Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2018 z dne 4. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2018 z dne 4. 4. 2018

Kazalo

949. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS-A), stran 3218.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. marca 2018.
Št. 003-02-3/2018-12
Ljubljana, dne 30. marca 2018
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VETERINARSKIH MERILIH SKLADNOSTI (ZVMS-A)
1. člen
V Zakonu o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B) se v 4. členu v 25. točki pika nadomesti s podpičjem in se dodajo nove 26., 27. in 28. točka, ki se glasijo:
»26. ozemlje Republike Bolgarije;
27. ozemlje Romunije;
28. ozemlje Republike Hrvaške.«.
2. člen 
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen 
(strokovna podpora) 
(1) Za strokovno podporo pri izvajanju ukrepov glede varovanja zdravja ljudi in živali ter zagotavljanja visoke stopnje ozaveščenosti in pripravljenosti ter sposobnosti hitrega odzivanja na bolezni živali, lahko generalni direktor Uprave skliče strokovnjake s področja veterinarstva, zdravja ljudi in živali, laboratorijske diagnostike, varovanja okolja in drugih potrebnih strokovnih področij.
(2) V primeru prvega pojava obvezno mednarodno prijavljivih bolezni živali ali v primeru pojava bolezni, za katere niso predpisani ukrepi v skladu s prejšnjim členom, lahko strokovna podpora vključuje tudi pripravo ocene tveganja in pripravo predlogov ukrepov.
(3) Glede povračila stroškov strokovnjakom se uporabljajo predpisi Vlade, ki urejajo povračila stroškov.«.
3. člen 
Za 59. členom se doda nov 59.a člen, ki se glasi:
»59.a člen 
(prenehanje koncesije) 
(1) Koncesija imenovanemu laboratoriju iz tretjega odstavka prejšnjega člena preneha v skladu z določbami zakona, ki ureja veterinarstvo.
(2) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve.
(3) V primeru prenehanja koncesije generalni direktor Uprave sklene pogodbo z drugim laboratorijem države članice, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe 882/2004.«.
4. člen 
Za petim odstavkom 60. člena se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Laboratorij izgubi status NRL, če:
– mu je koncesija prenehala,
– krši obveznosti iz tretjega odstavka tega člena ali
– huje krši pogodbo iz četrtega odstavka tega člena.
(7) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve.«.
5. člen 
V prvem odstavku 73. člena se 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:
»2. kadar je izkazana prisotnost prepovedanih oziroma nedovoljenih substanc v uradnih vzorcih iz prejšnje točke, se na podlagi odločitve imetnika živali izvede vzorčenje vseh živali na gospodarstvu, ki so lahko sumljive, v nasprotnem primeru se izvede usmrtitev sumljivih živali. Primarni proizvodi od sumljivih živali se ocenijo kot neustrezni za prehrano ljudi, hkrati pa se odredi predpisano odstranjevanje nastalih ŽSP;
3. usmrtitev živali, pri katerih je izkazana prisotnost prepovedanih oziroma nedovoljenih substanc ter sumljivih živali iz prejšnje točke, za katere se imetnik ni odločil za njihovo vzorčenje. Primarni proizvodi od usmrčenih živali se ocenijo kot neustrezni za prehrano ljudi, hkrati pa se odredi predpisano odstranjevanje nastalih ŽSP;«.
6. člen 
Za 77. členom se doda nov 77.a člen, ki se glasi:
»77.a člen 
(pooblastila generalnega direktorja Uprave) 
(1) Za zagotavljanje nujnih ukrepov, ki morajo veljati na celotnem ali delu ozemlja RS, lahko generalni direktor Uprave s sklepom določi v skladu s predpisi, ki urejajo preprečevanje, obvladovanje in zatiranje širjenja bolezni živali, oziroma na podlagi posvetovanja s strokovnjaki s področja bolezni živali in drugih področij, enega ali več nujnih ukrepov, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. Nujni ukrepi zaradi varovanja zdravja živali ter v primeru zoonoz tudi zdravja ljudi, se nanašajo predvsem na:
1. obvezno cepljenje živali ali zaščito živali z zdravili;
2. omejitev ali prepoved vnosa ali uvoza ali tranzita pošiljk čez ozemlje RS;
3. prepoved premikov živali;
4. obveznost veterinarskega spričevala za premike na ozemlju RS, zaradi zaščite zdravja ljudi in živali;
5. določitev posebnih pogojev za rejo živali, napajanje ali prehrano živali;
6. obvezno dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo;
7. izvedbo dodatnih diagnostičnih preiskav;
8. izvedbo dodatnih veterinarskih pregledov živali, gospodarstev ali pošiljk živali;
9. izvedbo ocen tveganja glede možnosti pojavljanja, obvladovanja ali izkoreninjenja bolezni živali ali zoonoz;
10. vrsto zalog zdravil, vključno s cepivi, ali drugega materiala za preprečevanje vnosa, pojava ali širjenja bolezni živali oziroma zoonoz.
(2) Do objave v Uradnem listu Republike Slovenije se nujni ukrepi kot začasni objavijo na spletni strani Uprave in veljajo takoj po objavi na spletni strani Uprave.
(3) Nujni ukrepi veljajo do preklica, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
7. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki, začeti v skladu z 2. oziroma 3. točko prvega odstavka 73. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B), se dokončajo v skladu s tem zakonom.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 510-01/17-1/12
Ljubljana, dne 22. marca 2018
EPA 2497-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti