Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1067. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za obdobje od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2019, stran 3697.

  
T A R I F N A   P R I L O G A 
h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za obdobje od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2019 
1. člen – Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih 
Najnižja osnovna plača v posameznem tarifnem razredu znaša (mesečni znesek v evrih):
Tarifni razred
Bruto znesek
I.
II.
III.
IV.
666,67
V.
760,02
VI
950,02
VII.
1.187,53
VIII.
1,425,02
IX.
1.710,05
Najnižje osnovne plače iz zgornje tabele se uskladijo januarja 2019 za 90 % letne inflacije leta 2018 (letni indeks) in nato januarja 2020 za 90 % letne inflacije leta 2019 (letni indeks) glede na podatke, ki jih objavi Statistični urad Republike Slovenije.
2. člen – Usklajevanje osnovnih plač 
Način, roke in odstotek usklajevanja osnovnih plač pri delodajalcu se dogovori v kolektivni pogodbi pri delodajalcu ali s pisnim dogovorom med delodajalcem in sindikatom oziroma delojemalci na zboru delavcev, če pri delodajalcu ni organiziranega sindikata.
3. člen – Dodatki za pogoje dela 
(1) Dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa:
– za nočno delo 
50 %
– nadurno delo 
30 %
– za delo v nedeljo 
60 %
– za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu 
60 %
– za delo v izmeni v popoldanskem 
ali nočnem času
1 % na dan
– za delo v soboto
1 % na dan
– za delo v deljenem delovnem času – prekinitev dela ene ure in več
0,85 % na dan
– pripravljenost na delo na delovne dni
0,04 % na uro
– pripravljenost na delo na dela proste dni
0,06 % na uro.
(2) Dodatki, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu:
– blagajniški riziko 
0,3 % na dan
– trezorsko soključarstvo ali hrambo šifer trezorja 
0,2 % na dan
– prevoz trezorskih vrednosti preko državne meje 
0,3 % na dan
– nošenje orožja
0,3 % na dan
– delo v prostorih brez naravne osvetlitve
0,4 % na dan.
4. člen – Nadomestilo plače 
Za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe pripada delavcu nadomestilo plače v višini 90 % njegove plače v preteklem trimesečju za polni delovni čas.
5. člen – Plačilo presežka neizkoriščenih ur 
Plačilo iz petega odstavka 91. člena te pogodbe se opravi v višini delavčeve urne postavke osnovne plače za pretekli mesec, povečane za 10 %.
6. člen – Povračila stroškov v zvezi z delom 
Prehrana med delom
Znesek povračila stroškov prehrane med delom se določi s kolektivno pogodbo pri delodajalcu ali s splošnim aktom delodajalca, vendar ne v nižjem znesku, kot je delodajalec izplačal v novembru 2012.
Prevoz na delo in z dela
(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša 100 % zneska najcenejšega javnega prevoza.
(2) Kjer ni možen prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, se delavcu obračunajo stroški za prevoženi kilometer v višini 15 % cene litra motornega bencina (95 oktanov), vendar ne več kot določa vladna uredba o višini povračil stroškov, do najbližje postaje javnega prevoznega sredstva, od tam naprej pa pod pogoji in na način, določen v prejšnjem odstavku tega člena.
7. člen – Druge materialne pravice 
Regres za letni dopust
Skladno s prvim odstavkom 68. člena te kolektivne pogodbe delodajalec izplača regres za letni dopust v višini najmanj 80 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji.
Jubilejna nagrada
(1) Za jubilejne nagrade za neprekinjeno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu pripada delavcu:
– za 10 (deset) let neprekinjene delovne dobe pri zadnjem delodajalcu
460 eur,
– za 20 (dvajset) let neprekinjene delovne dobe pri zadnjem delodajalcu
689 eur,
– za 30 (trideset) let neprekinjene delovne dobe pri zadnjem delodajalcu
919 eur,
– za 40 (štirideset) let neprekinjene delovne dobe pri zadnjem delodajalcu
919 eur.
(2) S kolektivno pogodbo pri delodajalcu se lahko dogovorijo višji zneski jubilejnih nagrad.
Solidarnostne pomoči
Na podlagi prvega odstavka 72. člena te kolektivne pogodbe pripada ob smrti delavca solidarnostna pomoč v višini 3.443,00 evrov.
8. člen – Bruto zneski 
Vsi zneski v tej kolektivni pogodbi in v tej tarifni prilogi so v bruto zneskih.
9. člen – Veljavnost 
Tarifna priloga te kolektivne pogodbe se uporablja od 1. 4. 2018. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta najkasneje do 31. 10. 2019 pristopili k pogajanjem za novo tarifno prilogo. Če le-ta ni sklenjena do 31. 12. 2019, se ta tarifna priloga uporablja do sklenitve nove oziroma najkasneje do 31. 3. 2020.
Ljubljana, dne 28. marca 2018
Sindikat bančništva Slovenije 
Predsednik 
Tomaž Boltin l.r.
 
Sindikat Nove Ljubljanske banke 
Predsednik 
Miran Marentič l.r.
 
Združenje bank Slovenije 
Predsednik NS ZBS 
Blaž Brodnjak l.r.
Direktorica 
Stanislava Zadravec Caprirolo l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 4. 4. 2018 izdalo potrdilo št. 02047-6/2005-19 o tem, da je Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 44/7.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti