Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018

Kazalo

966. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo, stran 3430.

  
Na podlagi šestega odstavka 128. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Agencija za energijo
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo 
1. člen 
V Aktu o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo (Uradni list RS, št. 59/15) se v 3. členu deveta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– načrtovana prekinitev napajanja:
je stanje, ko je napetost na predajnem mestu manjša od 5 % dogovorjene napetosti Uc in kadar so uporabniki obveščeni na način in v roku, kot to določa 150. člen EZ-1, da se bodo izvajala načrtovana dela na sistemu;«.
2. člen 
Tretji odstavek 7. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane nov tretji odstavek.
3. člen 
Drugi in tretji odstavek 8. člena se črtata.
4. člen 
9. člen se črta.
5. člen 
V besedilu 10. člena, ki postane prvi odstavek, se v prvem stavku beseda »deset« nadomesti z besedo »pet«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek distribucijska podjetja vodijo in hranijo dokumentacijo in podatke za izračun parametrov kakovosti oskrbe najmanj deset let, če so bili predmet presoje monitoringa kakovosti oskrbe iz poglavja V. tega akta.«.
6. člen 
Naslov 13. člena se spremeni tako, da se glasi: »(podatki o neprekinjenosti napajanja)«.
V prvem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Distribucijski operater ali distribucijska podjetja posredujejo agenciji naslednje podatke:«.
V drugem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Sistemski operater posreduje agenciji:«.
7. člen 
V prvem odstavku 14. člena se besedilo »vnašajo v spletno aplikacijo« nadomesti z besedilom »posredujejo agenciji«.
V drugem odstavku se besedilo »vnaša v spletno aplikacijo« nadomesti z besedilom »posreduje agenciji«.
8. člen 
V tretjem odstavku 15. člena se besedilo »v spletno aplikacijo vnesti« nadomesti z besedilom »agenciji posredovati«.
V četrtem odstavku se besedilo »v spletno aplikacijo vnesti« nadomesti z besedilom »agenciji posredovati«.
9. člen 
V prvem odstavku 17. člena se za besedo »spreminja« doda pika in črtata vejica in besedilo: »zato se ustrezno spreminjajo tudi podatki o konfiguraciji sistema v spletni aplikaciji.«.
V drugem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Elektrooperaterju in distribucijskim podjetjem je za zagotavljanje ažurnosti konfiguracije omogočeno spreminjati naslednje podatke:«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če je določen element izključen iz obratovanja ali ukinjen, se zanj podatki o neprekinjenosti napajanja ne poročajo več, do tedaj poročani podatki pa se ohranijo v podatkovni bazi agencije.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Elektrooperater in distribucijska podjetja morajo za čas, določen v 10. členu, zagotavljati razpoložljivost in celovitost podatkov o konfiguraciji omrežja, ki so podlaga za vsak posamezni izračun kazalnikov kakovosti oskrbe, ki je predmet poročanja agenciji.«.
10. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(podatki iz obratovalne statistike) 
(1) Podatki iz obratovalne statistike, ki so potrebni za izračun parametrov neprekinjenosti napajanja in ki jih elektrooperater in distribucijska podjetja spremljajo in posredujejo, so naslednji:
a) identifikator oziroma naziv elementa sistema v okvari;
b) identifikator oziroma naziv SN-izvoda, odvodnega polja ali podsklopa sekundarnega dela, ki je v okvari;
c) identifikator oziroma naziv vzroka prekinitve: lastni vzrok, višja sila ali tuji vzrok;
d) datum in čas začetka ter konca prekinitve;
e) identifikator oziroma naziv tipa prekinitve:
– načrtovana ali nenačrtovana in
– dolgotrajna ali kratkotrajna;
f) število in trajanje prekinitev po posameznem tipu;
g) celotno število uporabnikov na SN-izvodu;
h) število uporabnikov oziroma prevzemno-predajnih mest s prekinjeno dobavo električne energije;
i) število uporabnikov, ki jim je bila do zaključka opazovanega obdobja v koledarskem letu prvič prekinjena dobava električne energije;
j) vrednost nedobavljene energije;
k) identifikator oziroma naziv mesta dogodka:
– proizvodnja;
– prenos in
– distribucija.
(2) Določbe b), g) in i) točke prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za sistemskega operaterja.
(3) Določbi j) in k) točke prvega odstavka veljata samo za sistemskega operaterja.
(4) Elektrooperater in distribucijska podjetja morajo za čas, določen v 10. členu, zagotavljati trajno razpoložljivost in celovitost podatkov iz prvega odstavka, ki so podlaga za vsak posamezen izračun kazalnikov kakovosti oskrbe, ki je predmet poročanja agenciji.«.
11. člen 
Prvi in drugi odstavek 21. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Distribucijski operater oziroma distribucijsko podjetje izračunava vrednosti parametrov SAIDI, SAIFI, CAIDI, CAIFI, MAIFI in MAIFIE za distribucijski sistem, razen za zaprte distribucijske sisteme, po ustreznih območjih in nivojih za posamezen dan in koledarski mesec ter posreduje izračunane parametre agenciji enkrat mesečno.
(2) Letne vrednosti parametrov, preračunane na nivo RTP/RP in nivo podjetja, se v informacijskem sistemu agencije izračunajo samodejno na podlagi posredovanih dnevnih oziroma mesečnih podatkov.«.
12. člen 
V drugem odstavku 24. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Elementi oziroma SN-izvodi, ki nimajo nameščenih naprav za daljinsko vodenje, se v konfiguraciji ustrezno označijo.«.
13. člen 
V prvem odstavku 25. člena se v tretjem stavku besedilo »spletni aplikaciji za poročanje agencije« nadomesti z besedo »konfiguraciji«.
14. člen 
V četrtem odstavku 28. člena se črta besedilo »v spletni aplikaciji«.
15. člen 
V drugem odstavku 29. člena se črta besedilo »v spletni aplikaciji«.
16. člen 
Naslov 31. člena se spremeni tako, da se glasi: »(podatki za komercialno kakovost)«.
Napovedni stavek se spremeni tako, da se glasi: »Distribucijski operater ali distribucijsko podjetje poroča agenciji o:«.
17. člen 
V prvem odstavku 32. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Distribucijski operater ali distribucijska podjetja posredujejo agenciji naslednje parametre komercialne kakovosti:«.
V četrtem odstavku se drugi stavek črta.
18. člen 
V 33. členu se besedilo »v spletno aplikacijo vnesejo« nadomesti z besedilom »poročajo agenciji«.
19. člen 
V drugem odstavku 34. člena se besedilo »v spletno aplikacijo vnesejo« nadomesti z besedilom »posredujejo agenciji«.
20. člen 
Drugi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Distribucijski operater ali distribucijska podjetja posredujejo informacije o vzroku za vsako prekoračitev in opredelijo dokazno gradivo.«.
21. člen 
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
(podatki o kakovosti napetosti) 
Elektrooperater in distribucijska podjetja poročajo agenciji o skladnosti parametrov po slovenskem standardu SIST EN 50160, ločenih po napetostnih nivojih, in ji posredujejo naslednje vrste podatkov:
– splošne podatke o kakovosti napetosti;
– podatke stalnega monitoringa kakovosti napetosti;
– podatke občasnega monitoringa kakovosti napetosti;
– podatke o pritožbah glede neskladnosti kakovosti napetosti.«.
22. člen 
V napovednem stavku 40. člena se besedilo »v spletno aplikacijo za kakovost napetosti« nadomesti z besedo »agenciji«.
23. člen 
V prvem odstavku 41. člena se v napovednem stavku besedilo »v spletno aplikacijo za kakovost napetosti« nadomesti z besedo »agenciji«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Posamezne parametre stanja kakovosti napetosti agencija izračuna iz podatkov meritev kakovosti napetosti, ločeno po napetostnih nivojih.
(3) Elektrooperater in distribucijska podjetja enkrat letno posredujejo agenciji tudi podrobnejše podatke o upadih napetosti, kot so specificirani v slovenskem standardu SIST EN 50160. Na podlagi podatkov o upadih napetosti agencija izračuna sistemski parameter pogostosti upadov.«.
24. člen 
Drugi odstavek 42. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane nov drugi odstavek.
25. člen 
52. in 53. člen se spremenita tako, da se glasita:
»52. člen
(učinkovitost procesa nadzora kakovosti oskrbe) 
(1) Učinkovitost procesa nadzora kakovosti oskrbe se ugotavlja s presojo operativnega izvajanja procesa nadzora kakovosti oskrbe na lokaciji presojevanca in s pridobivanjem informacij od distribucijskega operaterja ali distribucijskega podjetja na podlagi vprašalnika oziroma izpraševanja, ki zajema naslednje procesne vidike:
– postopke za beleženje in merjenje parametrov;
– postopke za obdelavo in hrambo podatkov;
– postopke za poročanje podatkov;
– postopke uporabe in varovanja podatkov (dostop, avtorizacija itd.);
– organizacijske vidike izvajanja nadzora kakovosti oskrbe;
– tehnično podporo za izvajanje nadzora kakovosti oskrbe (informatizacija, avtomatizacija, telekomunikacije itd.) in
– druge procesne vidike.
(2) Agencija presoja učinkovitost procesa na podlagi naslednjih lastnosti:
– kakovosti (raven razpoložljivosti, celovitosti in kakovosti podatkov ter informacij);
– uporabnosti (raven prilagoditve procesa projektno-procesni kulturi v podjetju, raven informatizacije in integracije sistemov, uporabnost podpornih orodij in procesnih ogrodij, raven povezljivosti informacij in podatkov, raven procesne kompleksnosti ipd.);
– preglednosti (razpoložljivost informacij, dokumentacija, izmenjava in dostop do podatkov, informacij, informacijska varnost ipd.);
– fleksibilnosti (možnost prilagajanja procesa, učinkovito upravljanje sprememb ipd.);
– natančnosti in predvidljivosti (skladnost z zunanjimi pravili, upravljanje tveganj za odstopanja ipd.);
– hitrosti (hitrost izvajanja, raven avtomatizacije ipd.) in
– virov (zadostnost virov, upravljanje z viri, ustreznost stroškov ipd.).
(3) Učinkovitost procesa nadzora kakovosti oskrbe se izraža s pozitivnim mnenjem, pozitivnim mnenjem s pridržkom ali negativnim mnenjem agencije na podlagi analize izpolnjenega vprašalnika in informacij, pridobljenih z izpraševanjem.
(4) Vprašalnik iz prvega odstavka agencija objavi na svojih spletnih straneh.
53. člen 
(točnost registriranja dogodkov) 
(1) Točnost registriranja dogodkov se ugotavlja z analizo postopkov registracije dogodkov v okviru procesa nadzora kakovosti oskrbe.
(2) Parameter točnosti registriranja dogodkov se za posamezno vrsto netočnosti določi na naslednji način:
Točnost registriranja dogodkov
Parameter
Postopki dopuščajo, da posamezni dogodki niso registrirani.
0 %
Postopki zagotavljajo registriranje vseh dogodkov, vendar dopuščajo odstopanja v točnosti registriranja časa, števila dogodkov, števila uporabnikov s prekinjeno dobavo električne energije ali kakršne koli kombinacije navedenih odstopanj.
50 %
Postopki registrirajo vse dogodke, točno število uporabnikov s prekinjeno dobavo električne energije in točen čas trajanja dogodka (prekinitve, storitve).
100 %
(3) Parameter točnosti registriranja dogodkov predstavlja vrednost posamezne ugotovljene točnosti registriranja dogodkov in se določi v skladu s tabelo iz prejšnjega odstavka.
(4) Agencija pri presoji točnosti registriranja časa upošteva zaokroževanje časa na celo sekundo glede na zajeti podatek v sistemu SCADA.«.
26. člen 
V tretjem odstavku 56. člena se v drugi vrstici tabele beseda »desetih« nadomesti z besedo »petnajstih«.
V tretji vrstici tabele se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Agencija pozove distribucijskega operaterja ali distribucijsko podjetje, da v petnajstih delovnih dneh odpravi nepravilnosti in popravi podatke.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Distribucijski operater oziroma distribucijsko podjetje mora v primeru iz druge in tretje vrstice tabele v tretjem odstavku zagotoviti izračun parametrov neprekinjenosti napajanja v skladu s konfiguracijo omrežja in številom uporabnikov, ki ustrezajo presojanemu obdobju.«.
27. člen 
V Prilogi II: KOMERCIALNA KAKOVOST se v Poglavju 3 PODATKI O PRITOŽBAH besedilo »Spletna aplikacija samodejno izračuna delež upravičenih pritožb uporabnikov na naslednji način:« nadomesti z besedilom »Informacijski sistem agencije samodejno izračuna delež upravičenih pritožb uporabnikov na naslednji način:«.
28. člen 
V Prilogi III: KAKOVOST NAPETOSTI se v Poglavju 2 SISTEMSKI PARAMETER POGOSTOSTI UPADOV prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sistem za poročanje agencije omogoča posredovanje podatkov o upadih napetosti, ki so v skladu s standardom SIST EN 50160 klasificirani po kriterijih trajanja upadov napetosti in vrednosti preostale napetosti (v odstotkih dogovorjene napetosti).«.
V drugem odstavku se besedilo »Spletna aplikacija za poročanje samodejno izračuna sistemski parameter pogostosti upadov, ki je definiran na naslednji način:« nadomesti z besedilom »Informacijski sistem agencije samodejno izračuna sistemski parameter pogostosti upadov, ki je definiran na naslednji način:«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
29. člen 
(1) Določbe četrtega odstavka 17. člena in četrtega odstavka 18. člena se začnejo uporabljati 1. januarja 2022.
(2) Distribucijski operater ali distribucijska podjetja pričnejo poročati parametre iz prvega odstavka 21. člena za posamezni dan 1. januarja 2022.
30. člen 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 19-2/2018-19/628
Maribor, dne 22. marca 2018
EVA 2018-2430-0015
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti