Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1125. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2017, stran 3785.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13, 50/14 in 85/16) je Občinski svet Občine Žirovnica na 22. seji dne 29. 3. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Žirovnica za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del, ter načrt razvojnih programov.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žirovnica za leto 2017.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2017 izkazuje (v EUR brez centov):
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.435.165
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.238.463
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
2.681.558
700 Davki na dohodek in dobiček
2.265.254
703 Davki na premoženje
384.124
704 Domači davki na blago in storitve
36.777
706 Drugi davki
–4.597
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)
556.905
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
364.041
711 Takse in pristojbine
4.950
712 Globe in druge denarne kazni
6.277
714 Drugi nedavčni prihodki
181.637
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
110.418
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
35.102
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
n neopredmetenih dolgoročnih sredstev
75.315
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
86.284
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
86.284
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
3.359.534
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
939.648
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
225.524
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
35.102
402 Izdatki za blago in storitve
674.009
403 Plačila domačih obresti
13
409 Rezerve
5.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.319.730
410 Subvencije
12.570
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
674.559
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
244.367
413 Drugi tekoči domači transferi
388.233
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
912.286
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
912.286
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
187.871
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
41.772
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
146.099
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
75.631
III./1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
75.251
III./2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
979.086
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELŽEV (IV.-V) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
62.330
50
ZADOLŽEVANJE
62.330
500 Domače zadolževanje
62.330
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
20.591
55
ODPLAČILA DOLGA
20.591
550 Odplačila domačega dolga
20.591
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
117.370
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
41.739
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–75.631
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
923.488
4. člen 
Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki, po zaključnem računu proračuna za leto 2017 v višini 117.370 EUR, se razporedi v proračun tekočega leta.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 410-0002/2018
Breznica, dne 29. marca 2018
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti