Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1163. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu, stran 4011.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, v povezavi z 61.a členom (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu 
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu (Uradni list RS, št. 31/91, 99/01, 57/03, 46/07, 31/10 in 12/13), v nadaljnjem besedilu: sprememba in dopolnitev PUP.
2. 
(ocena stanja, območje spremembe in dopolnitve PUP in razlogi za pripravo) 
Območje spremembe in dopolnitve PUP obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 733, 2/23, 3/1, 3/2, 3/3, 3/12, 3/14, 3/15, 3/16, vse k.o. 1079 – Košnica ter 740/1, 740/2, 739/1, 696/8, 696/10 vse k.o. 1078 – Lisce in je opredeljeno kot območje stanovanjskih objektov. Raba tega območja je zaradi bližine mesta tudi v več drugih dejavnosti, ki v prostorskem aktu niso opredeljene, njihova nedoločenost pa onemogoča nedvoumno ugotavljanje skladnosti želenih posegov s prostorskim aktom.
3. 
(predmet, programska izhodišča in namen) 
Sprememba in dopolnitev PUP poteka z namenom določitve dopustnih dejavnosti za enoto 38b.
4. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
Zaradi tekstualne dopolnitve besedila odloka, ki ne posega v delovno področje nosilcev urejanja prostora, oziroma se nanaša samo na tolerance pri gabaritih se v skrajšani postopek spremembe in dopolnitve PUP ne vključi nosilcev urejanja prostora.
5. 
(roki za postopek sprejemanja) 
Spremembe in dopolnitve PUP se vodijo skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) po skrajšanem postopku.
6. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravljavec spremembe in dopolnitve PUP je Mestna občina Celje. Izvedba postopka spremembe in dopolnitve PUP ne zahteva posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
7. 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-30/2018
Celje, dne 4. aprila 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.