Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1704. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Slovenska vas, SLV-01, stran 5244.

  
Na podlagi 57., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je župan Občine Brežice sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Slovenska vas, SLV-01
1. člen
(splošno) 
(1) S tem sklepom župan Občine Brežice določa način in postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Slovenska vas, SLV-01 (v nadaljevanju: OPPN).
(2) V skladu z Občinskim prostorskim načrtom Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14 in 43/16) je za enoto urejanja prostora SLV-01 predviden način urejanja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Območje je opredeljeno z namensko rabo IG – gospodarske cone.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
(1) Območje obstoječe poslovne cone Slovenska vas je skoraj v celoti pozidano, vendar le delno aktivno. Območje je bilo v preteklosti namenjeno remontnem centru jugoslovanske vojske in se je skozi čas preoblikovalo v gospodarsko cono. V coni se nahajajo predvsem skladiščno-logistične in obrtne dejavnosti, večjih proizvodnih ali industrijskih dejavnosti ni. Lokacija cone ima zaradi bližine mejnega prehoda Slovenska vas in avtoceste izjemen pomen, vendar teh dejavnikov zaradi neustreznih cestnih povezav ni izkoristila. Cona nima direktne povezave s pomembnejšim cestnim omrežjem. Tovorni promet do cone poteka skozi bližnja naselja, za kar pa cestno omrežje ni ustrezno. Neustrezen je tudi glavni vstop v cono iz vzhodne smeri, saj se nahaja v območju mejnega prehoda Slovenska vas. Z arbitražno razsodbo v letu 2017 se je izkazalo tudi, da glede na novo določitev meje del obstoječe prometnice poteka po hrvaškem ozemlju, kar je dodaten razlog, da glavni vhod iz vzhodne smeri ni več mogoč.
(2) Z namenom reševanja nastale problematike je občina vzporedno s postopkom priprave tega akta pristopila tudi k postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, kateri dokument predstavlja podlago za nadaljnje načrtovanje direktne povezave cone z avtocestnim omrežjem.
(3) Z OPPN se ob upoštevanju dokumentov v pripravi za direktno povezavo cone z avtocestnim omrežjem načrtuje nova vstopna točka na severni strani cone z ustrezno navezavo na obstoječo interno prometno omrežje. Za ureditev cone in umeščanje novogradenj na posamezne proste površine se določijo fleksibilna merila in pogoji, s katerimi se zagotavlja racionalno rabo zemljišč ter prostorske možnosti za razvoj cone.
3. člen 
(okvirno območje OPPN) 
(1) Cona je umeščena na jugovzhodnem obmejnem območju občine med naseljem Slovenska vas na zahodni strani in malo obmejnim prehodom Obrežje na vzhodu. Na severu jo omejuje lokalna cesta LC 024202, Nova vas–Slovenska vas, na jugu pa državna meja in reka Breganica.
(2) Območje OPPN se nanaša na celotno območje enote urejanja prostora SLV-01, ki obsega 33,1 ha. Natančno območje se definira v fazi izdelave osnutka OPPN.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za OPPN bodo izdelane na podlagi analize stanja prostora, Strokovne podlage za preverbo smiselnosti širitve poslovnih con na območju Občine Brežice (november 2017), prostorskih dokumentov za umeščanje direktne cestne povezave z avtocesto v izdelavi, investicijskih potreb in predlogov lastnikov zemljišč ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora. Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi v postopku priprave OPPN.
5. člen 
(roki za pripravo in postopek) 
(1) Okvirni roki za pripravo OPPN:
FAZA
ROKI (dni max)
1.
Uvedba v delo – po podpisu pogodbe
30
2.
Izdelava osnutka OPPN
40
3.
Pridobivanje smernic in odločbe o CPVO 
30
4.
Usklajevanje smernic in izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
30
5.
Javna razgrnitev in javna obravnava 
30
6.
Priprava stališč do pripomb
20
7.
Predstavitev OS in odborom – 1. branje
(**)
8.
Izdelava predloga OPPN
25
9.
Pridobivanje mnenj 
30
10.
Priprava usklajenega predloga OPPN
15
11.
Predstavitev OS in odborom – sprejem 
(**)
12.
Izdelava končnega dokumenta OPPN
15
13.
Objava v Uradnem listu RS
10
(**) Prilagoditev terminom zasedanj OS in odborov
(2) Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (varstvo okolja);
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto (varstvo voda, ogrožena območja);
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana; v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto (varstvo kulturne dediščine);
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana, (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
5. Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje; v vednost: Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
6. Adriaplin d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana (plinovodno omrežje);
7. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju);
8. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje lokalnega cestnega omrežja, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena);
9. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture);
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
10. Krajevna skupnost Jesenice na Dolenjskem, Jesenice 11a, 8261 Jesenice na Dolenjskem;
11. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto (telekomunkacije);
12. Elektronik Kranjc d.o.o., Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice (cestna razsvetljava).
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen 
(obveznosti financiranja priprave) 
Finančna sredstva za pripravo OPPN in drugih gradiv v postopku priprave prostorskega akta zagotovi Občina Brežice.
8. člen 
(končne določbe) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-6/2018
Brežice, dne 17. maja 2018
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan
 
Po pooblastilu župana 
Irena Rudman l.r.
direktorica občinske uprave