Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018

Kazalo

1037. Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v Občini Kidričevo, stran 3564.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v Občini Kidričevo 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v Občini Kidričevo.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
(1) Sklepanje koncesijske pogodbe se začne na podlagi predloga, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice vloži pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo.
(2) Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu) 
Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavljati v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora poročati organom in zavodom v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA 
9. člen 
(izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v Občini Kidričevo) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v količini 242.000 (dvesto dvainštirideset tisoč) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Pleterje PPK predstavlja nov pridobivalni prostor površinskega kopa s površinskim izkoriščanjem mineralne surovine v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Pleterje PPK obsega v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 399/41, 399/42, 399/47 in 399/48, vse k. o. 427 – Pleterje.
(4) Pridobivalni prostor Pleterje PPK sega v najglobljem delu do k. +239,35 m nadmorske višine.
(5) Pridobivalni prostor Pleterje PPK obsega površino 4,0245 hektarja.
(6) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli za obdobje deset let. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi DUJARDIN, gradbeno, transportno, špeditersko, trgovsko, gostinsko in proizvodno podjetje, d. o. o., Podvinci 123A, 2250 Ptuj, matična številka: 5472806000, davčna številka: SI 80855814.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga je treba priložiti predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami tega člena, pridobivalni prostor in njegova raba pa morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora; potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 4-III-311/2-O-16/MB z dne 4. aprila 2016, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
d) pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v predhodnem postopku na podlagi predpisov o presojah vplivov na okolje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu s pogoji, usmeritvami in obveznostmi kot je določeno v prostorskem izvedbenem aktu.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pripravljalna dela za izkop, v skladu s pogoji in usmeritvami, kot so določene v prostorskem izvedbenem aktu,
– pridobivanje mineralne surovine ob upoštevanju pogojev in usmeritev za krajinske ureditve, kot so določene v prostorskem izvedbenem aktu,
– sprotna sanacija po odkopu gramoza na podlagi krajinsko ureditvenega načrta, kot je določeno v prostorskem izvedbenem aktu,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in proizvodov njene obogatitve za lastne potrebe in prodajo na trgu ter
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se preprečijo nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
III. KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-14/2018
Ljubljana, dne 5. aprila 2018
EVA 2016-2430-0078
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost