Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018

Kazalo

990. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠO1/2 Šiška (vzhodni del), stran 3489.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠO1/2 Šiška (vzhodni del)
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠO1/2 Šiška (vzhodni del).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OLN 
Območje se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO1/2 Šiška (vzhodni del) (Uradni list RS, št. 109/07, 15/09 – popr., 30/09 – obv. razl., 69/09, 78/10 in 27/11; v nadaljnjem besedilu: OLN).
Območje sprememb in dopolnitev OLN je danes nepozidano.
Območje sprememb in dopolnitev OLN meji na južni strani na javno cesto in območje Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o., na vzhodni strani na območje Poti spominov in tovarištva, javno cesto in železniško progo, na severni strani na območje energetske infrastrukture RTP Šiška, na zahodni strani pa na poslovno-trgovsko območje.
Lastnik zemljišč in investitor ocenjujeta, da na podlagi veljavnega prostorskega izvedbenega akta ne moreta udejanjiti svojih investicijskih namer, zaradi česar predlagata pripravo sprememb in dopolnitev OLN, ki bodo omogočile uresničitev primernejše zazidave za obravnavani mestni predel, čitljivejšo zazidavo, primernejši razpored stavbnih volumnov, jasnejšo členitev zunanjega prostora, posledično pa tudi kvalitetnejšo zasnovo stanovanj.
S sprejetjem sprememb in dopolnitev OLN bo omogočena izvedba načrtovanih programov.
3. 
Območje sprememb in dopolnitev OLN 
Območje sprememb in dopolnitev OLN se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v Četrtni skupnosti Šiška, v vogalu Rakuševe ulice in Ceste Ljubljanske brigade.
Območje sprememb in dopolnitev OLN obsega območje OLN in zajema naslednje parcele ali dele parcel v katastrski občini 1738 Dravlje: 802/12, 1756/5 in 1758/1.
Velikost območja sprememb in dopolnitev OLN je približno 0,7 ha in se v času priprave prostorskega izvedbenega akta lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev OLN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za železnice in žičnice;
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za ceste;
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko;
7. Ministrstvo za zdravje;
8. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
9. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
10. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
11. Javna razsvetljava d.d.;
12. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
13. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
14. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
15. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom;
17. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje;
2. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana;
3. Telemach d.o.o.;
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami;
5. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje;
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena na podlagi variantnih rešitev, prikaza stanja prostora, Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, investicijske namere ter strokovnih podlag.
6. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OLN 
Rok za sprejem predloga sprememb in dopolnitev OLN je predviden eno leto po začetku priprave. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OLN 
Pripravo sprememb in dopolnitev OLN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-29/2017-22
Ljubljana, dne 20. marca 2018
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.