Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

942. Pravilnik o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, stran 3173.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 93/05 in 79/17) je Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti na seji dne 18. januarja 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa:
1. način dela Odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Odbor),
2. način oblikovanja strokovnih komisij in področja njihovega dela,
3. kriterije in merila za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: nagrade in priznanja),
4. način predlaganja kandidatov za nagrade in priznanja, obliko in vsebino javnega razpisa,
5. način odločanja o izbiri kandidatov za nagrade in priznanja,
6. število posameznih nagrad in priznanj ter
7. način podelitve nagrad in priznanj.
2. člen 
(omejitev kandidiranja članov) 
Člani Odbora v času trajanja mandata ne morejo kandidirati za nagrade in priznanja.
3. člen 
(naloge Odbora) 
Naloge Odbora so:
– enkrat letno, to je praviloma najpozneje do konca februarja, objavi javni razpis za nagrade in priznanja,
– do konca marca objavi poročilo o svojem delu za preteklo leto,
– imenuje in razrešuje strokovne komisije iz 5. člena tega pravilnika,
– sodeluje v postopku izbire kandidatov in odloča o izbiri kandidatov za nagrade in priznanja,
– glede na sredstva, zagotovljena z državnim proračunom, vsako leto določi višino denarne nagrade iz tretjega odstavka 19. člena tega pravilnika.
4. člen 
(naloge predsednika) 
Naloge predsednika Odbora so:
– sklicuje in vodi seje Odbora,
– objavi javni razpis za nagrade in priznanja,
– koordinira postopke izbire kandidatov za nagrade in priznanja,
– usmerja delovanje Odbora,
– pripravlja poročilo o delu Odbora.
II. STROKOVNE KOMISIJE 
5. člen 
(strokovne komisije) 
(1) Za pomoč pri izbiri kandidatov za nagrade in priznanja lahko Odbor med svojimi člani imenuje strokovne komisije za:
1. humanistiko in družboslovje,
2. vede o živem,
3. tehniko,
4. naravoslovje in matematiko,
5. izume, tehnološke in netehnološke inovacije,
6. multidisciplinarne ali interdisciplinarne vede,
7. posamezne vloge,
8. posamezno vrsto nagrad oziroma priznanj.
(2) Število in vrsto strokovnih komisij Odbor določi glede na število prejetih vlog za posamezne nagrade in področja.
(3) Po potrebi lahko Odbor v strokovne komisije za oceno predlogov imenuje zunanje člane ali predlagane dosežke v kandidaturi za nagrado pošlje v oceno zunanjim recenzentom.
III. KRITERIJI IN MERILA ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ 
6. člen 
(splošni kriterij) 
Ravnanje kandidatov in dela, predlagana za priznanje ali nagrado, morajo biti v skladu z načeli Evropskega kodeksa za ohranjanje raziskovalne poštenosti (v nadaljnjem besedilu: Evropski kodeks), ki ga je sprejelo Združenje evropskih akademij (ALLEA) in je objavljen na njihovi spletni strani (http://www.allea.org/publications/joint-publications).
7. člen 
(osnovni pogoji, kriteriji in merila za podelitev Zoisove nagrade in Zoisovega priznanja) 
(1) Zoisovo nagrado in Zoisovo priznanje lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
(2) Zoisova nagrada se podeli za:
– življenjsko delo raziskovalca, ki se je s svojim delom izjemno uveljavil na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti.
(3) Zoisovo priznanje se podeli za pomembne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti.
(4) Zoisova nagrada za življenjsko delo se podeli raziskovalcu, ki je s svojim izjemnim raziskovalnim opusom bistveno prispeval k razvoju znanosti in se je s svojim delom izjemno uveljavil na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v slovenskem prostoru ali je bil delujoč pretežno v Republiki Sloveniji. Za to nagrado je lahko predlagan raziskovalec, ki je dopolnil 65 let starosti.
(5) Zoisova nagrada ali Zoisovo priznanje se podeli posamezniku ali skupini za delo, ki je nastalo pretežno v Republiki Sloveniji, ali h kateremu so prispevali delavci organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji.
(6) Pri ocenjevanju vlog za Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke in za Zoisovo priznanje se upoštevajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih pred predlaganjem.
(7) Odbor pri svojih odločitvah glede del, ki se nagrajujejo, upošteva naslednja merila za podelitev Zoisove nagrade in Zoisovega priznanja:
– izvirnost dosežkov, ki so pomemben prispevek k znanosti, in nove ideje, pomembne za nadaljnji razvoj znanosti ali stroke na posameznem področju doma in v tujini,
– razvijanje novih metod, uporabnih v določeni znanstveno-raziskovalni dejavnosti,
– objave v vrhunskih revijah ali monografijah,
– visoka odmevnost (citiranost),
– ali dosežki pomembno bogatijo kulturo.
8. člen 
(osnovni pogoji, kriteriji in merila za podelitev priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije) 
(1) Za pomembne dosežke pri promociji in razvoju slovenske znanstvene in razvojne dejavnosti v tujini Odbor podeljuje priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije.
(2) Kriteriji in merila za podelitev priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije so:
1. izkazano znanstveno delovanje v tujini,
2. izkazani prispevek pri prenosu izvirnih znanstvenih dosežkov in spoznanj v Republiko Slovenijo,
3. podeljena ugledna mednarodna priznanja,
4. izdane monografije ali druge knjige s široko odmevnostjo v tujini,
5. odmevne (visoko citirane) raziskave,
6. odmevni nastopi na znanstvenih srečanjih,
7. vodstveno delo v uglednih znanstvenih in strokovnih združenjih,
8. uredniško delo v uglednih znanstvenih revijah.
9. člen 
(osnovni pogoji, kriteriji in merila za Puhove nagrade in Puhova priznanja) 
(1) Za izume, tehnološke in netehnološke razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov s področij naravoslovja, tehnike, ved o življenju, humanistike in družboslovja pri uvajanju novosti v gospodarsko in družbeno prakso Odbor podeljuje Puhovo nagrado.
(2) Puhova nagrada se podeli za:
– življenjsko delo posameznika, ki se je s svojimi dosežki v celotnem življenjskem obdobju izjemno uveljavil in s tem prispeval h gospodarskemu oziroma družbenemu razvoju ter gospodarsko učinkoviti družbi v Republiki Sloveniji,
– vrhunske dosežke posameznika ali skupine posameznikov, ki so se izjemno uveljavili s svojimi dosežki, ki imajo izjemen pomen za gospodarski oziroma družbeni razvoj posameznega področja, regije ali države.
(3) Puhovo priznanje se podeli posamezniku ali skupini posameznikov za pomemben dosežek ali več dosežkov, ki imajo pomen za razvoj podjetja ali gospodarski oziroma družbeni razvoj krajevne skupnosti ali občine.
(4) Pri podeljevanju Puhove nagrade in Puhovega priznanja Odbor upošteva naslednje kriterije in merila: 
– izjemnost dosežkov glede njihove inovativnosti in izvedbene odličnosti,
– dokazani ekonomski ali družbeni učinki,
– prispevek k dobrobiti in razvoju Republike Slovenije.
(5) Za Puhovo nagrado za življenjsko delo je lahko predlagan kandidat, ki je dopolnil 65 let.
(6) Puhova nagrada za vrhunske dosežke in Puhovo priznanje se podeli posamezniku ali skupini za vrhunski dosežek ali več vrhunskih dosežkov, ki je nastal ali so nastali v zadnjih sedmih letih.
10. člen 
(število posameznih nagrad in priznanj) 
Vsako leto se lahko podeli skupno največ 15 Zoisovih nagrad in priznanj, Puhovih nagrad in priznanj ter priznanj ambasador znanosti Republike Slovenije, pri čemer se vsako leto lahko podeli največ:
– dve Zoisovi nagradi za življenjsko delo,
– štiri Zoisove nagrade za vrhunske dosežke,
– šest Zoisovih priznanj,
– eno priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije,
– ena Puhova nagrada za življenjsko delo,
– ena Puhova nagrada za vrhunske dosežke in
– eno Puhovo priznanje.
IV. NAČIN PREDLAGANJA KANDIDATOV 
11. člen 
(oblika in vsebina javnega razpisa) 
(1) Odbor objavi napoved objave javnega razpisa za predlaganje kandidatov za nagrade in priznanja v Uradnem listu Republike Slovenije, javni razpis pa na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za znanost.
(2) Objava javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis) mora vsebovati zlasti:
1. ime in sedež razpisovalca,
2. pravno podlago za izvedbo razpisa,
3. začetek in čas trajanja razpisa,
4. predmet razpisa z navedbo osnovnih pogojev, kriterijev in meril, na podlagi katerih se izberejo prejemniki nagrade oziroma priznanja,
5. navedbo obdobja, za katero se nagrada oziroma priznanje podeljuje,
6. obvezne sestavine vloge za predlaganje kandidatov za nagrade in priznanja,
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge s predlogi za kandidate za nagrade oziroma priznanja,
8. organ, ki bo odločal o izbiri kandidatov za nagrade in priznanja,
9. datum odpiranja vlog s predlogi za kandidate za nagrade in priznanja,
10. odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave razpisa,
11. naslov, na katerega je treba poslati vloge.
(3) Vloge s predlogi za kandidate za nagrade in priznanja morajo biti poslane v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti označena z »ne odpiraj – predlog« in navedbo vrste nagrade oziroma priznanja, na katero se predlog nanaša.
12. člen 
(vsebina predloga) 
(1) Predlogi morajo biti podprti z izjavami, ki jih podpišeta dva strokovnjaka s področja, v katero sodi predlagano delo.
(2) V predlogu mora biti navedeno:
1. za katero nagrado oziroma priznanje je delo predlagano,
2. dela, ki so predlagana za nagrado,
3. pet najpomembnejših del v zvezi s predlogom za nagrado,
4. ime kandidata oziroma imena kandidatov,
5. predlagatelj,
6. celo ime predlagane nagrade,
7. strokovna utemeljitev predloga,
8. bibliografija kandidata,
9. biografija in bibliografija kandidata, če je predlagan za nagrado za življenjsko delo.
(3) Predlog mora vsebovati podpisane izjave kandidata za priznanje ali nagrado, predlagatelja in strokovnjaka, ki pripravi strokovno utemeljitev predloga, s katero izjavijo, da je bil pri delih, predlaganih za priznanje ali nagrado, upoštevan Evropski kodeks.
(4) Vsi predlogi morajo biti v celoti predloženi v dveh izvodih, in sicer v enem papirnem in enem elektronskem izvodu. Vsa dokumentacija v prilogah mora biti v elektronski obliki, razen kadar to ni mogoče.
V. NAČIN ODLOČANJA ODBORA 
13. člen 
(naloge strokovnih komisij) 
Odbor vse prispele vloge s predlogi za kandidate za nagrade in priznanja pregleda in jih po potrebi pošlje ustreznim strokovnim komisijam. Strokovne komisije ocene predložijo Odboru, skupaj s svojim poročilom in predlogom prednostnega vrstnega reda kandidatov za nagrade in priznanja.
14. člen 
(nasprotje interesov) 
(1) V primeru nasprotja interesov (sorodstveno razmerje do drugega kolena, zaposlitveno razmerje – ista programska in projektna skupina in raziskovalno razmerje – skupne publikacije v zadnjih dveh letih s predlaganim kandidatom za podelitev nagrade in priznanja) se mora predsednik oziroma član Odbora izločiti iz glasovanja.
(2) O kandidaturah za nagrade člani Odbora ne smejo imeti stikov s prijavitelji, strokovnjaki, ki so pripravili utemeljitev, in kandidati za nagrade.
15. člen 
(odločanje Odbora) 
(1) Odbor odloča o nagradah in priznanjih na seji z dvotretjinsko večino glasov vseh članov Odbora.
(2) Sklep Odbora je dokončen.
(3) O seji Odbora se piše podroben zapisnik.
16. člen 
(poslovnik) 
Odbor sprejme poslovnik, ki v skladu s tem pravilnikom podrobneje določa vprašanja, pomembna za delo Odbora. Odbor sprejme poslovnik z večino vseh glasov članov Odbora.
17. člen 
(določitev priznanja) 
Če Odbor v postopku ocenjevanja ugotovi, da ob upoštevanju predpisanih kriterijev in meril ni mogoče podeliti predlagane nagrade oziroma priznanja, lahko Odbor, če so izpolnjeni predpisani kriteriji in merila za drugo vrsto priznanja, določi ustrezno vrsto priznanja.
VI. NAČIN PODELITVE NAGRAD IN PRIZNANJ 
18. člen 
(podelitev nagrad) 
Nagrade in priznanja se podeljujejo ob obletnici rojstva Žige Zoisa.
19. člen 
(listina in denarna nagrada) 
(1) Ob podelitvi nagrajenci prejmejo posebno listino, ki jo podpišeta predsednik Vlade Republike Slovenije in predsednik Odbora.
(2) V listino se vpišejo:
– vrsta nagrade in priznanja,
– naslov nagrajenega dela,
– ime nagrajenca oziroma imena nagrajencev.
(3) Nagrajenci prejmejo tudi denarno nagrado.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
(uporaba poslovnika) 
Do sprejetja poslovnika Odbora v skladu s 16. členom tega pravilnika Odbor se še naprej uporablja Poslovnik o delu Odbora Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje, ki ga je sprejel Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje, št. 011-29/2006/3 z dne 19. 5. 2006.
21. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/06 in 51/08).
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2018
Ljubljana, dne 18. januarja 2018
EVA 2018-3330-0001
Prof. dr. Tamara Lah Turnšek l.r.
Predsednica Odbora 
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k temu pravilniku s sklepom št. 00700-6/2018/3 z dne 21. marca 2018.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti