Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1161. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Glazija, stran 4010.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, v povezavi z 61.a členom (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P 
o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Glazija 
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Glazija (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ZN).
2. 
(ocena stanja, območje spremembe in dopolnitve ZN in razlogi za pripravo) 
(1) Odlok o zazidalnem načrtu Glazija (Uradni list SRS, št. 31/84, 27/90, Uradni list RS, št. 23/91, 69/93, 49/95, 45/96, 78/01, 54/02, 113/04, 91/05, 112/06, 19/09, 39/15, 93/15, 27/17) opredeljuje v delu med Ipavčevo ulico, Oblakovo ulico, Zelenico, Potjo na Lavo in garažno hišo tri šolske komplekse: Tehniški šolski center (v nadaljnjem besedilu: TŠC), Zdravstveni šolski center (v nadaljnjem besedilu: ZŠC) in Združene osnovne šole (v nadaljnjem besedilu: ZPŠ).
(2) Območje spremembe in dopolnitve ZN obsega območje TŠC, ZŠC in ZPŠ. Šole potrebujejo za svoj razvoj širitve objektov, kar pa veljavni zazidalni načrt ne omogoča, saj ne podaja gradbenih mej, oziroma ne dopušča toleranc na obstoječe gabarite.
3. 
(predmet, programska izhodišča in namen) 
S spremembo in dopolnitvijo ZN se dopustijo tolerance pri gabaritih objektov v šolskih kompleksih: TŠC, ZŠC in ZPŠ.
4. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
Zaradi tekstualne dopolnitve besedila odloka, ki ne posega v delovno področje nosilcev urejanja prostora, oziroma se nanaša samo na tolerance pri gabaritih, se v skrajšani postopek spremembe in dopolnitve ZN ne vključi nosilcev urejanja prostora.
5. 
(roki za postopek sprejemanja) 
Spremembe in dopolnitve ZN se vodijo skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) po skrajšanem postopku.
6. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravljavec spremembe in dopolnitve ZN je Mestna občina Celje. Izvedba postopka spremembe in dopolnitve ZN ne zahteva posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
7. 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-10/2018
Celje, dne 5. aprila 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.