Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2018 z dne 4. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2018 z dne 4. 4. 2018

Kazalo

950. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (ZNPS-A), stran 3219.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (ZNPS-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (ZNPS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. marca 2018.
Št. 003-02-3/2018-14
Ljubljana, dne 30. marca 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NAGRADAH REPUBLIKE SLOVENIJE NA PODROČJU ŠOLSTVA (ZNPS-A)
1. člen
V Zakonu o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (Uradni list RS, št. 56/94) se v 2. členu beseda »kvalitetnemu« nadomesti z besedo »kakovostnemu«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za dosežke iz prejšnjega odstavka se podelita nagrada za izjemne dosežke ali nagrada za življenjsko delo.«.
2. člen 
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nagrada za izjemne dosežke se podeli posamezniku, skupini posameznikov (v nadaljnjem besedilu: skupina), zavodu ali drugi organizaciji s področja vzgoje in izobraževanja, ki so z izjemnim dosežkom oziroma dosežki pomembno prispevali h kakovosti in razvoju področja vzgoje in izobraževanja.
Nagrada za življenjsko delo se podeli posamezniku, ki je na področju vzgoje in izobraževanja deloval najmanj 30 let in je s svojim delom trajno prispeval h kakovostnim vsebinskim in sistemskim rešitvam na področju vzgoje in izobraževanja.«.
3. člen 
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor ima predsednika in osem članov, ki jih izmed priznanih učiteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnjakov, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za šolstvo. Sestavljen je tako, da je upoštevana spolna uravnoteženost članov.«.
Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo »Predsednik in člani odbora so lahko ponovno imenovani.«.
4. člen 
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor vsako leto objavi javni razpis za podelitev nagrad v skladu s pravilnikom iz prejšnjega člena.«.
5. člen 
V prvem odstavku 8. člena se črta besedilo »ob začetku šolskega leta«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor lahko vsako leto podeli največ enajst nagrad, od tega največ pet za življenjsko delo. Posamezniku, skupini, zavodu ali drugi organizaciji se lahko podeli največ ena nagrada iste vrste.«.
6. člen 
V 10. členu se besedilo »v 30 dneh po podelitvi nagrad« nadomesti z besedilom »do konca proračunskega leta«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Pravilnik iz 6. člena zakona se uskladi z določbami tega zakona v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona.
Do uveljavitve tega zakona začeti postopki se dokončajo po določbah Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (Uradni list RS, št. 56/94).
8. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 091-02/17-2/10
Ljubljana, dne 22. marca 2018
EPA 2476-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost