Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018

Kazalo

1626. Pravilnik o merilih, pogojih in postopku za pridobitev akreditacije za opazovanje volitev, stran 5139.

  
Na podlagi tretjega odstavka 30. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) je Državna volilna komisija na 35. seji 29. 3. 2018 sprejela
P R A V I L N I K 
o merilih, pogojih in postopku za pridobitev akreditacije za opazovanje volitev 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa merila, pogoje in postopek za pridobitev akreditacije za opazovanje volitev oziroma referenduma, pravice ter dolžnosti opazovalcev in vsebino ter obliko akreditacije.
2. člen 
(opazovalci) 
(1) Predstavniki domačih in tujih organizacij, ustanov, združenj in društev ter mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo s področjem volitev, varstvom človekovih pravic, integritete ali izobraževanja, imajo na območju Republike Slovenije pravico opazovati izvedbo volitev in referenduma (v nadaljnjem besedilu opazovalci).
(2) Opazovalci so tudi člani oziroma predstavniki centralnih volilnih organov drugih držav.
3. člen 
(postopek za pridobitev akreditacije) 
(1) Vlogo za izdajo akreditacije za opazovanje volitev ali referenduma (v nadaljnjem besedilu akreditacija) vloži organizacija iz prejšnjega člena tega pravilnika pri Državni volilni komisiji.
(2) Vloga za izdajo akreditacije mora vsebovati:
– naziv organizacije, katerih predstavniki želijo opazovati volitve oziroma referendum,
– kontaktne podatke organizacije,
– ime in priimek, datum rojstva ter naslov prebivališča oseb, ki bodo izvajale opazovanje,
– številko potne listine,
– navedbo volitev oziroma referenduma, ki ga želi organizacija opazovati,
– namen, obseg in čas opazovanja.
(3) O vlogi za izdajo akreditacije odloča Državna volilna komisija s sklepom. Zoper sklep ni dovoljena pritožba.
4. člen 
(obrazec vloge) 
(1) Vloga se posreduje na obrazcu, ki je objavljen na spletnem mestu Državne volilne komisije v slovenskem in angleškem jeziku.
(2) Obliko obrazca iz prejšnjega odstavka tega člena določi direktor službe Državne volilne komisije (v nadaljnjem besedilu direktor).
5. člen 
(izdaja akreditacije) 
(1) Na podlagi odločitve Državne volilne komisije, direktor izda prosilcu akreditacijo.
(2) Akreditacija se izda v obliki kartice. Vsebino in obliko določi direktor.
6. člen 
(pravice in dolžnosti opazovalcev) 
(1) Opazovalci so lahko navzoči pri delu volilnih organov v vseh fazah volilnega postopka.
(2) Pred začetkom opazovanja mora opazovalec volilnemu organu dati na vpogled akreditacijo.
(3) Opazovalci lahko opazujejo delov volilnih organov in članom volilnih organov zastavljajo vprašanja, pri čemer ne smejo ovirati dela volilnih organov.
7. člen 
(dolžnost članov volilnih organov) 
(1) Člani volilnih organov so pod pogoji iz tega pravilnika dolžni opazovalcem omogočiti opazovanje, sodelovati z opazovalci in jim dati informacije javnega značaja, s katerimi razpolagajo.
(2) Podatke o opazovalcih, potek opazovanja, čas opazovanja in morebitne druge posebnosti mora volilni organ zabeležiti v zapisniku o delu volilnega organa.
8. člen 
(prehodna in končna določba) 
(1) Obliko obrazca vloge iz 4. člena tega pravilnika in obliko kartice akreditacije iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika direktor službe komisije določi v roku 30 dni po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnem mestu Državne volilne komisije.
Št. 040-5/2018-3
Ljubljana, dne 29. marca 2018
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost