Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1693. Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij, stran 5211.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 44/16 – ZRPPB in 9/17) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju ESMA) in Evropski nadzorni organ (Evropski bančni organ; v nadaljevanju EBA) sta na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) 1095/20101 in prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) 1093/20102 objavila skupne Smernice o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij (v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice so objavljene na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju agencija) in ESMA ter EBA.
(3) Smernice so namenjene pristojnim organom, kot so opredeljeni v 26. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU3 in 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/20134, vključno z Evropsko centralno banko v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na naloge, prenesene nanjo z Uredbo (EU) št. 1024/20135, kreditnim institucijam, kot so opredeljene v 1. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, mešanim finančnim holdingom, kot so opredeljeni v 21. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, in investicijskim podjetjem, kot so opredeljena v 1. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU.
(4) Smernice določajo zahteve glede primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij, ter ukrepe, ki jih je potrebno uporabiti, kadar član organa vodenja ali nadzora oziroma nosilec ključne funkcije ali kandidat za navedene funkcije ni primeren.
2. člen 
(obseg uporabe smernic) 
(1)  S tem sklepom agencija določa uporabo smernic za:
1.  borznoposredniške družbe, ki so v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov in
2. agencijo, kadar v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad borznoposredniškimi družbami iz 1. točke tega odstavka v zvezi z izpolnjevanjem zahtev borznoposredniške družbe glede ocenjevanja primernosti predlaganih in imenovanih članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij v borznoposredniških družbah.
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 30. 6. 2018.
Št. 00704-3/2018-4
Ljubljana, dne 18. maja 2018
EVA 2018-1611-0036
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.
1 ESMA – Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES.
2 EBA – Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES.
3 Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (prenovitev) (UL L 173, 12. 6. 2014, str. 349).
4 Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27. 6. 2013, str. 1)
5 Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29. 10. 2013, str. 63)

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti