Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018

Kazalo

1642. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Postojna št. 10, stran 5150.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) – v nadalj.: ZPNačrt, ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 14. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Postojna št. 10
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Postojna št. 10
Za območje Občina Postojna je sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 14/13, 58/13, 17/14, 15/15, 27/16, 9/17, 27/18) – v nadalj. OPN PO.
Občina Postojna ima v postopku priprave troje sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Postojna, od katerih se dve spremembi izvajata na pobudo zasebnih investitorjev, ena sprememba pa na pobudo Občine Postojna.
Spremembe, ki se izvajajo na pobudo Občine Postojna so spremembe in dopolnitve OPN številka 7 (v nadalj.: SD OPN PO7). V ta sklop sprememb je občina vključila pobude občanov, krajevnih skupnosti in lastne pobude.
Ena izmed pobud Občine Postojna je pobuda za širitev obrtne cone južno od Prestranka, ki zajema 30 ha kmetijskih in gozdnih zemljišč med državno cesto Postojna–Pivka in reko Pivko.
Občina Postojna se je na podlagi prejetih prvih mnenj na osnutek SD OPN PO7 odločila, da pobudo za širitev obrtne cone južno od Prestranka izloči iz postopka in prične novi postopek sprememb in dopolnitev OPN Postojna izključno za to pobudo.
2. Pravna podlaga za pripravo Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Postojna št. 10 (v nadalj.: SD OPN PO10)
Pravna podlaga za pripravo SD OPN PO10 je:
– ZPNačrt,
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacije razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07),
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),
– Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/08),
– OPN PO.
3. Območje, predmet in vrsta postopkaSD OPN PO10
SD OPN PO10 se izdela za območje parcel:
962/3, 962/4, 964/3, 964/4, 996, 1954, 1955/2, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966/1, 1966/2, 1968, 1969, 1970, 1971/1, 1971/2, 1972, 1973, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 2019/2, 2021/1, 2021/2, 2021/3, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028/1, 2028/2, 2029, 2030, 2031, 2033, 2035, 2036, 2037/1, 2037/2, 2038/1, 2038/2, 2039/1, 2039/2, 2042/1, 2042/2, 2045/1, 2045/2, 2046, 2048/3, 2048/4, 2049/1, 2049/2, 2051/1, 2051/2, 2054/1, 2054/2, 2056, 2060, 2062/2, 2062/4, 2063/1, 2063/2, 2071, 2072/1, 2072/2, 2073, 2075, 2077, 2081, 2082/1 – del, 2082/5, 2082/6, 2083 – del, 2084, 2085, 2086, 2087/1, 2087/2, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093/1, 2093/2, 2097, 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2129 – del, 2130 – del, 2131 – del, 2132, 2133/1 – del, 2179/5, 2191/1, 2193/2, 4781 – del, 4782/2, 4784 – del vse k.o. Slavina – območje Prestranek – lista 49 in 56.
Postopek priprave in sprejema SD OPN PO10 se izvede v skladu s 53. členom ZPNačrt po rednem postopku priprave občinskega prostorskega načrta v skladu z ZPNačrt in po uveljavitvi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) – v nadalj.: ZUreP-2 dne 1. 6. 2018 se postopek nadaljuje v skladu z določili ZUreP-2.
4. Način pridobitve strokovnih rešitevSD OPN PO10
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– geodetski podatki (npr. DOF, lidar podatki),
– prikaz stanja prostora,
– zazidalni načrt.
V kolikor se bo v postopku priprave SD OPN PO10 izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag (npr.: geomehansko geološko poročilo, okoljsko poročilo, strokovne podlage s področja varovanja pred hrupom itd.), se bodo te pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. Roki za pripravo SD OPN PO10
Terminski plan predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo SD OPN PO10:
Vrsta načrta/aktivnost
Rok izdelave
Okvirni termin
sprejem sklepa
maj 2018
1. 6. 2018: uveljavitev ZUreP-2 – nadaljevanje postopka po ZUreP-2
izdelava osnutka za pridobitev prvih mnenj
90 dni od prejšnje faze 
avgust 2018
pridobivanje prvih mnenj in odločbe o CPVO1
8+30 dni (odločba o CPVO 60 dni)
september 2018
izdelava dopolnjenega osnutka za javno razgrnitev
oktober 2018
javna razgrnitev (JR) z javno obravnavo
30 dni
oktober / november 2018
priprava stališč do pripomb z JR
30 dni od končane JR 
december 2018
izdelava predloga za druga mnenja
30 dni od sprejema stališč 
januar 2019
pridobitev drugih mnenj s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora 
8+30 dni
februar / marec 2019
izdelava usklajenega predloga za obravnavo in sprejem na OS
10 dni od prejetih mnenj 
april 2019
pridobitev sklepa MOP o potrditvi 
8+30 dni
maj 2019
sprejem na občinskem svetu, objava in uveljavitev 
junij 2019 
izdelava končnega dokumenta 
15 dni od sprejema na OS
julij 2019
V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se roki ustrezno spremenijo (od faze pridobivanja prvih mnenj naprej).
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SD OPN PO9
V postopku priprave SD OPN PO10 sodelujejo nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki podajo mnenja in opredelijo izhodišča za prostorski razvoj.
Državni nosilci urejanja prostora so:
– Za področje razvoja poselitve: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– za področje kmetijstva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, Ljubljana,
– za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, Ljubljana ter ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Večna pot 2, Ljubljana,
– za področje rabe in upravljanja z vodami: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, Ljubljana,
– za področje ohranjanja narave: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, Ljubljana,
– za področje varstva kulturne dediščine: MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana,
– za področje cestnega prometa in železniškega prometa in za področje avtocest: Direkcija za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana ter DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
– za področje trajnostne mobilnosti: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, Ljubljana,2
– za področje pomorskega in zračnega prometa: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– za področje rudarstva: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– za področje energetike: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– za področje zaščite in reševanja: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana,
– za področje obrambe: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, Ljubljana,
– za področje vojnih in prikritih vojnih grobišč: MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, Ljubljana,
– za področje blagovnih rezerv: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– za lokalno cestno omrežje: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– za elektroenergetsko omrežje: Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda: Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– za področja ravnanja z odpadki na lokalni ravni; Publicus d.o.o., Vodovodna cesta 97, Ljubljana,
– za plinsko omrežje, Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p.3720, 1001 Ljubljana,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje. Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal prvih mnenj/drugih mnenj, se bo štelo, da nima usmeritev oziroma pripomb, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem pripraveSD OPN PO10
Sredstva za izdelavo SD OPN PO10 in strokovnih podlag zagotovi Občina Postojna. Prav tako Občina Postojna kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave.
8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-8/2018-2
Postojna, dne 16. maja 2018
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.
1 Glede na Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje je potrebno CPVO izvesti v primeru, da se z njim določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: poseg z vplivi na okolje) v skladu s predpisom, ki ureja vrste posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje ali v primeru, da lahko pomembno vpliva na varovano območje, kar se ugotovi v skladu s predpisi, ki urejajo področje ohranjanja narave.
2 predlaga se, da se nosilec zaradi vsebine SD OPN PO 9 izloči iz postopka

AAA Zlata odličnost