Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1112. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017, stran 3766.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 35. redni seji dne 28. 3. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna občine za leto 2017 izkazuje:
v €
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
4.675.692,32
II. Skupaj odhodki
4.181.498,59
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.)
494.193,73
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0,00
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
18.638,51
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba kapit. delež. (IV.-V.)
–18.638,51
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
0,00
VIII. Odplačila dolga
169.533,20
IX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
–169.533,20
X. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (III.+VI.+IX.)
306.022,02
Stanje sredstev na računih 31. 12. preteklega leta
44.883,56
Ostanek sredstev na računih občine in KS na dan 31. 12. 2017
350.905,58
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017.
4. člen 
Ostanek sredstev na računih Občine Miren - Kostanjevica in krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2017 v višini 350.905,58 € se vključi v proračun Občine Miren - Kostanjevica za leto 2018.
5. člen 
Na dan 31. 12. 2017 znašajo sredstva proračunske rezerve 106.885,29 €.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0007/2018-1
Miren, dne 3. aprila 2018
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost