Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1694. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika, stran 5212.

  
Na podlagi tretjega odstavka 186. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika 
1. člen 
V 1. členu Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (Uradni list RS, št. 106/07 in 64/10; v nadaljevanju Sklep) se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Združenje je gospodarsko interesno združenje, v katero se združujejo borzni člani, in ga je Agencija za trg vrednostnih papirjev pooblastila za izvajanje preizkusov strokovnega znanja iz 2. točke drugega odstavka 186. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17; v nadaljevanju ZTFI) in opravljanje presoje strokovnih znanj iz četrtega odstavka 186. člena ZTFI.«.
2. člen 
V naslovu drugega člena Sklepa se beseda »izvrševanje« nadomesti z besedo »izvrševanja«.
3. člen 
5. člen Sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(izpitni odbor in komisija za preizkus znanj) 
(1) Za preizkus znanj se oblikujeta izpitni odbor in komisija za preizkus znanj.
(2) Izpitni odbor (v nadaljevanju: odbor) sestavlja pet članov, in sicer:
– 2 predstavnika Združenja,
– 2 predstavnika Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) in
– 1 neodvisni strokovnjak.
(3) Neodvisni strokovnjak po tem sklepu je oseba, ki:
– je strokovnjak s področja gospodarskega prava, finančnih instrumentov ali financ,
– ni posredno ali neposredno povezana oseba s članico združenja.
(4) Vsak član odbora ima namestnika. Mandat članov odbora in njihovih namestnikov traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
(5) Predstavnika iz tretje alineje drugega odstavka tega člena in njegovega namestnika imenuje Agencija na predlog Združenja.«.
4. člen 
6. člen Sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(pristojnosti in način dela izpitnega odbora) 
(1) Pristojnosti odbora so naslednje:
– določi podrobnejšo vsebino usposabljanja kandidatov po tem sklepu,
– določa merila za preizkus znanj iz 2. do 4. člena tega sklepa,
– določa navodila komisijam za preizkus znanj in določa listo izpraševalcev,
– odloča o drugih zadevah v skladu s tem sklepom,
– sprejema poslovnik o delu izpitnega odbora in sprejema splošne akte, potrebne za izvajanje preizkusa.
(2) Odbor lahko sprejema odločitev, če je na seji prisotna večina članov oziroma njihovih namestnikov. Odločitev odbora je sprejeta, če zanjo glasuje večina prisotnih članov odbora oziroma njihovih namestnikov.
(3) Odbor se sestaja na sejah.«.
5. člen 
Tretji odstavek 8. člena Sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Prijava kandidata mora vsebovati ime in priimek (pri kandidatkah tudi dekliški priimek), naslov, rojstni datum, dokazilo o plačilu takse po tarifni številki 12 Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 54/08, 86/09, 59/10, 10/11, 80/12, 102/12 – popr., 78/13, 80/14, 59/15 in 30/17), dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev za prijavo ter datum in podpis kandidata.«.
6. člen 
Sedmi odstavek 9. člena Sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Združenje je dolžno kandidata o uspešnosti preizkusa znanj pisno obvestiti najkasneje v roku 15 dni po končanem preizkusu znanj. V primeru, da je kandidat uspešno opravil preizkus znanj, mu Združenje posreduje tudi potrdilo o opravljenem preizkusu znanj, ki vsebuje:
– navedbo, da potrdilo izdaja Agencija,
– ime in priimek kandidata (pri kandidatkah tudi dekliški priimek),
– datum rojstva kandidata,
– evidenčno številko potrdila,
– datum opravljanja izpita,
– podpis predsednika izpitnega odbora ali drugega predstavnika Agencije v izpitnem odboru in žig Agencije ter
– datum in kraj izdaje potrdila.«.
Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Pisno nalogo oziroma vprašanja iz ustnega preizkusa znanja se uniči eno leto po izdaji potrdila o uspešno opravljenem preizkusu znanja oziroma dokončni rešitvi ugovora kandidata.«.
7. člen 
Za 3. poglavjem se doda novo 3.A poglavje, ki se glasi:
»3.A PRESOJA STROKOVNIH ZNANJ 
9.a člen 
(presoja strokovnih znanj) 
(1) Državljanu države članice EU ali Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) lahko komisija za preizkus znanj namesto na podlagi opravljenega preizkusa iz 2. točke drugega odstavka 186. člena ZTFI, tudi na podlagi dokazil o pridobljenih strokovnih znanjih, ki so jih izdali uradni organi države članice ali OECD, če iz predloženih dokazil izhaja enaka raven znanja, kot se zahteva za uspešno opravljen preizkus iz 2. točke drugega odstavka 186. člena ZTFI, prizna opravljen preizkus znanj iz 2., 3. ali 4. člena tega sklepa.
(2) Za postopek iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe o preizkusu znanja iz 3. poglavja tega sklepa.«.
8. člen 
(končni določbi) 
(1) Z uveljavitvijo tega sklepa dosedanjim članom izpitnega odbora mandat preneha.
(2) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-7/2018-5
Ljubljana, dne 18. maja 2018
EVA 2018-1611-0035
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.
 

AAA Zlata odličnost