Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018

Kazalo

1017. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici, stran 3543.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 37. seji dne 22. 3. 2018 sprejel naslednji
S K L E P 
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici – v nadaljevanju OPPN
Za območje pretežnega dela gospodarske cone Lavžnik v Šempetru pri Gorici velja občinski podrobni prostorski načrt Lavžnik (Uradni list RS, št. 2/09). Izdelava OPPN je v teku na podlagi sklepa o pričetku priprave (Uradni list RS, št. 3/17), ki ga je sprejel župan občine.
V letu 2009 je bil sprejet Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN (Uradni list RS, št. 42/09), v sklepu navedena vsebina sprememb in dopolnitev je bila zgolj dodatna gradnja nadstreška za potrebe takratnega lastnika območja nekdanje tovarne, postopek se po objavi sklepa ni nadaljeval, sklep je bil preklican s sprejetjem novega v letu 2017.
V veljavnem OPPN so opuščene površine ter objekti nekdanje tovarne »Vozila« ter večina še prostih površin skladno s poslovnimi načrti nekdanjega lastnika namenjeni prepletu trgovskih, poslovnih ter gostinskih dejavnosti (trgovski center).
Lastništvo teh površin in s tem poslovni načrti lastnikov so spremenjeni, v času od pričetka veljavnosti načrta so se spremenili tudi nekateri predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov.
Načrt v nekaterih vsebinskih sklopih ni aktualen, predvsem pa novim lastnikom nepozidanih parcel in opuščenega območja bivše tovarne »Vozila« ne omogoča izvedbe nameravanih gradenj in ureditev.
Vzporedno s postopkom sprememb in dopolnitev OPPN občina vodi postopek sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta (SD3 OPN), v katerega je vključena tudi pobuda za spremembo podrobnejše namenske rabe zemljišča ob obodu OPPN za dele p. št. 841/5, 841/7 in 839/5, k.o. Šempeter, in sicer sprememba podrobnejše namenske rabe iz zelenih površin v površine za gospodarsko cono. Za izvedbo obeh planov (OPPN in SD3 OPN) je občina prejela odločbi o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Odločila se je, da bo izvedla CPVO za oba plana v postopku sprejemanja SD 3 OPN.
Smiselno je, da se v SD3 OPN predlagano širitev gospodarske cone vključi v obod OPPN Lavžnik. Ker gre za območje, za katero v OPN ni bila predvidena izdelava OPPN, je skladno z določili 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju potrebno sklep župana nadomestiti s sklepom Občinskega sveta.
2. Območje
Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora ŠE 41, prikazano v kartografskem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 7/14, 21/14, 81/15), in površino parcel št. 841/5, 841/7 in 839/5, k.o. Šempeter ob obodu enote urejanja prostora ŠE 41 (parcele so delno v enoti urejanja prostora ŠE 41, delno pa izven enote). Območje OPPN meri približno 9,7 ha.
Na osnovi strokovnih podlag, okoljskega poročila, izraženih interesov pripravljavca ali zaradi smernic nosilcev urejanja prostora se območje OPPN lahko tudi spremeni.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se ob smiselnem povzemanju že izdelanih strokovnih podlag pripravijo na osnovi strokovnih podlag, analize prostora ter programskih izhodišč v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Končna oblika dokumenta bo spremenjen in dopolnjen OPPN, ki bo nadomestil sedaj veljavnega.
4. Roki za pripravo in upoštevanje hierarhično nadrejenega akta
Predvideni časovni potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev OPPN je naslednji: osnutek je bil izdelan v decembru 2017, javno razgrnitev dopolnjenega osnutka predvidevamo v juniju 2018, obravnavo in sprejem predloga na seji občinskega sveta v februarju 2019.
Roki so opredeljeni upoštevajoč izvedbo CPVO v postopku SD3 OPN ter zakonsko določene roke za izdajo mnenj nosilcev urejanja prostora. Prilagojeni bodo okoliščinam in zahtevam, ki bodo ugotovljeni v procesu priprave obeh dokumentov.
Usklajen predlog OPPN ne sme biti sprejet pred sprejetjem SD3 OPN.
V kolikor v sprejetem predlogu SD3 OPN sprememba podrobnejše namenske rabe za dele parcel št. 841/5, 841/7 in 839/5, k.o. Šempeter ne bo potrjena, bo občina za sprejem pripravila ustrezno korigiran predlog OPPN.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz svojih pristojnosti
Pripravljavec sprememb in dopolnitev OPPN je Občina Šempeter - Vrtojba.
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo smernice na osnutek ter podajo mnenje k predlogu dokumenta, so:
1. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
2. Družba RS za avtoceste, Dunajska 7, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova ulica 61, Ljubljana;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Oddelek povodja reke Soče, Cankarjeva 62, Nova Gorica;
5. Komunala d.d. Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
6. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
7. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
8. Telekom Slovenije d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1 P, Nova Gorica;
9. Adria plin d.o.o. Ljubljana, Dunajska c. 7, Ljubljana;
10. Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljavec k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančne obveznosti priprave sprememb in dopolnitev OPPN deloma prevzamejo:
– družbe PINTARŠPED Transport in špedicija d.o.o., RESPED LOGISTIKA d.o.o., URDIH TRANSPORT d.o.o., TRANSPORT SAMO URDIH d.o.o. in PREVOZNIŠTVO KLAUT prevozništvo, storitve in trgovina d.o.o. – predvidoma 75 % stroškov priprave,
– deloma Občina Šempeter - Vrtojba – predvidoma 25 % stroškov priprave.
Natančnejša delitev stroškov bo dogovorjena glede na končno vsebino sprememb in dopolnitev OPPN.
7. Veljavnost sklepa
Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter istočasno z razveljavitvijo obeh sklepov o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici (Uradni list RS, št. 2/09 in 3/17), sprejetih s strani županov občine.
Št. 01101-6/2018-14
Šempeter pri Gorici, dne 23. marca 2018
 
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk l.r.