Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

939. Uredba o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, stran 3162.

  
Na podlagi šestega odstavka 61.e člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba ureja podrobnejše pogoje o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano (v nadaljnjem besedilu: varuh).
2. člen 
(delovanje varuha) 
(1) Varuh ima uradne ure na sedežu ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), po vnaprej določenem urniku, objavljenem na spletni strani varuha, v obsegu najmanj štirih ur tedensko.
(2) Pisne informacije se varuhu pošljejo na sedež ministrstva s pripisom »Za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano«.
(3) Varuh ima vzpostavljeno spletno stran, kjer so objavljene informacije o delu varuha, zlasti njegove pristojnosti, primeri dobrih poslovnih praks v verigi preskrbe s hrano, urnik in kontaktni podatki.
(4) Za spremljanje ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano lahko varuh naroči ustrezne analize in raziskave glede na razpoložljiva sredstva iz prvega odstavka 4. člena te uredbe.
(5) Delo varuha je za deležnike v verigi preskrbe s hrano brezplačno in zaupno.
3. člen 
(program financiranja in poročilo) 
(1) Varuh do 15. decembra tekočega leta pripravi letni program financiranja za naslednje leto v skladu z razpoložljivimi sredstvi proračuna ministrstva, ki so rezervirana na posebni proračunski postavki, in vsebuje opredelitev posameznih stroškov za:
– tekoče delovanje,
– raziskave in analize ter
– preostale dejavnosti.
(2) Letni program financiranja iz prejšnjega odstavka potrdi minister, pristojen za kmetijstvo.
(3) Varuh letno poroča v skladu z zakonom, ki ureja področje kmetijstva, najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
4. člen 
(financiranje varuha) 
(1) Sredstva za mesečne nagrade varuha, službene poti, analize, raziskave in plačilo drugih stroškov, povezanih z njegovim delom, se zagotovijo v proračunu ministrstva na posebni proračunski postavki.
(2) Varuh opravlja svojo funkcijo nepoklicno in mu pripada mesečna nagrada za opravljanje funkcije v višini 30 odstotkov osnovne plače, določene za 56. plačni razred, v skladu s predpisi, ki urejajo plače v javnem sektorju.
(3) Varuh je upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter povračila stroškov na službenem potovanju v državi in tujini.
(4) Varuh mora enkrat mesečno, najpozneje do 15. dne v mesecu, pripraviti mesečno poročilo o svojem delu za pretekli mesec, ki mora vsebovati tudi podatke, na podlagi katerih se obračunajo in izplačajo stroški za delovanje varuha, še zlasti stroški prevoza na delo in z dela ter povračila stroškov na službenem potovanju v državi in tujini, ter ga do navedenega dne posredovati ministrstvu.
5. člen 
(pogoji za delo) 
(1) Ministrstvo varuhu zagotavlja potrebne pogoje za delo in izvajanje naslednjih administrativnih storitev:
– izvedbo administrativnih postopkov potrditve letnega programa financiranja in letnega poročila o delu varuha,
– mesečno obračunavanje nagrad in potnih stroškov,
– izvajanje postopkov v zvezi z javnim naročanjem za potrebe varuha,
– sodelovanje pri promociji varuha in
– zagotavljanje pomoči pri izvedbi tiskovnih konferenc in posvetov oziroma pri izvedbi drugih javnih dogodkov.
(2) Vsebinska priprava javnih naročil blaga in storitev iz tretje alineje prejšnjega odstavka je v pristojnosti varuha, strokovne službe ministrstva izvajajo administrativne postopke za izbiro ponudnika ter plačila v skladu s pisnimi potrdili, s katerimi varuh potrjuje opravljeno delo.
6. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano (Uradni list RS, št. 50/14).
7. člen 
(uveljavitev) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-14/2018
Ljubljana, dne 29. marca 2018
EVA 2017-2330-0033
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti