Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018

Kazalo

2004. Pravilnik o točkah za podporo poslovnim subjektom, stran 6191.

  
Na podlagi enajstega odstavka 11.c člena Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, v soglasju z ministrom za javno upravo
P R A V I L N I K 
o točkah za podporo poslovnim subjektom 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, ki jih izpolnjujejo točke za podporo poslovnim subjektom (Slovenske poslovne točke registracija, v nadaljnjem besedilu: SPOT registracija) za pridobitev dovoljenja za opravljanje postopkov za podporo poslovnim subjektom, pravila obveščanja javnosti pri oglaševanju storitev v zvezi s postopki za podporo poslovnim subjektom in pri zasnovi spletnega portala SPOT registracija ter obrazec za vložitev zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje postopkov za podporo poslovnim subjektom in dokumentacijo, ki jo je treba priložiti zahtevi.
2. člen 
(SPOT Slovenska poslovna točka) 
Nivoje SPOT Slovenske poslovne točke sestavljajo:
– portal SPOT, ki predstavlja javni spletni portal za podporo poslovnim subjektom (v nadaljevanju: portal SPOT) v skladu z zakonom, ki ureja postopke v sistemu za podporo poslovnim subjektom,
– SPOT registracija, ki predstavlja fizične registracijske točke za podporo poslovnim subjektom,
– SPOT svetovanje, ki predstavlja pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki zagotavljajo podporne storitve za podjetniško okolje v skladu z zakonom, ki ureja podporno okolje za podjetništvo in
– SPOT global, ki predstavlja javno agencijo za področje tujih investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva in internacionalizacije, ki izvaja naloge skladno s zakonom, ki ureja aktivnosti za spodbujanje investicij in internacionalizacije gospodarskih družb in z zakonom, ki ureja podporno okolje za podjetništvo.
3. člen 
(uporaba znaka »SPOT Slovenska poslovna točka«) 
Znak »SPOT Slovenska poslovna točka« se uporablja le v obliki, določeni s tem pravilnikom. Elementi in pravila za oblikovanje znaka so določeni v Priročniku celostne grafične podobe SPOT iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(kadrovski pogoji) 
(1) SPOT registracija ima vsaj dva referenta za podporo poslovnim subjektom (v nadaljnjem besedilu: referent), ki sta usposobljena za opravljanje poslovnih procesov v informacijskem sistemu za podporo poslovnim subjektom.
(2) SPOT registracija, ki posluje na območju upravne enote z manj kot 20.000 prebivalci, ima lahko samo enega referenta.
(3) Referentu, ki izpolnjuje predpisane pogoje določene s tem pravilnikom, administrator SPOT registracije omogoči uporabo informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom.
(4) SPOT registracija ima vsaj enega administratorja SPOT registracije, ki izvaja vzdrževanje pravic, pooblastil in obveznosti za referente SPOT registracije, kar obsega:
– omogočanje uporabe informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom posameznemu referentu glede na izpolnjevanje pogojev in
– seznanitev referentov z ustreznimi zakonskimi določbami, ki urejajo ravnanje z osebnimi podatki.
(5) Administrator SPOT registracije iz prejšnjega odstavka pridobi pooblastilo za omogočanje uporabe informacijskega sistema referentom na SPOT registraciji, če podpiše izjavo o skrbnem in odgovornem omogočanju uporabe informacijskega sistema. Informativni obrazec izjave se objavi na portalu SPOT. Pooblastilo podeli minister, pristojen za gospodarstvo, ki o podeljenem pooblastilu obvesti glavnega administratorja sistema za podporo poslovnim subjektom.
(6) Glavni administrator sistema za podporo poslovnim subjektom je javni uslužbenec, zaposlen na ministrstvu, pristojnem za javno upravo, ki ga imenuje minister pristojen za javno upravo. Glavni administrator je odgovoren za tehnično izvedbo dodelitve pravic administratorjem SPOT registracije v informacijskem sistemu za podporo poslovnim subjektom, na podlagi predhodnega obvestila ministrstva, pristojnega za gospodarstvo.
5. člen 
(referenti) 
(1) Referent ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
(2) Referent pred začetkom dela podpiše izjavo o varovanju osebnih podatkov.
(3) Referent se udeleži prvega razpoložljivega obveznega usposabljanja, ki ga za delo na SPOT registraciji brezplačno organizira ministrstvo, pristojno za javno upravo ali drug državni organ ali pravna oseba, ki sodeluje pri izvajanju sistema za podporo poslovnim subjektom, po programu, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za javno upravo, v zvezi z uporabo informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom.
6. člen 
(odvzem pravic referentu in administratorju SPOT) 
(1) Če referent na SPOT registraciji preneha opravljati naloge referenta, predstojnik SPOT registracije o tem nemudoma obvesti administratorja SPOT registracije, ki referentu onemogoči uporabo informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom.
(2) Če administrator SPOT registracije preneha opravljati svoje naloge, predstojnik SPOT registracije o tem nemudoma obvesti ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, ki odvzame pooblastilo administratorju SPOT registracije in o tem obvesti glavnega administratorja.
7. člen 
(tehnični pogoji) 
SPOT registracija za vsakega referenta zagotovi primerno strojno in programsko opremo, s katero se lahko opravlja postopke za podporo poslovnim subjektom, in sredstvo elektronske identifikacije, ki je izdano v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo.
8. člen 
(organizacijski pogoji) 
(1) SPOT registracija iz prve in druge točke prvega odstavka 11.c člena Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17, v nadaljnjem besedilu ZPRS-1) zagotavlja poslovanje najmanj v času uradnih ur organa v okviru katerega posluje.
(2) SPOT registracija iz tretje in četrte točke prvega odstavka 11.c člena ZPRS-1 zagotavlja poslovanje vsaj štiri dni v tednu, šest ur dnevno.
(3) Uradne ure iz prvega in drugega odstavka tega člena so objavljene v prostorih, kjer se opravlja dejavnost in na portalu SPOT.
(4) V prostorih SPOT registracije so zagotovljene možnosti za diskretno obravnavo strank tako, da ostale stranke, ki so v prostoru, ne morejo spremljati pogovora med obravnavano stranko in referentom ter imeti na vpogled dokumentov, ki so potrebni zaradi izvedbe postopka ali nastajajo v postopku za podporo poslovnim subjektom.
9. člen 
(vsebina vloge za izdajo dovoljenja) 
(1) Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje postopkov za podporo poslovnim subjektom mora vsebovati:
– podatke o SPOT registraciji (naziv, naslov, telefon, elektronski naslov, uradne ure),
– podatek, da ima SPOT registracija vzpostavljen sistem naročanja strank, prostor za diskretno obravnavo strank, urejen prostor za informativna gradiva, prostor označen z označevalnimi elementi in na vidnem mestu objavljen seznam brezplačnih postopkov SPOT registracija,
– podatek o upravne enoti, na območju katere deluje SPOT registracija,
– podatke o administratorju SPOT registracije (ime, priimek in davčna številka),
– izjavo administratorja SPOT registracije o skrbnem dodeljevanju in odvzemanju pravic,
– podatke o referentu (ime, priimek, davčna številka, stopnja izobrazbe),
– izjavo referenta o varovanju osebnih podatkov,
– podatek, da je administratorju SPOT registracije in referentu zagotovljeno sredstvo elektronske identifikacije, ki je izdano v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo,
– podatek, da ima referent opravljeno usposabljanje skladno s tretjim odstavkom 5. člena tega pravilnika,
– podatek, da je referentu zagotovljena strojna in programska oprema.
(2) Informativni obrazec vloge se objavi na portalu SPOT.
(3) SPOT registracija obvesti ministrstvo, pristojno za javno upravo, in ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, o vseh spremembah podatkov iz prvega odstavka tega člena.
10. člen 
(vizualna podoba SPOT registracije) 
(1) SPOT registracija je označena z označevalno tablo.
(2) SPOT registracija pri komuniciranju upošteva elemente in pravila vizualnega neverbalnega komuniciranja znamke SPOT Slovenska poslovna točka, določene v Prilogi 1 tega pravilnika.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, organi državne uprave v vlogi SPOT registracija, pri uradni komunikaciji uporabljajo predpis, ki ureja celostno grafično podobo organov državne uprave. Logotip SPOT se lahko doda na način, ki je določen v predpisu o celostni grafični podobi organov državne uprave.
(4) Predstojnik SPOT registracije si prizadeva za njeno prepoznavnost (z usmerjevalnimi tablami ali panoji, prosto dostopnim gradivom ipd.). SPOT registracija na vidnem mestu objavi seznam storitev, ki jih nudi brezplačno, in cenik ostalih storitev. Vsem strankam mora na enak način zagotoviti dostop do gradiv.
(5) SPOT registracija pri lastnem oglaševanju storitev za podporo poslovnim subjektom navaja logotip SPOT Slovenska poslovna točka, logotip Evropskega regionalnega sklada in logotip Republike Slovenije.
11. člen 
(sistem naročanja strank) 
Zaradi večjega obsega poslovanja, ki ima za posledico dolgotrajnejše čakanje strank, lahko predstojnik SPOT registracije uvede sistem naročanja strank. O uvedbi sistema naročanja strank in o možnostih naročanja (npr. po telefonu) predstojnik SPOT registracije obvesti ministrstvo, pristojno za javno upravo, ki ta podatek objavi na portalu za podporo poslovnim subjektom. SPOT registracija objavi obvestilo o uvedbi sistema naročanja strank in o možnostih naročanja v prostorih, kjer opravlja dejavnost. Če stranka ni naročena, je referent ne sme zavrniti, ampak ji v dogovoru z njo, omogoči čimprejšnji termin za obravnavo.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o točkah VEM (Uradni list RS, št. 17/09 in 54/17 – ZPRS-1B; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o točkah VEM).
(2) Za referente, ki imajo omogočeno uporabo informacijskega sistema VEM na podlagi 7. člena Pravilnika o točkah VEM, se šteje, da imajo omogočeno uporabo informacijskega sistema po 4. členu tega pravilnika.
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-102/2018/8
Ljubljana, dne 1. junija 2018
EVA 2018-2130-0017
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
Soglašam! 
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo