Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018

Kazalo

1015. Odlok o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 3541.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 6. in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 37. seji dne 22. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Šempeter - Vrtojba 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik ureja način dodeljevanja enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka (v nadaljevanju enkratna denarna pomoč), določa upravičence, višino enkratne denarne pomoči in postopek ter pogoje za uveljavljanje pravice do dodelitve.
2. člen 
Enkratna denarna pomoč je denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in s katero se družini zagotovi dodatna finančna sredstva, za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNE DENARNE POMOČI 
3. člen 
Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije oziroma EU in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Občini Šempeter - Vrtojba.
Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratne denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi, pod pogoji iz prejšnjega odstavka.
Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa, pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.
4. člen 
Upravičenec, ki prejme enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratne denarne pomoči po tem odloku.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE POMOČI 
5. člen 
Pravica do enkratne denarne pomoči se uveljavlja s pisno vlogo, na obrazcu, ki ga pripravi občinska uprava in je objavljena na spletni strani občine.
Vlogo se lahko vloži najkasneje v šestih mesecih od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do enkratne denarne pomoči ni mogoče več uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.
6. člen 
Pisni vlogi iz prejšnjega člena morajo biti priloženi:
– izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka, ki je tudi dokazilo o državljanstvu otroka;
– potrdilo o državljanstvu vlagatelja (fotokopija osebne izkaznice, potnega lista ali potrdilo Ministrstva za notranje zadeve);
– v primeru tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika tudi odločba pristojnega organa.
7. člen 
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne denarne pomoči vodi občinski organ, pristojen za področje družbenih dejavnosti po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek.
O pravici do enkratne denarne pomoči odloči organ iz prejšnjega odstavka z odločbo. Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku 15 dni od vročitve odločbe. O pritožbi odloča župan.
8. člen 
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek enkratne denarne pomoči na transakcijski račun upravičenca najkasneje v roku 30 dni po njeni dokončnosti.
IV. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI 
9. člen 
Višina enkratne denarne pomoči znaša 500,00 EUR.
Sredstva za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči se zagotovijo v proračunu občine.
Višino enkratne denarne pomoči lahko s sklepom spremeni Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba do konca koledarskega leta za naslednje leto.
10. člen 
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel enkratno denarno pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega odloka, je prejeto denarno pomoč dolžan vrniti, skupaj z obrestmi od dneva nakazila dalje.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Določbe tega odloka se uporabljajo tudi za otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2018 do uveljavitve tega odloka.
Za upravičence, ki so denarno pomoč za novorojenčke že prejeli na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojenčke v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 113/04, 21/05, 116/07, 28/09), občinska uprava po uradni dolžnosti izvede postopek in nakaže razliko v višini 83,00 EUR.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojenčke v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 113/04, 21/05, 116/07, 28/09).
12. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-6/2018-12
Šempeter pri Gorici, dne 23. marca 2018
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti