Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1048. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe, stran 3632.

  
Na podlagi 3., 7. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 43. in 44. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo in 41/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe 
1. člen 
V Uredbi o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe (Uradni list RS, št. 36/13 in 35/14) se v 2. členu v šesti alineji črta besedilo »in naprave«.
2. člen 
V tretjem odstavku 6. člena se za besedo »spremenijo« dodata vejica in beseda »dodajo«.
3. člen 
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »sedem let« nadomesti z besedilom »dve leti«.
V tretjem odstavku se beseda »sedmem« nadomesti z besedo »drugem«.
4. člen 
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uprava vodi postopek podelitve koncesije in izda odločitev o izbiri koncesionarja v postopku oddaje javnega naročila v skladu z drugim odstavkom 27. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu. Po pravnomočnosti odločitve o izbiri koncesionarja sprejme vlada odločbo o podelitvi koncesije po četrtem odstavku 27. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.«.
5. člen 
V prvem odstavku 13. člena se v točki a) besedilo »splošne pogoje glede osnovne sposobnosti« nadomesti z besedilom »zanj ne smejo obstajati razlogi za izključitev«.
6. člen 
V drugem odstavku 15. člena se črta besedilo »po pooblastilu vlade«.
Tretji odstavek se črta.
7. člen 
V tretjem odstavku 17. člena se črta besedilo »in način njihove valorizacije, ki ne sme presegati 80 odstotkov letnega indeksa rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, kot ga objavi Statistični urad Republike Slovenije«.
8. člen 
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Koncesionar mora najpozneje v 20 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe predložiti koncedentu nepogojno, nepreklicno in na prvi pisni poziv plačljivo bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, veljavno najmanj do izteka roka koncesije v višini, določeni v razpisni dokumentaciji.«.
V drugem odstavku se za besedo »garancijo« doda besedilo »za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Bančno garancijo iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko nadomesti tudi kavcijsko zavarovanje, ki mora izpolnjevati enake pogoje, kot so zahtevani za bančne garancije iz prvega in drugega odstavka tega člena.«.
9. člen 
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če koncesionar odda določena dela v okviru koncesije podizvajalcem, v vlogi za pridobitev koncesije navede vse podizvajalce in obseg del, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) ter priloži zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če koncesionar odda dela podizvajalcu po podpisu koncesijske pogodbe ali če po podpisu koncesijske pogodbe zamenja podizvajalca, mora pridobiti soglasje koncedenta. Koncesionar vlogi za pridobitev soglasja predloži:
– zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, in
– dokazila o izpolnjevanju vseh pogojev, ki jih je izpolnjeval podizvajalec, ki je zamenjan.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Uprava objavi obvestilo o javnem naročilu z namenom podelitve koncesije na portalu javnih naročil najpozneje v treh mesecih od uveljavitve te uredbe.
11. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-12/2018
Ljubljana, dne 5. aprila 2018
EVA 2017-2430-0085
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost