Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018

Kazalo

1629. Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Lopata, stran 5141.

  
Na podlagi 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 26. redni seji dne 15. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Lopata 
1. člen 
Na koncu besedila 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Lopata (Uradni list SRS, št. 40/89 in Uradni list RS, št. 80/09) se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Poleg območij zemljišč, ki so razvidna iz tekstualnega in grafičnega dela projekta iz 1. člena odloka, so v cono 1 oziroma 1b vključena tudi stavbna zemljišča s parcelnimi številkami 51/16, 51/17, 51/18, vse k.o. Medlog.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-17/2017
Celje, dne 15. maja 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost