Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1051. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko, stran 3633.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega odstavka 12. člena Uredbe o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03 in 46/14 – ZON-C) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (Uradni list RS, št. 3/04 in 50/05) se v prvem odstavku 3. člena v osemnajsti alinei pika nadomesti z vejico in doda nova devetnajsta alinea, ki se glasi:
»– sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva sestavin biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih v zavarovanem območju in izven njega, če so ta območja območno povezana z zavarovanim območjem.«.
2. člen 
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registriran za opravljanje naslednjih dejavnosti:
– A01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
– A01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
– A01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
– A02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
– A02.200 Sečnja
– C10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
– C13.200 Tkanje tekstilij
– C13.300 Dodelava tekstilij
– G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
– G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
– G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
– G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
– G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
– I55.209 Druge nastanitve za krajši čas
– I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
– I56.101 Restavracije in gostilne
– I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
– I56.103 Slaščičarne in kavarne
– I56.104 Začasni gostinski obrati
– I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
– I56.290 Druga oskrba z jedmi
– I56.300 Strežba pijač
– J58.110 Izdajanje knjig
– J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– J58.190 Drugo založništvo
– J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– L68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
– L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– M71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
– M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
– M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
– M74.200 Fotografska dejavnost
– M74.300 Prevajanje in tolmačenje
– M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
– N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
– N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
– N77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
– N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
– N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
– N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
– N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
– N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
– N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– R90.010 Umetniško uprizarjanje
– R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R91.011 Dejavnost knjižnic
– R91.020 Dejavnost muzejev
– R91.030 Varstvo kulturne dediščine
– R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
– R93.190 Druge športne dejavnosti
– R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas«.
3. člen 
Prvi in drugi odstavek 10. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Strokovni svet zavoda sestavljajo:
– direktor zavoda,
– en strokovnjak iz vrst delavcev zavoda ter
– trije zunanji strokovnjaki, in sicer predstavnik Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, strokovnjak s področja kmetijstva in strokovnjak s področja kulturne dediščine.
(2) Strokovnjaka izmed delavcev zavoda in zunanje strokovnjake imenuje v strokovni svet svet zavoda. Strokovnjak s področja kmetijstva se imenuje na predlog Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota, strokovnjak s področja kulturne dediščine na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in predstavnik Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave na predlog tega zavoda.«.
4. člen 
V prvem odstavku 14. člena se beseda »in« nadomesti z besedilom »ali ga pridobi v last ali upravljanje z«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-24/2018
Ljubljana, dne 5. aprila 2018
EVA 2016-2550-0110
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost