Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1760. Akt o vodenju registra transakcijskih računov, stran 5334.

  
Na podlagi desetega odstavka 192. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, v soglasju z Banko Slovenije (Soglasje št. 29.00-386/18-ARU z dne 8. 5. 2018) izdaja
A K T 
o vodenju registra transakcijskih računov 
1. člen 
(predmet akta) 
S tem aktom se določa podrobnejša pravila o:
– vodenju registra transakcijskih računov (v nadaljnjem besedilu: RTR) pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES),
– vsebini RTR,
– povezovanju RTR s Poslovnim registrom Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PRS), Centralnim registrom prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: CRP) in davčnim registrom, zaradi prevzemanja ažurnih podatkov o imetnikih transakcijskih računov,
– izpolnjevanju pogojev za izmenjavo podatkov s ponudniki plačilnih storitev,
– posredovanju podatkov ponudnikov plačilnih storitev o imetnikih transakcijskih računov, in o transakcijskih računih oziroma podračunih, ki jih vodijo, AJPES za vodenje RTR,
– vrstah računov v RTR in njihovih oznakah,
– zagotavljanju podatkov o imetnikih transakcijskih računov in o transakcijskih računih iz RTR ponudnikom plačilnih storitev,
– dostopu do podatkov iz RTR.
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo naslednji pomen:
1. »ponudniki plačilnih storitev« so subjekti, pristojni za opravljanje plačilnih storitev v Sloveniji, opredeljeni v 1., 7. in 8. točki 20. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZPlaSSIED),
2. »banka« je subjekt, ki ima dovoljenje za opravljanje bančnih storitev skladno z zakonom, ki ureja bančništvo,
3. »poslovni subjekt« je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in zasebnik, ki kot poklic opravlja določeno dejavnost.
3. člen 
(vsebina RTR) 
(1) V RTR se obdelujejo:
– podatki o imetniku transakcijskega računa,
– podatki o transakcijskem računu in
– podatki o ponudniku plačilnih storitev.
(2) RTR se glede podatkov o imetnikih transakcijskih računov in glede načina dostopa do podatkov deli na:
1. poslovne subjekte (oznaka P) in
2. fizične osebe (oznaka F).
(3) V poslovnem delu RTR se vodijo podatki o transakcijskih računih, katerih imetnik je poslovni subjekt. V delu RTR za fizične osebe pa se vodijo podatki o transakcijskih računih, katerih imetniki so fizične osebe.
4. člen 
(povezovanje podatkov iz RTR z drugimi registri) 
(1) AJPES zagotavlja točnost in ažurnost podatkov v RTR s povezovanjem z drugimi registri, in sicer:
– s PRS,
– s CRP,
– z davčnim registrom.
(2) Za povezovanje z registri iz prejšnjega odstavka se uporablja davčna številka kot enolična identifikacijska oznaka.
(3) Kadar davčna številka kot enolična identifikacijska oznaka ni na voljo, AJPES podatke o imetniku računa, ki se vodijo v RTR, pridobi od ponudnikov plačilnih storitev. Za pravilnost podatkov v RTR so v tem primeru odgovorni ponudniki plačilnih storitev.
(4) AJPES ob vsaki spremembi podatka o imetniku transakcijskega računa v registrih iz prvega odstavka tega člena prevzame spremenjene podatke v RTR.
5. člen 
(registracija ponudnika plačilnih storitev) 
Ponudniki plačilnih storitev se za izmenjavo podatkov, ki se vodijo v RTR, pri AJPES registrirajo z vlogo, ki vsebuje:
1. osnovne podatke (matična številka, naziv, naslov),
2. kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, ki se bo uporabljalo za posredovanje podatkov (lahko jih je več),
3. podpis zakonitega zastopnika ponudnika plačilnih storitev.
6. člen 
(posredovanje podatkov v RTR) 
(1) Ponudniki plačilnih storitev posredujejo AJPES podatke o računih, ki jih vodijo, prek spletnih servisov AJPES na način in v obliki, ki sta določena v tehničnem protokolu. Ponudniki plačilnih storitev posredujejo AJPES podatke na dan odprtja ali zaprtja računa, ali na dan veljavnosti spremembe v podatkih imetnika računa oziroma računa.
(2) Kadar ponudnik plačilnih storitev omogoči imetniku računa odpiranje in zapiranje računa ali izvedbo sprememb z datumom vnaprej, to spremembo evidentira, AJPES pa podatke posreduje največ petnajst dni pred veljavnostjo spremembe. AJPES zagotavlja objavo podatkov v RTR od dneva veljavnosti računa oziroma od dneva veljavnosti spremembe dalje.
(3) V primeru odpovedi sistemov ali komunikacijskih povezav ponudniki plačilnih storitev posredujejo AJPES podatke prek XML datotek, ki bodo prenesene po alternativnih povezavah ali na fizičnih medijih.
(4) AJPES objavi tehnični protokol za izmenjavo podatkov na svoji spletni strani.
7. člen 
(kontrola podatkov) 
(1) Podatke AJPES ob prevzemu preveri skladno z določili tehničnega protokola za izmenjavo podatkov.
(2) Če so ob prevzemanju podatkov ugotovljene napake, AJPES podatke z obrazložitvijo zavrne ali pošiljatelja opozori na neskladje podatkov. Ponudnik plačilnih storitev potrebne spremembe podatkov posreduje takoj, ko je to mogoče.
8. člen 
(kriteriji za določitev oznak vrst računov) 
(1) Računi so v RTR opredeljeni z enomestno črkovno oznako vrst računa, ki je za posamezne vrste računov določena v prilogi, ki je sestavni del tega akta. Oznaka vrste računa se določi glede na status imetnika računa ali glede na lastnosti sredstev na računu.
(2) Oznako vrste računa določi ponudnik plačilnih storitev glede na okoliščine, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe o vodenju računa, pomembne za določitev oznake vrste računa.
9. člen 
(kriteriji za dodelitev oznake) 
(1) Kadar sredstva na transakcijskem računu ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarovanju imetnika računa, ponudnik plačilnih storitev takemu računu dodeli posebno oznako R.
(2) Ponudnik plačilnih storitev oznako R posreduje AJPES kot spremembo na transakcijskem računu.
10. člen 
(zagotavljanje podatkov o imetnikih transakcijskih računov in o transakcijskih računih) 
(1) AJPES sproti, dnevno in brezplačno zagotavlja ponudnikom plačilnih storitev podatke o spremembah v RTR za poslovne subjekte.
(2) AJPES sproti in dnevno brezplačno zagotavlja ponudnikom plačilnih storitev podatke o spremembah v RTR imetnikov računov fizičnih oseb le za račune, ki jih vodijo.
(3) Med podatke o spremembah v RTR so vključene tako spremembe, ki so posledica povezovanja AJPES z registri iz 5. člena tega akta, kot tudi spremembe, ki jih AJPES posredujejo ponudniki plačilnih storitev.
(4) AJPES sproti, dnevno in brezplačno zagotavlja ponudnikom plačilnih storitev podatke o številkah transakcijskih računov fizičnih oseb, ki se obdelujejo v RTR.
(5) AJPES brezplačno omogoči ponudnikom plačilnih storitev za uporabnika preverjanje istovetnosti podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb, odprtih pri drugih ponudnikih plačilnih storitev, če so poleg številke transakcijskega računa o imetniku računa zagotovljeni tudi naslednji podatki:
– davčna številka ali identifikacijska oznaka ter ime in priimek ali
– ime in priimek ter naslov prebivališča fizične osebe.
Če sta v registru dve ali več oseb z enakim imenom, priimkom in naslovom prebivališča, ponudnik plačilnih storitev poizvedbo dopolni z davčno številko ali identifikacijsko oznako fizične osebe.
(6) AJPES brezplačno omogoči bankam za uporabnika preverjanje obstoja transakcijskega računa pri obravnavi prošnje potrošnika za odprtje osnovnega plačilnega računa ter za izvrševanje sklepov o izvršbi ali zavarovanju, odprtih pri drugih ponudnikih plačilnih storitev, če so poleg številke transakcijskega računa o imetniku računa zagotovljeni tudi naslednji podatki:
– davčna številka ali identifikacijska oznaka ter ime in priimek ali
– ime in priimek ter naslov prebivališča fizične osebe,
Če sta v registru dve ali več oseb z enakim imenom, priimkom in naslovom prebivališča, mora ponudnik plačilnih storitev poizvedbo dopolniti z davčno številko fizične osebe.
11. člen 
(javni dostop do podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov) 
AJPES zagotavlja brezplačni vpogled v podatke o posameznem poslovnem subjektu v RTR na svoji spletni strani.
12. člen 
(dostop do osebnih podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb) 
(1) Če AJPES ugodi zahtevi za pridobitev osebnih podatkov iz RTR, s katero prosilec izkaže pravni interes za pridobitev osebnih podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb, AJPES izda potrdilo o osebnih podatkih o transakcijskem računu fizičnih oseb. Prosilec lahko zahtevo vloži v pisni ali elektronski obliki.
(2) Pogoji in način vložitve zahteve v elektronski obliki so določeni v aktu AJPES, ki določa navodila za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz RTR v elektronski obliki.
(3) V primeru, ko prosilec posreduje pisno zahtevo za pridobitev osebnih podatkov iz RTR se potrdilo o osebnih podatkih o transakcijskem računu fizičnih oseb AJPES prosilcu posreduje z navadno pošto.
(4) Neposredni elektronski dostop do osebnih podatkov iz RTR zagotovi AJPES sodiščem, davčnemu organu, drugim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil in drugim osebam, ki so na podlagi zakona upravičene pridobiti osebne podatke iz RTR.
13. člen 
(prenehanje uporabe Akta o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov) 
Z dnem, ko začne veljati ta akt, se preneha uporabljati Akt o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov (Uradni list RS, št. 49/10, 27/11, 59/16 in 7/18 – ZPlaSSIED).
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati 1. julija 2018.
Št. 007-31/2018-1
Ljubljana, dne 16. maja 2018
EVA 2018-1611-0021
mag. Vesna Zupančič Klarič l.r.
predsednica Sveta AJPES 
K temu Aktu je dala soglasje Banka Slovenije dne 8. 5. 2018.