Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1262. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 1, stran 4241.

  
Na podlagi 46. člena v povezavi z 18. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je župan Občine Slovenske Konjice dne 17. 4. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 1 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 1 
Za območje Občine Slovenske Konjice je sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) – v nadalj. OPN SK.
Občina Slovenske Konjice je prejela pobudo za umestitev vetrnih elektrarn v območju občine Slovenske Konjice s strani podjetij ENERGIJA NA VETER, proizvodnja električne energije, storitve in trgovina, d.o.o., Dunajska 106, 1000 Ljubljana in Energo-maks energija d.o.o., Škalce 1h, 3210 Slovenske Konjice, in sicer v območju Konjiške gore nad mestom Slovenske Konjice.
Območje vetrnih elektrarn na Konjiški gori nad mestom Slovenske Konjice:
– se nahaja v območju s pretežno dejansko rabo gozd in namensko rabo gozdna zemljišča;
– se nahaja nad mestom Slovenske Konjice na Konjiški gori;
– se razteza v smeri vzhod–zahod cca v dolžini 2,0 km;
– je oddaljeno od najbližjih stanovanjskih objektov v mestu Slovenske Konjice in naselju Polene najmanj 0,9 km; od stanovanjskih objektov v območju razpršene poselitve blizu naselja Kamna Gora pa 0,3 km.
2. Pravna podlaga za pripravo Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 1 (v nadalj.: SD OPN SK1) 
Pravna podlaga za pripravo SD OPN SK1 je:
– ZPNačrt,
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacije razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07),
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),
– Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/08),
– OPN SK.
3. Območje, predmet in vrsta postopka SD OPN SK1 
SD OPN SK1 se izdela za eno območje vetrnih elektrarn (list št. 02 (H2633), 09 (H2643), 10 (H2644) in 11 (H2645)), in sicer za območja zemljišč s parc. št.:
– 1390/11 obe k.o. Preloge (1104) in
– 957/8, 957/12 obe k.o. Slovenske Konjice (1115)
pri čemer se za območje opredeli posebno enoto urejanja prostora (v nadalj.: EUP) ter podrobne prostorske izvedbene pogoje za navedeno EUP.
Postopek priprave in sprejema SD OPN SK1 se izvede v skladu s 53. členom ZPNačrt po rednem postopku priprave občinskega prostorskega načrta v skladu z ZPnačrt in po uveljavitvi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) – v nadalj.: ZureP-2 dne 1. 6. 2018 se postopek nadaljuje v skladu z določili ZureP-2.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev SD OPN SK1 
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– geodetski podatki (npr. DOF, lidar podatki),
– prikaz stanja prostora,
– strokovne rešitve načrtovanih prostorih ureditev (idejna zasnova načrtovanih vetrnih elektrarn),
– strokovne podlage z vidika krajinske primernosti načrtovane prostorske ureditve.
V kolikor se bo v postopku priprave SD OPN SK1 izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag (npr.: izdelava strokovnih podlag za ptice in netopirje; geomehansko geološko poročilo, okoljsko poročilo, strokovne podlage s področja varovanja pred hrupom itd.), se bodo te pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. Roki za pripravo SD OPN SK1 
Terminski plan predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo SD OPN SK1:
Vrsta načrta/aktivnost
Rok izdelave
Okvirni termin
sprejem sklepa o pripravi SD OPN SK1
april 2018
izdelava prikaza stanja prostora SD OPN SK1
30 dni od prejema vhodnih podatkov 
maj 2018
izdelava strokovnih podlag z vidika krajinske primernosti načrtovane prostorske ureditve SD OPN SK1
30 dni od prejema strokovne rešitve vetrnih elektrarn
april–maj 2018
izdelava osnutka SD OPN SK1 za pridobitev prvih mnenj
30 dni od prejšnje faze 
maj–junij 2018
izdelava PPIP za določitev lokacijskih pogojev
v času izdelave osnutka
maj–junij 2018
pridobivanje prvih mnenj in odločbe o CPVO
8+30 dni (odločba o CPVO 60 dni)
junij–julij 2018
izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN SK1 za javno razgrnitev
20 dni od prejetih prvih mnenj 
avgust 2018
javna razgrnitev (JR) SD OPN SK1 z javno obravnavo
30 dni
september 2018
priprava stališč do pripomb z JR
15 dni od končane JR 
oktober 2018
izdelava predloga SD OPN SK1 za druga mnenja
20 dni od sprejema stališč 
oktober/november 2018
pridobitev drugih mnenj s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora 
8+30 dni
november/december 2018 
izdelava usklajenega predloga SD OPN SK1 za obravnavo in sprejem na OS
10 dni od prejetih mnenj 
januar 2019
pridobitev sklepa MOP o potrditvi SD OPN SK1
8+30 dni
januar/februar 2019
sprejem SD OPN SK1 na občinskem svetu, objava in uveljavitev 
marec 2019 
izdelava končnega dokumenta SD OPN SK1
15 dni od sprejema na OS
marec 2019
V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se roki ustrezno spremenijo (od faze pridobivanja prvih mnenj naprej).
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SD OPN SK1 
V postopku priprave SD OPN SK1 sodelujejo nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki podajo mnenja in opredelijo izhodišča za prostorski razvoj.
Državni nosilci urejanja prostora so:
– Za področje razvoja poselitve: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– za področje kmetijstva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, Ljubljana,
– za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, Ljubljana ter ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Večna pot 2, Ljubljana,
– za področje rabe in upravljanja z vodami: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, Ljubljana,
– za področje ohranjanja narave: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, Ljubljana,
– za področje varstva kulturne dediščine: MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana,
– za področje cestnega prometa in železniškega prometa in za področje avtocest: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, Ljubljana ter DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
– za področje trajnostne mobilnosti: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– za področje pomorskega in zračnega prometa: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– za področje rudarstva: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– za področje energetike: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– za področje zaščite in reševanja: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana,
– za področje obrambe: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, Ljubljana,
– za področje vojnih in prikritih vojnih grobišč: MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, Ljubljana,
– za področje blagovnih rezerv: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– za področje prenosa električne energije: ELES – Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
– za področje prenosnih plinovodov: Geoplin d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana.
Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– za lokalno cestno omrežje: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice,
– za elektroenergetsko omrežje: Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– za elektroenergetsko omrežje: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
– za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda: Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice d.o.o., Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice,
– za področja ravnanja z odpadki na lokalni ravni: Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice d.o.o., Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice,
– za telekomunikacijsko omrežje: Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
– za plinsko omrežje: Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje. Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal prvih mnenj/drugih mnenj, se bo štelo, da nima usmeritev oziroma pripomb, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPN SK1 
Sredstva za izdelavo SD OPN SK1 in strokovnih podlag zagotovita pobudnika, to je podjetji ENERGIJA NA VETER, proizvodnja električne energije, storitve in trgovina, d.o.o., Dunajska 106, 1000 Ljubljana in Energo-maks energija d.o.o., Škalce 1h, 3210 Slovenske Konjice.
Občina Slovenske Konjice kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave SD OPN SK1.
8. Veljavnost sklepa o pričetku 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Slovenske Konjice. Sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor in sosednjim občinam.
Št. 350-0003/2018
Slovenske Konjice, dne 17. aprila 2018
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost