prvič ni opravil celotnega izpita, sicer se šteje, da izpita ni opravil.
(4) Kandidat, ki želi opravljati popravni izpit, mora najkasneje 30 dni pred predvidenim datumom opravljanja popravnega izpita oddati prijavnico in dokazilo o plačilu stroškov iz 34. člena tega splošnega akta. Če pristojna služba ZAPS ugotovi, da stroški niso bili plačani v roku, se prijava zavrže kot nepopolna.
29. člen 
(zagotavljanje izpitnih rokov) 
(1) Pristojna služba ZAPS razpiše za vsako strokovno področje najmanj dva izpitna roka na leto.
(2) Pristojna služba ZAPS mora roke za opravljanje izpitov za tekoče leto objaviti vsako leto najpozneje do konca januarja.
(3) Če se k posameznemu izpitnemu roku prijavi preveliko število kandidatov, lahko ZAPS število prijavljenih kandidatov omeji, pri čemer imajo prednost tisti kandidati, ki so se prijavili prej. Za preostale kandidate mora pristojna služba ZAPS razpisati dodatni izpitni rok najpozneje v dveh mesecih po datumu, ki je bil določen za opravljanje strokovnega izpita.
30. člen 
(zapisnik o poteku izpita) 
(1) O poteku strokovnega izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik.
(2) Zapisnik podpišejo predsednik in člani izpitne komisije takoj zatem, ko je izpit končan.
31. člen 
(odločitev izpitne komisije) 
(1) Izpitna komisija ugotovi uspeh kandidata na podlagi ocen iz posameznih vsebinskih sklopov. Uspeh kandidata se oceni z ocenama »je opravil« ali »ni opravil«.
(2) Pri odločanju morajo sodelovati vsi člani izpitne komisije, vsak za svoj vsebinski sklop.
32. člen 
(potrdilo) 
(1) Kandidatu, ki je opravil strokovni izpit, pristojna služba ZAPS izda potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega splošnega akta.
(2) Potrdilu se priloži seznam opravljenih vsebin strokovnega izpita.
(3) Potrdilo in prilogo potrdila iz prejšnjega odstavka podpiše predsednik izpitne komisije.
(4) Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu je javna listina.
33. člen 
(obvestila kandidatom po končanem strokovnem izpitu) 
Pristojna služba ZAPS mora najpozneje v petnajstih dneh po prejemu zapisnika iz 30. člena tega splošnega akta:
– kandidatu, ki je uspešno opravil strokovni izpit, vročiti potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– kandidatu, ki strokovnega izpita ni opravil, poslati obvestilo, da izpita ni opravil in kdaj ga lahko ponovno opravlja,
– kandidatu, ki je opravil del strokovnega izpita, in ima izpolnjene pogoje za pristop k popravnemu delu strokovnega izpita iz 28. člena tega splošnega akta, kdaj lahko opravlja popravni izpit in katerih vsebinskih sklopov ni opravil.
34. člen 
(strošek strokovnega izpita) 
(1) Stroške strokovnega izpita plača kandidat, če se je na izpit prijavil sam, oziroma njegov delodajalec, če je on prijavil kandidata na strokovni izpit.
(2) Višina stroškov za opravljanje strokovnega izpita je 700,00 eurov. Višina stroškov za opravljanje popravnega izpita je 350,00 eurov.
(3) Višina stroškov strokovnega izpita se valorizira, ko seštevek indeksov rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja organ, pristojen za državno statistiko, glede na zadnjo določeno višino stroška strokovnega izpita preseže 5 %, in sicer v višini seštevka rasti cen. Valorizirana višina stroškov za opravljanje izpita se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani ZAPS.
35. člen 
(plačilo izpitne komisije) 
(1) Predsedniku in članom izpitne komisije za delo v izpitni komisiji pripadata nagrada in nadomestilo za potne stroške. Nagrada in potni stroški predsednika in članov izpitne komisije so skupaj s stroški ZAPS vključeni v skupni znesek izpitnih stroškov.
(2) Višino nagrade za delo v izpitni komisiji, ki ne sme preseči 50 % višine skupnega seštevka izpitnih stroškov, določi upravni odbor ZAPS.
VI. EVIDENCE O IZPITIH 
36. člen 
(spis o kandidatu) 
(1) Za vsakega kandidata, pristojna služba ZAPS vzpostavi, vodi in vzdržuje spis, ki vsebuje vse listine in dokumente v zvezi z opravljanjem strokovnega izpita.
(2) Spisi se vzpostavijo, vodijo in vzdržujejo še pet let po izdaji potrdila.
(3) Po izdaji potrdila o opravljenem strokovnem izpitu in prepisu ustreznih podatkov iz spisa v register o opravljenih strokovnih izpitih (v nadaljnjem besedilu: knjiga strokovnih izpitov), ali po končanem pritožbenem postopku, se spis, v kolikor ga kandidat v petih letih po opravljenem strokovnem izpitu ne prevzame osebno pri ZAPS, komisijsko uniči.
37. člen 
(knjiga izpitov) 
(1) Za kandidate, ki so opravili strokovni izpit, ZAPS vzpostavi, vodi in vzdržuje knjigo strokovnih izpitov. Knjiga strokovnih izpitov se vzpostavi, vodi in vzdržuje ločeno po področjih strokovnih izpitov.
(2) V knjigi izpitov se vodijo naslednji podatki:
1. ime in priimek kandidata,
2. datum in kraj rojstva kandidata,
3. datum opravljenega izpita,
4. strokovno področje opravljenega izpita,
5. registrska številka potrdila,
6. datum izdaje potrdila,
7. naslov referenčnih del ali pisne naloge,
8. ime in priimek mentorja ter njegova identifikacijska številka.
(3) Knjiga strokovnih izpitov se vodi elektronsko, in sicer v obliki informatizirane zbirke podatkov.
VII. VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV IN NADZORSTVO 
38. člen 
(varstvo pravic kandidatov) 
O pritožbah zoper sklepe oziroma odločbe v zvezi s prijavami kandidatov za opravljanje izpita, obvestili o opravljanju strokovnega izpita, plačili stroškov strokovnega izpita ter potrdili o opravljenih strokovnih izpitih odloča upravni odbor ZAPS.
39. člen 
(ugovor kandidata) 
(1) Kandidat ima pravico do ugovora zoper postopek pri opravljanju strokovnega izpita ali oceno v osmih dneh po končanem strokovnem izpitu.
(2) Ugovor se vloži pri pristojni službi ZAPS, o ugovoru pa odloča upravni odbor ZAPS.
(3) Organ iz prejšnjega odstavka tega člena v 30 dneh po prejemu ugovora s sklepom odloči o utemeljenosti ugovora. Če ugotovi, da je ugovor utemeljen, mora imenovati novo izpitno komisijo, ki na naslednjem izpitnem roku ponovno oceni znanje kandidata. Če ugovor ni utemeljen, ga z odločbo zavrne.
(4) Odločitev upravnega odbora ZAPS je dokončna.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
40. člen 
(uskladitev določb o evidencah o strokovnih izpitih) 
ZAPS vzpostavi in začne voditi knjigo strokovnih izpitov v obliki informatizirane zbirke podatkov najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega splošnega akta. Do vzpostavitve predpisanih evidenc se knjiga strokovnih izpitov in druge evidence, ki so v zvezi s strokovnimi izpiti, vodijo po dosedanjih predpisih.
41. člen 
(uskladitev določb o izpitnem programu) 
ZAPS objavi program strokovnega izpita z navedbo pravnih virov in literature iz 11. člena najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega splošnega akta.
42. člen 
(uskladitev določb o izpitnih komisijah) 
Predsednik in člani izpitne komisije, imenovani v skladu z dosedanjimi predpisi, nadaljujejo z delom po tem splošnem aktu, do imenovanja nove izpitne komisije v skladu s statutom in tem splošnim aktom.
43. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha uporabljati Pravilnik o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev (Uradni list RS, št. 124/03, 56/05, 78/11 in 61/17 – ZAID).
44. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-206/2018
Ljubljana, dne 16. maja 2018
EVA 2018-2550-0061
Aleš Prijon l.r.
Predsednik Zbornice 
za arhitekturo in prostor Slovenije 
 
Soglašam! 
 
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost