Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1685. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv, stran 5179.

  
Na podlagi petega odstavka 101. člena, osmega odstavka 101.a člena in šestega odstavka 103. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv 
1. člen 
V Pravilniku o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv (Uradni list RS, št. 76/11 in 56/14) se v 6. členu tretji in četrti odstavek črtata.
Dosedanji peti odstavek postane tretji odstavek.
2. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
(monitoring lastnosti goriv na plovilih) 
(1) Monitoring lastnosti goriv na plovilih se izvaja:
1. z nadzorom ladijskih listin in dokumentacije o dobavi goriv za plovila in
2. po potrebi z:
a) vzorčenjem goriva za plovila med dobavo na bencinskih servisih v skladu s Smernicami za vzorčenje goriva za namen določitve skladnosti s spremenjeno prilogo VI k Mednarodni konvenciji o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij iz leta 1973 in Protokolu iz leta 1978 (Uradni list SFRJ, št. 2/81; v nadaljnjem besedilu MARPOL), sprejetimi z Resolucijo 182 (59) Odbora za varstvo morskega okolja Mednarodne pomorske organizacije z dne 17. julija 2009, ki so objavljene na spletni strani ministrstva, pristojnega za promet, in analizo vsebnosti žvepla v tem gorivu, ali
b) vzorčenjem goriva za plovila med bunkeriranjem, vzorčenjem in analizo vsebnosti žvepla v gorivu za plovila v rezervoarjih, če je to tehnično in ekonomsko izvedljivo, ter zapečatenih vzorcev na krovu ladij.
(2) Analizo vsebnosti žvepla v gorivih za plovila opravljajo izvajalci monitoringa po programu monitoringa, ki ga pošljejo v potrditev najpozneje do 30. septembra tekočega leta za prihodnje leto:
1. ministrstvu za vzorčenje iz a) točke pod 2 prejšnjega odstavka,
2. Upravi Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) za vzorčenje iz b) točke pod 2 prejšnjega odstavka.
(3) Izvajalec monitoringa mora najpozneje v dveh dneh od odvzema vzorca goriva med bunkeriranjem ali iz rezervoarja ali prevzema zapečatenega vzorca goriva iz b) točke pod 2 prvega odstavka tega člena oziroma pred odhodom ladje, kar je prej, oddati poročilo o monitoringu ladjarju na obrazcu iz 4. točke priloge 1 tega pravilnika, kopijo poročila o monitoringu pa mora poslati upravi v elektronski obliki.
(4) Izvajalec monitoringa mora hraniti rezultate preizkušanja lastnosti vzorcev goriv in poročila iz prejšnjega odstavka najmanj tri leta in jih poslati upravi ali ministrstvu na njuno zahtevo.«.
3. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
(izvajalci monitoringa) 
Monitoring goriv lahko opravljajo izvajalci monitoringa, če jim za posamezno leto program monitoringa potrdi:
– ministrstvo v primeru iz prvega odstavka 6. člena in 1. točke drugega odstavka 7. člena tega pravilnika ali
– uprava v primeru iz 2. točke drugega odstavka 7. člena tega pravilnika.«.
4. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(letno poročanje o monitoringu lastnosti goriv) 
(1) Izvajalec monitoringa mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto poročati:
– ministrstvu o izvedbi programa monitoringa na kraju dobave, ki ga je opravil v preteklem letu;
– upravi in ministrstvu o vseh analizah vsebnosti žvepla v zapečatenih vzorcih dobavljenega goriva za plovila, ki jih je opravil v preteklem letu.
(2) Letno poročanje iz prve alineje prejšnjega odstavka vključuje podatke o:
– letnem monitoringu na obrazcu iz 5. točke priloge 1 tega pravilnika;
– letnih količinah motornega bencina in dizelskega goriva, ki so dane na trg;
– izmerjenih parametrih okoljskih specifikacij vzorcev motornega bencina in dizelskega goriva, ki so določeni za posamezno gorivo v predpisu, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti tekočih goriv;
– številu izvedb monitoringa posamezne vrste goriva po mesecih;
– letnih količinah težkega kurilnega olja, ki so dane na trg;
– izmerjenem deležu žvepla v težkem kurilnem olju;
– številu izvedb monitoringa težkega kurilnega olja po mesecih;
– kratek opis geografskega obsega, na katerem posamezni distributer daje na trg motorna in dizelska goriva z vsebnostjo žvepla manj kot 10 ppm.
(3) Podatke iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka pošlje izvajalec monitoringa ministrstvu na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva.«.
5. člen 
V prilogi 1 se v 2.1 točki v preglednici za vrstico »Druga goriva« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
Goriva za plovila
1
1
«. 
V 5. točki se beseda »ČETRTLETNO« nadomesti z besedo »LETNO«.
6. člen 
V prilogi 2 se v 2. točki na koncu prve alineje doda oznaka »(1)«, na koncu druge alineje doda oznaka »(2)«, v četrti alineji pa se oznaka opombe »(1)« nadomesti z oznako »(3)«.
Za 3. točko se dodata opombi:
»(1) Lahko se uporabijo tudi specificirane analitične metode, ki nadomestijo SIST EN 228:2012, če se izkaže, da so rezultati vsaj tako natančni kakor po analitični metodi, ki se nadomešča.
(2) Lahko se uporabijo tudi specificirane analitične metode, ki nadomestijo SIST EN 590:2013, če se izkaže, da so rezultati vsaj tako natančni kakor po analitični metodi, ki se nadomešča.«.
Na koncu priloge 2 se oznaka opombe »(1)« nadomesti z oznako »(3)«.
7. člen 
Priloga 3 se črta.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-45/2018
Ljubljana, dne 16. maja 2018
EVA 2018-2550-0030
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina