Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018

Kazalo

992. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Otroški vrtec Metlika, stran 3492.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Otroški vrtec Metlika (Uradni list RS, št. 62/96, 22/98, 50/98, 97/07, 32/08 in 95/09) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 23. redni seji dne 29. 3. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Otroški vrtec Metlika 
1. člen 
S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Otroški vrtec Metlika se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o sprejemu otrok v Otroški vrtec Metlika (Uradni list RS, št. 40/17) (v nadaljevanju: Pravilnik).
2. člen 
Prvi stavek prvega odstavka 3. člena Pravilnika se spremeni tako, da po novem glasi:
»Vrtec enkrat letno, v mesecu marcu, objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, z vključitvijo otroka v vrtec s 1. septembrom.«.
V 3. členu se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»Starše, ki so oddali vlogo za otroka, ki 1. septembra še ne bo dopolnil 11 mesecev, se obvesti o možnosti vključitve otroka ob izpolnitvi zakonskega pogoja. Otroka se uvrsti na čakalno listo.«.
3. člen 
V 4. členu Pravilnika se dodata nova prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
»Po končanem vpisnem roku vrtec pregleda število prostih mest, ki jih zagotavlja v posameznih starostnih obdobjih in pripravi predlog oddelkov po starostnih obdobjih.
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski normativi in normativi za oblikovanje oddelkov po veljavni zakonodaji.«.
Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta tretji in četrti.
Doda se novi peti odstavek, ki se glasi:
»Občina, ustanoviteljica vrtca, se lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini odloči oblikovati polovični oddelek, če število vpisanih otrok izpolnjuje zakonske predpise za oblikovanje polovičnega oddelka.«.
4. člen 
V osmem odstavku 6. člena Pravilnika se števnik »30.« nadomesti s števnikom »31.«.
5. člen 
7. člen Pravilnika se spremeni tako, da po novem glasi:
»Komisija obravnava vloge za otroke, ki bodo do 1. septembra tekočega leta dopolnili najmanj 11 mesecev starosti. Komisija lahko preverja pravilnost podatkov navedenih v vlogi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Na podlagi podatkov se določi število točk po posameznih kriterijih in prednostni vrstni red otrok.
Upoštevajo se podatki na dan zasedanja komisije.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenega v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.«.
6. člen 
Prvi stavek drugega odstavka 9. člena se spremeni tako, da po novem glasi:
»Komisija najprej izmed vseh prejetih vlog obravnava tiste vloge, ki se nanašajo na:«.
7. člen 
10. člen Pravilnika se spremeni tako, da po novem glasi:
»Za vse vpisane otroke komisija na podlagi kriterijev določi prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca v skladu s prednostnim vrstnim redom določi, koliko otrok bo sprejetih v vrtec.
Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam po zbranem številu točk od najvišjega do najnižjega.
Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije izda prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro, pod katero se vodi otroka in je starš z njo pisno seznanjen.«
8. člen 
V četrtem odstavku 11. člena Pravilnika se besedilo »na pošto in po elektronski pošti« nadomesti z besedilom »na pošto ali po elektronski pošti«.
9. člen 
Prvi stavek 13. člena Pravilnika se spremeni tako, da po novem glasi:
»Komisija odloča o sprejemu otrok, ki bodo s 1. 9. sprejeti v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:«.
V zaporedni številki 3 prve tabele 9. člena se za besedo »kmet« doda vejica in beseda »upokojenec«.
Zadnji odstavek 13. člena Pravilnika se spremeni tako, da po novem glasi:
»V primeru, da so starši otroka bili v postopkih izvršbe zaradi neplačevanja obveznosti do vrtca za že vpisane otroke, se pri sprejemu novega otroka izračunano število točk razpolovi.«.
10. člen 
V 15. členu se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki glasijo:
»Otroke, ki se naknadno (po razpisnem roku in zasedanju komisije) vpisuje v vrtec, se uvrsti v evidenco po kronološkem datumu željenega vpisa (prednost imajo otroci, ki prej potrebujejo varstvo ter otroci, ki imajo stalno bivališče v Občini Metlika). V primeru, ko je v evidenci več vlog z istim datumom željenega vpisa, se vrstni red oblikuje na podlagi datuma prejete vloge. Prednost pri sprejemu imajo otroci, katerih vlogo so starši oddali prej.
Otroci s čakalnega seznama, katerih starši sprejem odklonijo, se črtajo s čakalnega seznama in se ponovno obravnavajo na podlagi nove vloge. Prav tako se kot nove obravnavajo prejete vloge za tiste otroke, ki so bili med letom izpisani.
Ti čakalni seznami veljajo do 31. 8. naslednjega leta.«.
11. člen 
Ta Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 602-4/2017
Metlika, dne 29. marca 2018
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti