Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1158. Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2017, stran 4005.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 23. redni seji sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Ankaran za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun Občine Ankaran za leto 2017.
2. člen 
Proračun Občine Ankaran je bil realiziran v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Realizacija 
od 1–12/2017
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.197.948,28
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.533.588,49
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.514.020,08
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
1.448.833,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
2.821.776,93
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
262.230,48
706 DRUGI DAVKI
–18.820,33
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.019.568,41
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.794.648,69
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
2.961,10
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
6.333,12
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
205.739,91
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
9.885,59
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
598.067,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
598,067,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730 PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV
0,00
731 PREJETE DONACIJE 
IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
66.292,79
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
66.292,79
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787 PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.684,083,03
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.105.637,69
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
171.398,16
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
27.181,68
402 IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE
1.887.057,85
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0,00
409 REZERVE
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.746.953,79
410 SUBVENCIJE
106.567,20
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
651.394,90
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM
150.674,49
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.838.317,20
414 TEKOČI TRANSFERI 
V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.393.038,86
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.393.038,86
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
438.452,69
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
32.155,85
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
406.296,84
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
531.865,25
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V. DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440 DANA POSOJILA
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C.
FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
513.865,25
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.–VIII.)
0,00
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
–513.865,25
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
0,00
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ankaran za leto 2017.
4. člen 
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Ankaran izkazujejo po zaključnem računu Občine Ankaran za leto 2017 naslednje stanje:
Stanje na dan 1. 1. 2017
22.736 EUR
Prilivi v letu 2017
20.000 EUR
Odlivi v letu 2017
0 EUR
Stanje na dan 31. 12. 2017
42.736 EUR
Rezervni sklad nima odprtega posebnega podračuna, zato se vodijo denarna sredstva in njih poraba na posebnem podkontu v okviru transakcijskega podračuna proračuna Občine Ankaran.
Neporabljena denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2017 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2018.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2017 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 189/18-SVT
Ankaran, dne 10. aprila 2018
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik l.r.
Visto l’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale e modifiche), gli articoli 96, 97 e 98 della Legge sulle finanze pubbliche – UPB4 (Gazzetta ufficiale RS, n. 11/11) e dell’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nell’XXIII seduta ordinaria ha approvato il
C O N T O   C O N S U N T I V O 
del Bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l’anno 2017 
Articolo 1 
È approvato il conto consuntivo del Comune di Ancarano per l’anno 2017.
Articolo 2 
Il bilancio di previsione del Comune di Ancarano è stato realizzato nei seguenti importi:
CONTO
DESCRIZIONE
Realizzazione 
dal 1–12/2017
A.
BILANCIO DELLE ENTRATE 
E DELLE SPESE
I. TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
7.197.948,28
ENTRATE CORRENTI (70+71)
6.533.588,49
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706)
4.514.020,08
700 IMPOSTE SUL REDDITO 
E SUGLI UTILI
1.448.833,00
703 IMPOSTE PATRIMONIALI
2.821.776,93
704 IMPOSTE LOCALI SUI BENI 
E SERVIZI
262.230,48
706 ALTRE IMPOSTE
–18.820,33
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
2.019.568,41
710 PARTECIPAZIONE AI PROFITTI ED ALLE ENTRATE PATRIMONIALI
1.794.648,69
711 TASSE E CONTRIBUTI
2.961,10
712 SANZIONI PECUNIARIE
6.333,12
713 ENTRATE DA VENDITE 
E SERVIZI
205.739,91
714 ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
9.885,59
72
ENTRATE PROVENIENTI 
DA CAPITALE (720+721+722)
598.067,00
720 ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI STRUMENTALI
0,00
721 ENTRATE RICAVATE 
DA VENDITA DI GIACENZE
0,00
722 ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DEL PATRIMONIO IMMATERIALE
598.067,00
73
DONAZIONI RICEVUTE (730+731)
0,00
730 DONAZIONI ED ELARGIZIONI DA PERSONE GIURIDICHE NAZIONALI
0,00
731 DONAZIONI ED ELARGIZIONI DALL’ESTERO
0,00
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI (740+741)
66.292,79
740 TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI FINANZIARI PUBBLICI
66.292,79
741 FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELLO STATO 
E DAL BILANCIO DELL’UE
0,00
78
FONDI ACQUISITI DALL’UE (786+787)
0,00
786 ALTRI FONDI DAL BILANCIO UE
0,00
787 FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI COMUNITARIE
0,00
II. TOTALE SPESE (40+41+42+43)
6.684.083,03
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
2.105.637,69
400 SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE
171.398,16
401 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO
27.181,68
402 SPESE PER BENI E SERVIZI
1.887.057,85
403 SPESE PER INTERESSI 
IN AMBITO NAZIONALE
0,00
409 FONDI DI ACCANTONAMENTO
20.000,00
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
2.746.953,79
410 SOVVENZIONI
106.567,20
411 SOVVENZIONI A FAVORE 
DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI
651.394,90
412 TRASFERIMENTI DI FONDI 
A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI ED ENTI NO PROFIT
150.674,49
413 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE
1.838.317,20
414 TRASFERIMENTI CORRENTI ALL’ESTERO
0,00
42
SPESE PER INVESTIMENTI (420)
1.393.038,86
420 ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1.393.038,86
43
TRASFERIMENTI D’INVESTIMENTO (431+432)
438.452,69
431 TRASFERIMENTI D’INVESTIMENTO A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON FRUITORI DI BILANCIO
32.155,85
432 TRASFERIMENTI D’INVESTIMENTO A FRUITORI 
DI BILANCIO
406.296,84
III. AVANZO (DISAVANZO) (I.–II.)
531.865,25
B.
CONTO DEI CREDITI FINANZIARI E DEGLI INVESTIMENTI
75
IV. RIMBORSO DI CREDITI 
E ALIENAZIONE DI QUOTE 
IN CAPITALE (750+751+752)
0,00
750 RIMBORSO DI CREDITI
0,00
751 VENDITA DI QUOTE 
IN CAPITALE
0,00
752 RICAVATO IN SEGUITO 
A PRIVATIZZAZIONE
0,00
44
V. CONCESSIONE DI PRESTITI ED AUMENTO DI QUOTE 
IN CAPITALE (440+441)
0,00
440 CONCESSIONE DI CREDITI
0,00
441 AUMENTO DI QUOTE 
IN CAPITALE
0,00
VI. PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE 
IN CAPITALE (IV.–V.)
0,00
C. CONTO FINANZIARIO
50
VII. INDEBITAMENTO (500)
0,00
500 INDEBITAMENTO 
IN AMBITO NAZIONALE
0,00
55
VIII. RIMBORSI DEI DEBITI (550)
0,00
550 RIMBORSI DEI DEBITI ASSUNTI IN AMBITO NAZIONALE
0,00
IX. INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
513.865,25
X. INDEBITAMENTO NETTO 
(VII.–VIII.)
0,00
XI. FINANZIAMENTO NETTO (VI.+X.-IX.)
–513.865,25
SALDO CONTO ALLA FINE DELL’ANNO PRECEDENTE
0,00
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO FINANZIARIO DELL’ANNO PRECEDENTE 
Articolo 3 
Compongono il conto consuntivo del Comune di Ancarano per l’anno 2017 la parte generale e la parte specifica. La parte generale contiene prospetti dettagliati dei ricavi e dei costi di bilancio previsti e realizzati ovvero delle entrate e delle spese di cui al bilancio delle entrate e delle spese, al conto dei crediti e dei depositi finanziari ed al conto di finanziamento. La parte specifica invece presenta i prospetti dei costi previsti e realizzati ed altre spese di bilancio del Comune di Ancarano per l’anno 2017.
Articolo 4 
Gli importi del Fondo di riserva del Comune di Ancarano, secondo il conto consuntivo del Comune di Ancarano per l’anno 2017, presentano la seguente situazione:
Situazione al 01/01/2017
22.736 EUR
Entrate nell’anno 2017
20.000 EUR
Uscite nell’anno 2017
0 EUR
Situazione al 31/12/2017
42.736 EUR
Il fondo di riserva non ha un proprio sottoconto apposito, pertanto gli importi e il loro utilizzo vengono gestiti su un apposito conto nell’ambito del conto corrente del bilancio di previsione del Comune di Ancarano.
Gli importi non utilizzati del Fondo di riserva al 31/12/2017 vengono trasferiti nel Fondo di riserva del Comune di Ancarano per l’anno 2018.
Articolo 5 
Il Conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l’anno 2017 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua publicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 189/18-SVT
Ancarano, 10 aprile 2018
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost