Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1054. Pravilnik o vodenju razvidov na področju športa, stran 3650.

  
Na podlagi osmega odstavka 76. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o vodenju razvidov na področju športa 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik natančneje določa postopek vpisa v razvid in izbrisa iz razvida poklicnih športnikov, razvida zasebnih športnih delavcev, razvida strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu, razvida javno veljavnih programov usposabljanj, razvida javnih športnih objektov in površin za šport v naravi ter obliko teh razvidov.
2. člen 
(1) Razvidi iz prejšnjega člena tega pravilnika se vodijo kot informatizirana zbirka ministrstva, pristojnega za šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v katero se vpisujejo in obdelujejo podatki iz drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 76. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1).
(2) Postopek vpisa in izbrisa iz razvida se vodi po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(3) Vloge za vpis in izbris iz razvidov se lahko vložijo tudi na obrazcih, ki jih ministrstvo objavi na svoji spletni strani.
II. RAZVID POKLICNIH ŠPORTNIKOV IN RAZVID ZASEBNIH ŠPORTNIH DELAVCEV 
3. člen 
(1) V razvid poklicnih športnikov se vpiše poklicni športnik, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 62. člena ZŠpo-1, v razvid zasebnih športnih delavcev pa zasebni športni delavec, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 62. člena ZŠpo-1.
(2) Ministrstvo opravi vpis v razvid poklicnih športnikov in razvid zasebnih športnih delavcev na podlagi predloga za vpis, ki ga vloži poklicni športnik oziroma zasebni športni delavec.
(3) Poklicni športnik oziroma zasebni športni delavec je dolžan sporočiti ministrstvu spremembo podatkov, ki se vpisujejo v razvid poklicnih športnikov in razvid zasebnih športnih delavcev v skladu s 76. členom ZŠpo-1, ali če izgubi status športnika, v roku 30 dni.
III. RAZVID STROKOVNO IZOBRAŽENIH IN STROKOVNO USPOSOBLJENIH DELAVCEV V ŠPORTU 
4. člen 
(1) Strokovni delavec v športu se na podlagi predloga za vpis vpiše in izbriše iz razvida strokovno izobraženih ali strokovno usposobljenih delavcev v športu v skladu z 58. členom ZŠpo-1.
(2) Strokovni delavec je dolžan sporočiti ministrstvu vsako spremembo podatkov, ki se vpisujejo v razvid strokovno izobraženih ali strokovno usposobljenih delavcev v športu v skladu s 76. členom ZŠpo-1, v roku 30 dni.
IV. RAZVID JAVNO VELJAVNIH PROGRAMOV USPOSABLJANJ 
5. člen 
(1) V razvid javno veljavnih programov usposabljanj se vpisujejo sprejeti programi usposabljanj v skladu s petim odstavkom 51. člena ZŠPo-1.
(2) Programe usposabljanj vpiše ministrstvo v razvid javno veljavnih programov usposabljanj najkasneje v roku osmih dni po njihovem sprejetju.
V. RAZVID JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI
6. člen 
(1) V razvid javnih športnih objektov in površin za šport v naravi (v nadaljnjem besedilu: razvid objektov) se vpisujejo javni športni objekti in površine za šport v naravi v skladu z drugim odstavkom 68. člena ZŠPo-1.
(2) Vpis javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti Republike Slovenije, v razvid objektov opravi ministrstvo na podlagi podatkov iz uradnih evidenc.
(3) Vpis javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti, v razvid objektov opravi ministrstvo na podlagi podatkov, ki jih posredujejo lokalne skupnosti.
7. člen 
(1) Če se javnemu športnemu objektu ali površini za šport v naravi, ki je vpisan v razvid objektov, spremeni namembnost, lastništvo, upravljavec ali druga karakteristika iz 67. člena ZŠPo-1, oziroma da ne izpolnjuje več pogojev za javni športni objekt, je dolžna lokalna skupnost najkasneje v roku 30 dni o tem obvestiti ministrstvo, ki v razvid objektov vpiše spremembo ali iz njega izbriše športni objekt ali površine za šport v naravi.
(2) Za športni objekt ali površino za šport v naravi v lasti države spremembe iz prejšnjega odstavka v razvid objektov vpiše ministrstvo, če pa so podani razlogi za izbris iz njega, pa ga izbriše.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
8. člen 
Postopki vpisa v razvide oziroma izbrisa iz razvidov, ki so bili uvedeni pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, se končajo po dosedanjih predpisih.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o vodenju razvidov po Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 108/08) in Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev in razvida poklicnih športnikov (Uradni list RS, št. 108/08).
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-74/2017
Ljubljana, dne 26. marca 2018
EVA 2017-3330-0065
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost