Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018

Kazalo

2005. Pravilnik o oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom, stran 6262.

  
Na podlagi 6. točke prvega odstavka 11.a člena Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, v soglasju z ministrom za javno upravo
P R A V I L N I K 
o oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom 
1. člen 
Ta pravilnik določa vrste prijav, predlogov in drugih vlog, ki jih lahko enote poslovnega registra oddajo neposredno prek oddaljenega dostopa do informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom.
2. člen 
V sistem za podporo poslovnim subjektom je vključena oddaja vlog v postopkih vlaganja:
– zahtevkov za izplačilo nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela v breme zdravstvenega zavarovanja,
– vprašalnika za izdajo obrazca A1 po 13. členu Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 200, 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/492 z dne 21. marca 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (UL L 76, 22. 3. 2017, str. 13),
– prošenj za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo tujcev in
– prošenj za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva.
KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o oddaji vlog v sistem e-VEM (Uradni list RS, št. 41/16 in 54/17 – ZPRS-1B).
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen druge alineje 2. člena tega pravilnika, ki se začne uporabljati 1. oktobra 2018.
Št. 007-103/2018/13
Ljubljana, dne 1. junija 2018
EVA 2018-2130-0018
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Soglašam! 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo