Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1057. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, stran 3661.

  
Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami
1. člen 
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/07, 70/08, 5/11, 56/14, 66/15 in 47/17) se šesta alineja 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»– posebnega programa (Post)rehabilitacijski praktikum in«.
2. člen 
V 3. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(učna obveznost in obveznost drugega vzgojno-izobraževalnega dela v prilagojenih izobraževalnih programih osnovne šole in posebnih programih vzgoje in izobraževanja)«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Tedenska obveznost vzgojno-izobraževalnega dela, izražena v urah po 60 minut, je:
– 22 ur za učitelje v oddelku Posebnega programa vzgoje in izobraževanja in v oddelku posebnega programa (Post)rehabilitacijski praktikum,
– 35 ur za strokovne delavce v jutranjem varstvu za učence prvega razreda v prilagojenih izobraževalnih programih osnovne šole oziroma prve stopnje Posebnega programa vzgoje in izobraževanja.«.
3. člen 
V 4. členu se v pri alineji za besedo »predmetov« doda besedilo »ter modulov«.
4. člen 
V 7. členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
»(drugi strokovni delavec v prvem razredu)«. 
V prvem odstavku se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– so v posameznem oddelku prvega razreda, v katerem se izvaja prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami oziroma z nižjim izobrazbenim standardom, v katerem so le otroci z avtističnimi motnjami, vključeni najmanj 3 učenci,«,
dosedanja druga alineja pa postane tretja alineja.
5. člen 
V osmem odstavku 9. člena se za besedo »skupine« doda vejica in besedilo »oddelki mobilne službe«.
6. člen 
V prvem odstavku 13. člena se za besedo »oddelki« doda besedilo »v okviru šole ali zavoda«.
Drugi odstavek se črta.
7. člen 
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V šoli oziroma zavodu, v katerem se izvaja posebni program vzgoje in izobraževanja, se na vsakih 15 učencev sistemizira 1 delovno mesto varuha – negovalca.
V šoli oziroma zavodu, v katerem se izvaja posebni program vzgoje in izobraževanja in v posebnem programu (Post)rehabilitacijski praktikum, se na šest težje ali težko gibalno oviranih otrok sistemizira 1 delovno mesto varuha – negovalca, v šoli oziroma zavodu z manjšim ali večjim številom teh otrok pa v ustreznem deležu.
V šoli oziroma zavodu, v katerem so v vzgojne skupine vključeni otroci in mladostniki z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, se na 10 otrok sistemizira 1 delovno mesto varuha – negovalca, v vzgojni skupini, v kateri so težko gibalno ovirani otroci in mladostniki, največ 2 delovni mesti.
V oddelkih podaljšanega bivanja in v Vzgojnem programu v dnevni obliki usposabljanja za gibalno ovirane otroke se odobri dodatna delovna mesta varuhov negovalcev, če pomoči ni mogoče zagotoviti z že sistemiziranimi delovnimi mesti varuhov – negovalcev ali spremljevalcev.
Varuh – negovalec mora imeti srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo.«.
8. člen 
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V šoli s 24 oddelki oziroma vzgojnimi skupinami in več se za opravljanje računovodskih in administrativnih del poleg delovnih mest računovodje VI in tajnika VIZ VI sistemizirajo dodatna delovna mesta v skladu z naslednjimi merili:
24–28 oddelkov 
0,50 delovnega mesta
29–36 oddelkov 
1,00 delovno mesto
37–43 oddelkov 
1,50 delovnega mesta
44–51 oddelkov
2,00 delovni mesti
52–59 oddelkov
2,50 delovnega mesta
60–67 oddelkov
3,00 delovna mesta in
68 in več oddelkov
3,50 delovna mesta.
V zavodu z 20 oddelki, vzgojnimi oziroma stanovanjskimi skupinami in več se za opravljanje računovodskih in administrativnih del poleg delovnih mest računovodje VI in tajnika VIZ VI sistemizirajo dodatna delovna mesta v skladu z naslednjimi merili:
20–27 oddelkov oziroma skupin 
0,50 delovnega mesta
28–35 oddelkov oziroma skupin 
1,00 delovno mesto
36–43 oddelkov oziroma skupin 
1,50 delovnega mesta
44–51 oddelkov oziroma skupin
2,00 delovni mesti
52–59 oddelkov oziroma skupin
2,50 delovnega mesta
60–67 oddelkov
3,00 delovna mesta in
68 in več oddelkov
3,50 delovna mesta.
Šola oziroma zavod lahko delež delovnega mesta razporedi med delovno mesto knjigovodja V ali administrator V. Delavec mora imeti srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo. Če je oddelkov v šoli ali zavodu več, se lestvici smiselno nadaljujeta.«.
9. člen 
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V osnovni šoli in v zavodu se za opravljanje tehničnih vzdrževalnih del sistemizira delovno mesto hišnika v skladu z naslednjimi merili:
Število oddelkov
Delež delovnega mesta
od
do
7
0,50
8
11
0,60
12
15
0,80
16
29
1,00
30
44
1,50
45
60
2,00
61 in več
2,50
Če hišnik opravlja delo na štirih do šestih lokacijah, se normativ poveča za 0,05 delovnega mesta za vsako izmed lokacij, če opravlja delo na sedmih in več lokacijah, pa se normativ poveča za 0,5 delovnega mesta.
Hišnik mora imeti srednjo poklicno izobrazbo.«.
10. člen 
V prvem odstavku 25. člena se število »400« nadomesti s številom »300«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»V zavodu se za vsakih 5 oddelkov vrtca sistemizira 1,5 delovnega mesta kuharja, vendar ne manj kot 0,75 delovnega mesta.
Kuhar mora imeti srednjo poklicno izobrazbo.
Med sistemiziranimi delovnimi mesti kuharjev se v šoli ali zavodu lahko sistemizira eno delovno mesto glavnega kuharja.
Glavni kuhar mora imeti srednjo strokovno izobrazbo.«.
11. člen 
Za 25. členom se dodata novi 25.a in 25.b člen, ki se glasita:
»25.a člen 
(organizator prehrane in organizator zdravstveno-higienskega režima)
V zavodu, ki ima oddelke vrtca, se na 60 oddelkov vrtca sistemizira 1 delovno mesto organizatorja prehrane in 1 delovno mesto organizatorja zdravstveno-higienskega režima, v zavodu z večjim oziroma manjšim številom oddelkov vrtca pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,20 delovnega mesta.
Če opravlja organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima delo na štirih do vključno šestih lokacijah, se normativ zmanjša za dva oddelka, če opravlja delo na več kot šestih lokacijah, pa se normativ zmanjša za štiri oddelke.
25.b člen 
(organizator praktičnega usposabljanja z delom) 
V zavodu, ki po predmetniku organizira praktično usposabljanje z delom, se sistemizira 1 delovno mesto organizatorja praktičnega usposabljanja z delom za 240 dijakov, v zavodu z večjim oziroma manjšim številom dijakov pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,10 delovnega mesta.«.
12. člen 
V 28.a členu se doda naslov člena, ki se glasi:
»(vodenje notranjih organizacijskih enot)«. 
13. člen 
Besedilo 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnove za sistemiziranje delovnih mest hišnika in kurjača so čisti in kombinirani oddelki, vzgojne oziroma stanovanjske skupine ter oddelki podaljšanega bivanja.
Osnova za sistemiziranje delovnih mest računovodje in tajnika VIZ VI so poleg oddelkov iz prejšnjega člena tudi oddelki mobilne službe.«.
14. člen 
V 30. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Normativ za oblikovanje oddelkov, kamor so vključeni le otroci z avtističnimi motnjami so 4 otroci.«.
15. člen 
V 36. členu se spremeni naslov člena tako, da se glasi:
»(manjše učne skupine v prilagojenem izobraževalnem programu osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom)«. 
16. člen 
V prvem odstavku 37. člena se besedilo »[št. učencev: (8 + 2 n) ]« nadomesti z besedilom »[št. učencev: 8 + 2n]«.
17. člen 
V drugem odstavku 38. člena se na koncu stavka doda besedilo »oziroma prve stopnje posebnega programa vzgoje in izobraževanja.«.
18. člen 
Prvi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Število otrok in mladostnikov, določeno za oblikovanje oddelkov, je lahko v soglasju z ministrstvom večje za dva otroka.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti in se spremeni tako, da se glasi:
»Druge izjeme zaradi posebnih delovnih razmer oziroma manjšega vpisa ter posebnih potreb otrok in mladostnikov odobri ministrstvo na podlagi posebne vloge šole.«.
19. člen 
Drugi odstavek 44. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi in se spremeni tako, da se glasi:
»Normativi se lahko spremenijo, če gre za edini oddelek dijakov istega letnika, vendar morajo v tak oddelek biti vključeni najmanj 4 dijaki.«.
20. člen 
Naslov 6. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»6. Posebni program (Post)rehabilitacijski praktikum«. 
21. člen 
V 48. členu se za četrtim odstavkom dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Normativ za oblikovanje vzgojne skupine Vzgojnega programa za gibalno ovirane otroke in mladostnike v dnevni obliki usposabljanja je 12 otrok in mladostnikov, ki se izobražujejo po prilagojenih programih in 8 otrok in mladostnikov, ki se izobražujejo po posebnih programih vzgoje in izobraževanja.
Normativ za oblikovanje vzgojne skupine Vzgojnega programa za gibalno ovirane otroke in mladostnike v dnevni obliki usposabljanja, v kateri so otroci in mladostniki, ki se izobražujejo po prilagojenih izobraževalnih programih in so vanj vključeni najmanj trije otroci in mladostniki, ki se izobražujejo po posebnih programih vzgoje in izobraževanja, je 10 otrok in mladostnikov.«.
22. člen 
V 49. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Skupine v vzgojnem zavodu se načrtuje za prihodnje šolsko leto na podlagi števila otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v mesecu maju tekočega šolskega leta.«.
23. člen 
Za 49. členom se doda nov a49.a člen, ki se glasi:
»a49.a člen 
(pripravljenost na domu v zavodih za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami) 
V času šolskih počitnic, ponoči, v soboto in nedeljo ali na praznik oziroma dela prost dan lahko ravnatelj vzgojnega zavoda odredi pripravljenost na domu največ dvema strokovnima delavcema v primeru na policiji prijavljenega bega ali begov otrok oziroma mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami iz vzgojnega zavoda. Pripravljenost pomeni dosegljivost strokovnega delavca po telefonu ali drugih sredstvih za potrebe prihoda na delovno mesto ali na kraj, kjer je potrebno opraviti nujno delo.
Pripravljenost se odredi pisno in vsebuje tudi čas trajanja pripravljenosti na domu.«.
24. člen 
Besedilo 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Število oddelkov mobilne službe se kot merilo določi tako, da se število ur dodatne strokovne pomoči deli s 54. Število oddelkov mobilne službe kot osnova za materialne stroške in za učno obveznost ravnatelja se določi tako, da se število ur dodatne strokovne pomoči deli s 27. Če je na ta način izračunano število oddelkov decimalno število, se pet in več desetin zaokroži navzgor do celega števila.«.
25. člen 
V zadnji alineji tretjega odstavka 51. člena se na koncu doda besedilo: »oziroma prve stopnje posebnega programa vzgoje in izobraževanja.«.
26. člen 
54.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»54.a člen 
(dodatne ure pouka slovenščine za učence tujce) 
Za učence tujce, ki se prvič vključijo v šolo oziroma zavod v Republiki Sloveniji, minister, pristojen za šolstvo, izda sklep za plačilo dodatnih ur pouka slovenščine za prvi dve leti šolanja, in sicer dvakrat letno.
Kriterij za dodeljevanje dodatnih ur slovenščine je število učencev tujcev. Merilo za oblikovanje skupine so trije otroci, pri čemer se skupina oblikuje tudi, če ima šola manj učencev tujcev.
V prilagojenem programu osnovne šole z enakovrednim in nižjim izobrazbenim standardom se določi 40 ur letno na skupino otrok.
V posebnem programu vzgoje in izobraževanja se število ur se določi največ 30 ur letno na skupino otrok.
Za učence, ki se v tekočem šolskem letu vključijo v šolo v obdobju od aprila do junija, se zgornji kriteriji ne upoštevajo, ampak se šoli oziroma zavodu dodeli dodatnih 20 ur.
V skupine se lahko vključijo tudi učenci, ki so se pred vključitvijo v šolo ali zavod, izobraževali v tujini.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
27. člen 
a49.a člen pravilnika se uporablja do uveljavitve kolektivne pogodbe, s katero se bo uredilo odrejanje pripravljenosti.
28. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2018, razen a49.a člena pravilnika, ki se začne uporabljati z uveljavitvijo tega pravilnika.
Št. 0070-48/2016
Ljubljana, dne 5. aprila 2018
EVA 2016-3330-0037
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost