Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1088. Odlok o oglaševanju v Občini Komen, stran 3740.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 25. redni seji dne 4. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o oglaševanju v Občini Komen 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ureja oglaševanje na javnih površinah in javnih mestih na območju Občine Komen (v nadaljevanju: občina), postopek in pogoje, nadzor nad oglaševanjem in sankcije v primeru neupoštevanja določb odloka.
2. člen 
(1) Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in sicer ceste, poti, pločniki, pešpoti, parkirišča, pokopališča, igrišča, parki, zelenice, rekreacijske površine in podobno.
(2) Javno mesto je vsako mesto v prostoru, ki je v javni rabi in kjer je predmet, s katerim se oglašuje nameščen, tako, da je njegova sporočilnost namenjena javnosti. Takšna mesta so ograje, zidovi, stavbe, fasade, strehe, mostovi, stebri in druge podobne konstrukcije ter površine.
(3) Oglaševanje pomeni posredovanje vsakršnih obvestil in sporočil s plakati, letaki in drugimi podobnimi oblikami za vizualno sporočanje širši javnosti.
3. člen 
Za oglaševanje se ne šteje:
– napisov za obvezno označbo firme pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika na poslovnih prostorih,
– razne oblike lastnega oglaševanja oseb iz prejšnje alineje na stavbah in zemljiščih, kjer so njihovi poslovni prostori, ki so v njihovi lasti ali v njihovi uporabi,
– turistično in drugo obvestilno signalizacijo, postavljeno skladno s predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah,
– označbe gradbišč in informacijskih tabel o projektih, sofinanciranih iz evropskih in drugih strukturnih skladov,
– obvestila na panojih oziroma v vitrinah v naseljih občine, ki so namenjene vaškim skupnostim za obveščanje,
– obvestila o prireditvah, ki jih organizira, soorganizira, financira ali sofinancira občina,
– označevanje tradicionalnih dogodkov na krajevno običajen način (npr. osmice),
– oglaševanje za potrebe volilne in referendumske kampanje, kjer se neposredno uporablja veljavne predpise o volilni in referendumski kampanji.
OGLAŠEVALNI PREDMETI IN IZVAJANJE 
4. člen 
(1) Predmeti oglaševanja so lahko stalni ali začasni.
(2) Stalni predmeti oglaševanja so reklamni stebri in table, stenske vitrine, plakatna mesta na fasadah, elektronski (digitalni) zasloni in podobno.
(3) Začasni predmeti oglaševanja so na primer prenosljivi panoji, transparenti, plakati in podobno.
5. člen 
Postavitev stalnih predmetov oglaševanja na javnih površinah in javnih mestih je dovoljeno samo s soglasjem občine in skladno z veljavnimi področnimi predpisi, če je to v interesu občine.
6. člen 
(1) Za upravljanje s stalnimi predmeti oglaševanja na javnih površinah in mestih je pristojna občinska uprava občine.
(2) Za izvajanje oglaševanja in vzdrževanje stalnih predmetov oglaševanje je pristojen režijski obrat občine ali drug izvajalec (izvajalec oglaševanja), če je to v interesu občine.
(3) Pogoje za izbor drugega izvajalca oglaševanja in/ali upravljavca predmetov oglaševanja se podrobneje določi v postopku izbora, skladno z veljavnimi predpisi, medsebojne pravice in dolžnosti se po izbiri natančno določi s pogodbo.
7. člen 
(1) Oglaševanje je dovoljeno samo preko namenskih predmetov oglaševanja.
(2) Lokacije stalnih predmetov oglaševanja določi občinska uprava občine.
(3) Lokacije začasnih predmetov oglaševanja niso vnaprej določene.
8. člen 
Izvajalec oglaševanja skrbi, da:
– so oglaševanje izvaja pravilno in pravočasno,
– so plakati, transparenti in podobno, v primernem času po konca oglaševanja odstranjeni oziroma primerno prekriti z drugimi,
– so stalni predmeti oglaševanja in bližnja okolica primerno urejeni.
PRIDOBITEV SOGLASJA 
9. člen 
(1) Naročnik oglaševanja v pisni vlogi navede svoj naziv in naslov, davčno številko, način oglaševanja, velikost oglasnega predmeta, želen kraj postavitve, začetni in končni datum oglaševanja ali navede, da gre za stalni predmet oglaševanja in navede tip predmeta oglaševanja in število.
(2) Ob naročilu plakatiranja, naročnik oglaševanja priloži vlogi plakate. Občinska uprava občine opremi plakate z žigom občine, datumom začetka in konca oglaševanja, preden jih preda izvajalcu oglaševanja.
10. člen 
(1) Vloga naročnika oglaševanja mora biti vložena najpozneje pet delovnih dni pred predvidenim začetkom oglaševanja.
(2) V primeru prepozno vložene vloge, se ta zavrže s sklepom. Zoper ta sklep ni pritožbe.
(3) Župan občine določi ceno oglaševanja, morebitne druge stroške in pogoje z navodili o izvajanju oglaševanja.
11. člen 
(1) Soglasje izda občinska uprava občine z odločbo.
(2) Naročnik oglaševanja poravna občinsko takso ob vložitvi vloge. Račun o plačani občinski taksi je priloga vloge.
(3) Če vlogi ni priložen račun o plačani občinski taksi, se ta odmeri v odločbi s prvega odstavka, določi se tudi rok plačila.
12. člen 
Občinska uprava občine izda odločbo iz 11. člena odloka po uradni dolžnosti, če ugotovi, da soglasje za določeno vrsto oglaševanja ni bilo izdano in če razpolaga z zadostnimi informacijami za izdajo soglasja. V nasprotnem primeru o tem obvesti pristojni nadzorni organ, ki ravna v skladu z veljavnimi predpisi.
OBČINSKA TAKSA 
13. člen 
(1) Z vložitvijo vloge za oglaševanje nastane obveznost plačila občinske takse.
(2) Občinska taksa se obračuna v točkah. Vrednost ene točke ob uveljavitvi tega odloka znaša 0,06 EUR. Znesek občinske takse za posamezno vrsto oglaševanja se določi z aktom iz tretje točke 10. člena odloka skladno z vrednostjo točke.
(3) Vrednost točke določi občinski svet občine s sklepom vsako leto ob koncu leta za prihodnje leto.
14. člen 
(1) Župan občine lahko na predlog občinske uprave s sklepom oprosti plačila občinske takse naročnika oglaševanja, če ta oglašuje prireditve in dejavnosti v interesu občine ter prireditve in dejavnosti humanitarnih in drugih dobrodelnih organizacij.
(2) Osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, so opravičene plačila občinske takse le za oglaševanje prireditve v okviru opravljanja njihove nepridobitne dejavnosti v skladu z ustanovitvenim aktom. Gospodarske javne družbe v nobenem primeru niso opravičene plačevanja občinske takse za oglaševanje.
15. člen 
V primeru predmetov oglaševanja, ki so postavljeni za nedoločen čas, se glede na velikost predmeta odmeri občinska taksa v enkratnem znesku, za vsako leto oglaševanja. Prvič se odmeri skupaj z izdajo soglasja, v naslednjih letih pa se odmeri po uradni dolžnosti z odločbo najpozneje do konca julija za tekoče leto.
NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
16. člen 
Nadzor nad oglaševanjem izvaja pristojni organ, ki je v tem primeru Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana.
17. člen 
Na javnih površinah in mestih je prepovedano:
– postavljanje predmetov oglaševanja brez ustreznega soglasja,
– oglaševanje brez ustreznega soglasja,
– oglaševanje na mestih, ki niso temu namenjena (avtobusne čakalnice, drevesa, zidovi, okna, vitrine vaških skupnosti in podobno),
– namerno poškodovanje predmetov oglaševanja,
– namerno izkrivljanje vsebine, ki se oglašuje s predmeti oglaševanja, za katere ima naročnik oglaševanja ustrezno soglasje oziroma oglašuje na podlagi zakona,
– zatikanje letakov na prevozna sredstva,
– trošenje letakov.
18. člen 
(1) Nadzorni organ ima pravico in dolžnost, da oglaševalcu, ki nima soglasja skladno s tem odlokom, odredi odstranitev oglaševalskih predmetov na lastne stroške v roku treh dni.
(2) Ob neupoštevanju odredbe nadzornega organa s prejšnjega odstavka, se izvede postopek skladno s tem odlokom in z veljavnimi predpisi, ki urejajo prekrške. Oglaševalec je dolžan plačati stroške odstranitve oglaševalskih predmetov.
19. člen 
(1) Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določili 17. člena tega odloka.
(2) Z globo 250 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje fizična oseba, če ravna v nasprotju z določili 17. člena.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
Z dnem začetka uporabe tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka o občinskih taksah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 53/07), ki se nanašajo na oglaševanje na javnih površinah in mestih.
21. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. majem 2018.
Št. 007-3/2018
Komen, dne 4. aprila 2018
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti