Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1703. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Čatež – širitev turistične dejavnosti z nastanitvenimi in rekreativnimi površinami, stran 5243.

  
Na podlagi 57., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je župan Občine Brežice sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Čatež – širitev turistične dejavnosti z nastanitvenimi in rekreativnimi površinami 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom župan Občine Brežice določa način in postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Terme Čatež – širitev turistične dejavnosti z nastanitvenimi in rekreativnimi površinami (v nadaljevanju: OPPN) v enoti urejanja prostora ČAT-29.
(2) V skladu z Občinskim prostorskim načrtom Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14 in 43/16) je za enoto urejanja prostora ČAT-29 predviden način urejanja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za celostno ureditev območja Term Čatež, ki je skladen z namensko rabo BT – površine za turizem.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
(1) Namen ureditve OPPN je širitev obstoječega turistično – zdraviliškega kompleksa, kamor se z dodatno vsebino realizira predvsem potreba po nastanitvenih objektih (objekti za kratkotrajno nastanitev) in zelenih površinah (parkovno in športno-rekreacijskih) južnega dela kompleksa. Predvidene ureditve predstavljajo celovito rešitev kompleksa Term Čatež v povezavi z obstoječim delom oziroma vodnim parkom.
(2) Območje urejanja se nahaja znotraj območja katastrofalnih poplav, pri čemer je večji del zajet v razred srednje poplavne nevarnosti. Na celotnem območju veljajo omejitve pri umeščanju objektov, skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08).
(3) Z namenom omogočanja načrtovanih ureditev ob istočasni zaščiti pred poplavami je občina hkrati s postopkom OPPN pristopila k postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: SD OPN 4), s katerimi se dopušča izvedba takšnih protipoplavnih ukrepov na območju Term Čatež, ki bodo omogočali realizacijo načrtovanih ureditev pred izvedbo protipoplavnih ukrepov v sklopu DPN HE Mokrice. V ta namen se pripravi strokovna podlaga (hidrološko hidravlični elaborat) z natančnimi določili o umeščanju celostnih poplavnih rešitev. Določila SD OPN 4 skupaj s strokovnimi podlagami za protipoplavno zaščito območja Term Čatež bodo podlaga za nadaljnje podrobnejše načrtovanje z OPPN.
3. člen 
(okvirno območje OPPN) 
Območje OPPN se v osnovi nanaša na območje enote urejanja prostora ČAT-29. Območje OPPN obsega tudi širše vplivno območje zaradi ukrepov protipoplavne zaščite obstoječih in načrtovanih ureditev Term Čatež, ki se nanaša na dele prostorskih enot ČAT-28, ČAT 21, ČAT-20, ČAT-29, ČAT-32, ČAT-30, ČAT-31, ČAT-36 in ČAT-37. Natančno območje OPPN se definira v fazi izdelave osnutka OPPN.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za OPPN bodo izdelane na podlagi analize stanja prostora, SD OPN 4 skupaj s strokovno podlago protipoplavnih ukrepov območja Term Čatež, drugih veljavnih prostorskih dokumentov na območju Term Čatež in njihovih strokovnih podlag, investicijskih potreb Term Čatež ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora. Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi v postopku priprave OPPN.
5. člen 
(roki za pripravo in postopek) 
(1) Okvirni roki za pripravo OPPN:
FAZA
ROKI 
(dni max)
1. 
Analiza prostora in uvedba v delo
30
2. 
Izdelava osnutka OPPN
30
3. 
Pridobivanje smernic in odločbe o CPVO 
30
4. 
Usklajevanje smernic in izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
30
5. 
Javna razgrnitev in javna obravnava 
30
6. 
Priprava stališč do pripomb
20
7. 
Predstavitev OS in odborom – 1. branje
(**)
8. 
Izdelava predloga OPPN
25
9. 
Pridobivanje mnenj 
30
10. 
Priprava usklajenega predloga OPPN
15
11. 
Predstavitev OS in odborom – sprejem 
(**)
12. 
Izdelava končnega dokumenta OPPN
15
13. 
Objava v uradnem listu 
10
(**) Prilagoditev terminom zasedanj OS in odborov
(2) Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (varstvo okolja);
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto (varstvo voda, poplavna in ogrožena območja);
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto (varstvo narave);
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana; v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto (varstvo kulturne dediščine);
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana, (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
6. Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje; v vednost: Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
7. Adriaplin d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana (plinovodno omrežje);
8. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju);
9. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje lokalnega cestnega omrežja, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena);
10. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture);
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
11. Krajevna skupnost Čatež ob Savi, Čateška ulica 3, 8251 Čatež ob Savi;
12. Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi (področje cest, vodovoda, kanalizacije, omrežja zvez na območju Term Čatež).
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen 
(obveznosti financiranja priprave) 
Finančna sredstva za pripravo OPPN in drugih gradiv v postopku priprave prostorskega akta zagotovi investitor OPPN.
8. člen 
(končne določbe) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-3/2018
Brežice, dne 21. maja 2018
 
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan
 
Po pooblastilu župana 
Irena Rudman l.r.
direktorica občinske uprave