Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018

Kazalo

1036. Uredba o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, stran 3563.

  
Na podlagi četrtega odstavka 7. člena in v zvezi z drugim odstavkom 6. člena Zakona o dajatvah za motorna vozila (Uradni list RS, št. 54/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa višino letne dajatve za uporabo motornih vozil v cestnem prometu, ki jo je treba plačati za posamezne vrste v Republiki Sloveniji registriranih motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: letna dajatev), in način poročanja o pobrani letni dajatvi.
(2) Ta uredba določa tudi višino letne dajatve za preskusne tablice, izdane na podlagi dovoljenja za daljšo dobo uporabe preskusnih tablic (v nadaljnjem besedilu: letna dajatev za preskusno tablico).
2. člen 
(višina letne dajatve) 
(1) Letna dajatev se praviloma plača za obdobje enega leta, lahko pa tudi za obdobje, različno od enega leta. Višina letne dajatve se izračuna tako, da se število dni v obdobju pomnoži z zneskom sorazmernega deleža letne dajatve za en dan.
(2) Višina letne dajatve se določi za posamezne kategorije oziroma podkategorije motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozilo) glede na podatke iz evidence registriranih vozil. Sorazmerni delež letne dajatve za en dan znaša za:
1. motorno kolo (L3e – motorno kolo, L4e – motorno trikolo, L5e – motorno trikolo, L7e – štirikolo, L3e-A1 – motorno kolo z nizko močjo, L3e-A2 – motorno kolo s srednjo močjo, L5e-A3 – motorno kolo z visoko močjo, L4e – dvokolesno motorno kolo z bočno prikolico, L5e-A – trikolesnik, L5e-B – gospodarski trikolesnik, L7e-A1 – cestno štirikolo A1, L7e-A2 – cestno štirikolo A2, L7e-B1 – štirikolo za vse terene, L7e-B2 – buggy z vzporedno nameščenimi sedeži, L7e-CU – težki »kvadrimobil« za gospodarske namene, L7e-CP – težki »kvadrimobil« za prevoz potnikov) glede na delovno prostornino motorja:
Delovna prostornina motorja (v cm3)
Letna dajatev na dan 
(v eurih)
do vključno 125
0,035616
nad 125 do vključno 500
0,057534
nad 500 do vključno 1.000
0,079452
nad 1.000
0,090411
2. vse vrste osebnih avtomobilov ter večnamenskih vozil za prevoz oseb in stvari (M1 – osebni avtomobil), razen vozil iz 7. točke tega odstavka, ter za bivalna motorna vozila vseh kategorij z obliko nadgradnje: »SA – bivalno vozilo«, glede na delovno prostornino motorja:
Delovna prostornina motorja (v cm3)
Letna dajatev na dan 
(v eurih)
do vključno 1350
0,169863
nad 1350 do vključno 1800 
0,263014
nad 1800 do vključno 2500
0,419178
nad 2500 do vključno 3000
0,772603
nad 3000 do vključno 4000
1,238356
nad 4000 
1,547945
3. avtobus (M2 – avtobus in M3 – avtobus) glede na število sedežev:
– 0,008658 eura/sedež;
4. tovorno vozilo (kategorij N1, N2 in N3) glede na največjo dovoljeno maso:
– do vključno 4 t
0,279288 eura/vozilo,
– več kot 4 t
0,062630 eura/t;
5. vlečno vozilo (kategorij N1, N2 in N3) glede na nazivno moč motorja:
– do vključno 190 kW
0,014713 eura/kW,
– več kot 190 kW
2,792795 eura/vozilo;
6. priklopno vozilo (kategorij O2, O3 in O4), razen polpriklopnikov, glede na največjo dovoljeno maso oziroma dovoljeno skupno maso:
– do vključno 2 t 
0,104713 eura/vozilo,
– več kot 2 t 
0,052357 eura/t.
Za polpriklopnik (kategorij O2, O3 in O4) se letna dajatev ne plača, ker je vključena pri vlečnih vozilih kategorij N1, N2 in N3;
7. motorno vozilo z obliko nadgradnje »vozila za posebne namene« in z enim od dodatnih opisov nadgradnje: »Avtolestev«, »25 Vozilo z lestvijo«, »Črpalka«, »16 Črpalka za beton«, »Delavnica«, »Dvigalo«, »26 Vozilo z dvigalom«, »27 Dvižna ploščad«, »Elektroagregat«, »Kompresor«, »20 Kompresor«, »Komunalno«, »18 Za zbiranje smeti«, »RTV« ali z dodatno oznako »Delovno vozilo«, po kategorijah:
– N1
0,150685 eura,
– N2
0,301370 eura,
– N3
0,452055 eura.
Po tej točki se obračunava letna dajatev tudi za motorno vozilo z obliko nadgradnje: »SG« z dodatnim opisom nadgradnje »Univerzalno«;
8. priklopno vozilo z obliko nadgradnje »vozila za posebne namene« in z enim od dodatnih opisov nadgradnje: »Črpalka«, »16 Črpalka za beton«, »Delavnica«, »Dvigalo«, »26 Vozilo z dvigalom«, »27 Dvižna ploščad«, »Elektroagregat«, »Kompresor«, »20 Kompresor«, »Kuhinja«, »Komunalno«, »18 Za zbiranje smeti«, »24 Za vleko poškodovanih vozil«, »RTV«, po kategorijah:
– O2
0,108494 eura,
– O3
0,210959 eura,
– O4
0,301370 eura;
9. pogrebno vozilo (M1 – osebni avtomobil z obliko nadgradnje »SD – pogrebno vozilo«) in vozilo šole vožnje z dodatnim opisom nadgradnje: »Šola vožnje«:
– M1 in N1
0,164384 eura,
– M2 in N2
0,230137 eura,
– M3 in N3
0,328768 eura.
(3) Ne glede na 4. točko prejšnjega odstavka velja za vozila za posebne namene vseh kategorij z dodatnim opisom nadgradnje: »prodajalna«, »23 Za namene maloprodaje ali oglaševanja«, »knjižnica« ali »zabaviščni« oziroma z dodatnim vpisom v potrdilu o skladnosti ali soglasju k registraciji vozila: »za prevoz čebel«, »za prevoz konj«, določbe 7. točke prejšnjega odstavka.
(4) Ne glede na 6. točko drugega odstavka tega člena velja za priklopno bivalno vozilo vseh kategorij z obliko nadgradnje: »SE – bivalna prikolica« in za priklopno vozilo za posebne namene vseh kategorij z dodatnim opisom: »prodajalna«, »23 Za namene maloprodaje ali oglaševanja«, »knjižnica« ali »zabaviščni« oziroma z dodatnim vpisom v potrdilu o skladnosti ali soglasju k registraciji vozila: »za prevoz čebel«, »za prevoz konj«, 8. točka drugega odstavka tega člena.
(5) Ne glede na 3. in 4. člen te uredbe se za vozilo, uvrščeno med starodobna vozila, obračuna letna dajatev v višini 20 % dajatve za vozilo enake kategorije.
(6) Sorazmerni delež letne dajatve za eno preskusno tablico znaša ne glede na kategorijo vozila 0,42 eura na dan.
3. člen 
(upoštevanje emisijskih lastnosti lahkih tovornih vozil) 
(1) Za lahka tovorna vozila (kategorija N1), katerih motor ustreza višjim emisijskim zahtevam od EURO 4, se višina letne dajatve iz prejšnjega člena zniža, in sicer:
– EURO 5: za 25 % in
– EURO 6 ali višje zahteve: za 35 %.
(2) Za lahka tovorna vozila, katerih motor ne ustreza emisijskim zahtevam EURO 4, se višina letne dajatve iz prejšnjega člena zviša, in sicer:
– EURO 3: za 10 %,
– EURO 2: za 20 %,
– EURO 1: za 30 % in
– EURO 0 ali nižje zahteve: za 40 %.
(3) Za izračun letne dajatve v skladu s to uredbo se šteje, da vozilo N1 ustreza emisijskim zahtevam EURO 2, če je bilo prvič registrirano pred 1. januarjem 2001, EURO 1 pred 1. oktobrom 1997 in EURO 0 ali nižje pred 1. oktobrom 1994. Drugačna uvrstitev se lahko uveljavlja le z vpisom ustreznega podatka v evidenco registriranih vozil na podlagi potrdila proizvajalca vozila oziroma njegovega zastopnika, da vozilo izpolnjuje zahteve glede emisij izpušnih plinov po emisijskih zahtevah EURO 1, EURO 2 oziroma EURO 3. Vpis EURO standarda v registru vozil se uporablja samo za potrebe izračuna višine letne dajatve.
4. člen 
(upoštevanje emisijskih lastnosti težkih vozil) 
(1) Za tovorna vozila in avtobuse (kategorij N2 in N3 ter M2 in M3), katerih motor ustreza višjim emisijskim zahtevam od EURO IV, se letna dajatev iz 2. člena te uredbe zniža, in sicer:
– EURO V: za 25 % in
– EURO VI ali višje zahteve: za 35 %.
(2) Za tovorna vozila in avtobuse, katerih motor ne ustreza emisijskim zahtevam EURO IV, se višina letne dajatve iz 2. člena te uredbe zviša, in sicer:
– EURO III: za 10 %,
– EURO II: za 20 %,
– EURO I: za 30 % in
– EURO 0 ali nižje zahteve: za 40 %.
(3) Za izračun letne dajatve v skladu s to uredbo se šteje, da vozilo iz prejšnjega odstavka ustreza emisijskim zahtevam EURO II, če je bilo prvič registrirano pred 1. oktobrom 2001, za EURO I pred 1. oktobrom 1996 in za EURO 0 ali nižje pred 1. oktobrom 1993. Drugačna uvrstitev se lahko uveljavlja le z vpisom ustreznega podatka v evidenco registriranih vozil na podlagi potrdila proizvajalca vozila oziroma njegovega zastopnika, da vozilo izpolnjuje zahteve glede emisij izpušnih plinov po emisijskih zahtevah EURO I, EURO II oziroma EURO III. Vpis EURO standarda v registru vozil se uporablja samo za potrebe izračuna letne dajatve.
5. člen 
(upoštevanje izvedbe vzmetenja vozila) 
Za tovorna vozila in avtobuse, opremljene z zračnim ali enakovrednim vzmetenjem v skladu s predpisi, ki urejajo področje ugotavljanja skladnosti vozil, se višina letne dajatve iz 2. člena te uredbe ob upoštevanju 3. oziroma 4. člena te uredbe zniža za 15 %.
6. člen 
(tehnični podatki o vozilu) 
(1) Za določanje višine letne dajatve po tej uredbi se upoštevajo tehnični podatki o vozilu, razvidni iz evidence registriranih vozil.
(2) Če podatek o največji dovoljeni masi vozila, vpisan v dokumentih vozila in izražen v tonah, ni celo število, se za uvrščanje v posamezno skupino po tej uredbi masa zaokroži navzgor na celo število.
7. člen 
(letno poročilo o pobrani letni dajatvi) 
(1) Na podlagi podatkov iz evidence registriranih vozil Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo za vsako koledarsko leto pripravi letno poročilo o pobrani letni dajatvi in ga najpozneje do konca februarja naslednjega leta predloži ministru, pristojnemu za promet.
(2) V poročilu iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni podatki:
– število pobranih letnih dajatev in skupni znesek pobranih dajatev po posameznih kategorijah in podkategorijah vozil iz drugega odstavka 2. člena te uredbe;
– število pobranih letnih dajatev in skupni znesek pobranih dajatev za izdane preskusne tablice;
– število vozil, za katera je bilo uveljavljeno znižanje letne dajatve po 3., 4. in 5. členu te uredbe, in znesek znižanja letne dajatve po posameznih kategorijah vozil;
– število vozil, za katera se letna dajatev ne plačuje, po posameznih alinejah prvega odstavka 8. člena Zakona o dajatvah za motorna vozila (Uradni list RS, št. 54/17; v nadaljnjem besedilu: zakon);
– število vozil, za katera je bilo uveljavljeno znižanje letne dajatve po drugem, tretjem in četrtem odstavku 8. člena zakona, in znesek znižanja letne dajatve po posameznih kategorijah vozil;
– število vozil, za katera je bila uveljavljena oprostitev plačila letne dajatve po posameznih alinejah prvega odstavka in sedmega odstavka 9. člena zakona;
– število in znesek vračil vplačane letne dajatve.
8. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem začetka uporabe te uredbe se preneha uporabljati Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/13, 1/16 in 54/17 – ZDajMV).
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2018.
Št. 00710-13/2018
Ljubljana, dne 5. aprila 2018
EVA 2017-2430-0069
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina