Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1162. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno – sever, stran 4011.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, v povezavi z 61.a členom (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P 
o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno – sever 
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ostrožno – sever (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ZN).
2. 
(ocena stanja, območje spremembe in dopolnitve ZN in razlogi za pripravo) 
Odlok o zazidalnem načrtu Ostrožno – sever (Uradni list SRS, št. 3/86, Uradni list RS, št. 18/94, 87/97, 20/98, 42/99, 55/00, 106/02, 91/05, 40/11, 12/14 in 15/16) ne omogoča spremembe namembnosti obstoječih nestanovanjskih objektov (ostaline kmečkih gospodarstev) na celotnem območju zazidalnega načrta Ostrožno – sever. Prostorska zakonodaja podpira zgoščevanje naselij in racionalno rabo zemljišč, zato je sprememba nestanovanjskih objektov v stanovanjske na tem območju smiselna.
3. 
(predmet, programska izhodišča in namen) 
S spremembo in dopolnitvijo ZN se dopolnijo dopustnimi posegi za celotno območje tako, da se dopusti sprememba namembnosti nestanovanjskih objektov v stanovanjske.
4. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
Zaradi tekstualne dopolnitve besedila odloka, ki ne posega v delovno področje nosilcev urejanja prostora, oziroma se nanaša samo na dopustne posege, se v skrajšani postopek spremembe in dopolnitve ZN ne vključi nosilcev urejanja prostora.
5. 
(roki za postopek sprejemanja) 
Spremembe in dopolnitve ZN se vodijo skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) po skrajšanem postopku.
6. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravljavec spremembe in dopolnitve ZN je Mestna občina Celje. Izvedba postopka spremembe in dopolnitve ZN ne zahteva posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
7. 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-12/2018
Celje, dne 10. aprila 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.