Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

938. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, stran 3159.

  
Na podlagi 8. člena ter 1. in 5. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov 
1. člen 
(1) Ta uredba določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: distributerji), in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.
(2) Mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati distributerji, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine, navedene v tej uredbi, se ne uporabljajo za oblikovanje cen naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest. Za avtoceste in hitre ceste se štejejo ceste, kot jih določa Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17 in 63/17).
2. člen 
(1) Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejeta 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu: NMB-95) in dizelsko gorivo (v nadaljnjem besedilu: dizel).
(2) Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša en liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena tekočega obdobja.
3. člen 
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena naftnega derivata) za posamezni naftni derivat se določi z izračunom po naslednji formuli:
Slika 1
pri čemer je:
Pt:
modelska cena naftnega derivata v eurih/liter;
Pt (Min):
modelska cena mineralnega naftnega derivata v eurih/liter;
Δt (Bio):
dodatek za biokomponento, ki se primešava mineralnim gorivom v eurih/liter;
M:
marža distributerjev v eurih/liter, navedena v 12. členu te uredbe;
r:
članarina Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve v eurih/liter, ki jo na podlagi 21.b člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12) z uredbo določi Vlada Republike Slovenije.
4. člen 
Modelska cena mineralnega naftnega derivata v eurih/liter iz izračuna v prejšnjem členu se določi z naslednjo formulo:
Slika 2
pri čemer je:
Pt (Min):
modelska cena mineralnega naftnega derivata v eurih/liter;
r:
gostota naftnega derivata (za motorne bencine znaša 0,755 kg/l, za dizel 0,845 kg/l);
i: 
dnevni podatek; i = 1, 2, 3 … n;
t:
14-dnevni interval tekočega obdobja;
n:
n = 14-dnevno povprečje oziroma n = 10 podatkov, ker za soboto in nedeljo ni objave borznih kotacij;
e: 
1 USD = x EUR (objavljeni dnevni tečaj Banke Slovenije);
CIF Med H: 
Platts kotacija derivata (najvišja dnevna vrednost v USD/tono po viru: Platts European Marketscan v rubriki »Mediterranean Cargoes CIF Med High (Genova/Lavera)«), pri čemer je:
– Prem Unl 10 ppm = NMB-95,
– ULSD 10 ppm = dizel.
5. člen 
Dodatek za biokomponento v eurih/liter iz izračuna v 3. členu te uredbe se izračuna, kot sledi:
a) za NMB-95 po naslednji formuli:
Slika 3
pri čemer je:
Δt (Bio-bencin):
dodatek za biokomponento v mineralnem bencinu NMB-95 v eurih/liter;
i:
dnevni podatek; i = 1, 2, 3 … n;
t:
14-dnevni interval tekočega obdobja;
n:
n = 14-dnevno povprečje oziroma
n = 10 podatkov, ker za soboto in nedeljo ni objave borznih kotacij;
FOBRottT2EthH:
Platts kotacija bioetanola (najvišja dnevna vrednost, v eurih/m3,po viru: Platts Bio-fuelscan v rubriki »Northwest Europe Ethanol Price Assesments« pod vrstico »Ethanol FOB T2 Rotterdam H«;
Pt (Min.bencin):
modelska cena mineralnega naftnega derivata NMB-95 v eurih/liter, izračunana po formuli za mineralne naftne derivate iz prejšnjega člena;
TQ (Bio-b):
priznani strošek transporta z železniško cisterno za bioetanol prostornine 60 m3 na relaciji Ljubljana–Rotterdam–Ljubljana v eurih/liter po tarifniku Slovenskih železnic, ki znaša 0,056 eura/liter;
D Bio-b:
delež vsebnosti bioetanola v mineralnem bencinu NMB-95, izražen v volumskem odstotku, ki znaša 5%;
b) za dizel po naslednji formuli:
Slika 4
pri čemer je:
Δt (Bio-dizel):
dodatek za biodizel v mineralnem dizlu v eurih/liter;
i:
dnevni podatek; i = 1, 2, 3 … n;
t:
14-dnevni interval tekočega obdobja;
n:
n = 14-dnevno povprečje oziroma
n = 10, ker za soboto in nedeljo 
ni objave borznih kotacij;
RME FOB ARA H:
Platts kotacija biodizla (najvišja dnevna vrednost, v USD/mt, po viru: Platts-Biofuelscan v rubriki »Biodiesel Price Assesments–Northwest Europe (USD/mt)« pod vrstico »RME (RED) FOB ARA High«;
ρ:
gostota za biodizel, ki znaša 0,883 kg/liter;
Pt (Min.dizel):
modelska cena mineralnega dizla v eurih/liter, izračunana po formuli za mineralne naftne derivate iz 4. člena te uredbe;
TQ (Bio-d):
priznani strošek transporta z železniško cisterno za biodizel prostornine 60 m3 na relaciji Ljubljana–Rotterdam–Ljubljana v eurih/liter po tarifniku Slovenskih železnic, ki znaša 0,063 eura/liter;
D Bio-d:
delež vsebnosti biodizla v mineralnem dizlu, izražen v volumskem odstotku, ki znaša 7%.
6. člen 
P* je najvišja prodajna cena brez dajatev, izražena v eurih/liter in popravljena po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene.
7. člen 
(1) Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelski ceni naftnega derivata iz 3. člena te uredbe v skladu z veljavnimi predpisi dodajo vse davčne obremenitve, izražene v eurih/liter. Drobnoprodajna cena se zaokroži na tri decimalna mesta. S ponovnim preračunom se po odbitku vseh davčnih obremenitev določi najvišja popravljena prodajna cena brez dajatev P*t, ki se lahko uveljavi na trgu v obdobju t + 1.
(2) Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene iz prejšnjega odstavka se popravljena prodajna cena tekočega 14-dnevnega obdobja P*t določi kot najvišja prodajna cena brez dajatev Pt, ki velja v obdobju t + 1 (P*t = Pt).
8. člen 
Postopek delovanja mehanizma iz 4. člena te uredbe je naslednji:
a) osnova za izračun najvišje modelske cene mineralnega naftnega derivata v eurih/liter, ki se lahko uveljavi na trgu, so Platts European Marketscan kotacije CIF Med H (Mediterranean Cargoes CIF Med High Genova/Lavera), izražene v ameriških dolarjih/tono;
b) modelska cena mineralnega naftnega derivata v eurih/tono se izračuna tako, da se vsakodnevna Platts kotacija pomnoži s tečajem ameriškega dolarja za isti dan, skupna vsota pa se deli s številom dni, za katere so podatki na voljo;
c) če za neki dan ni podatka o deviznem tečaju, se kot relevanten podatek upošteva zadnji razpoložljivi devizni tečaj;
d) dejansko se modelska cena mineralnega naftnega derivata izračuna na podlagi podatkov za deset dni, in sicer od ponedeljka v tednu x do petka v tednu x + 1. Če je zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni ali zaradi drugega vzroka na voljo manj kakor deset podatkov, se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov. Za razpoložljive podatke se štejejo podatki o Platts kotacijah CIF MedH in podatki o deviznem tečaju, ki so objavljeni najpozneje do ponedeljka v tednu x + 2, in sicer do 8. ure. Navedeni podatki se za izračun modelske cene mineralnega naftnega derivata štejejo kot dokončni podatki;
e) izračunana modelska cena mineralnega naftnega derivata, izražena v eurih/tono, se prek gostote (ρ) derivata in faktorja 1/1000 preračuna v eure/liter.
9. člen 
(1) Postopek delovanja mehanizma za izračun dodatka biokomponente v mineralnem bencinu NMB-95 je naslednji:
a) osnova za izračun modelske cene bioetanola so dnevne kotacije bioetanola, objavljene v Platts Bio-fuelscan v rubriki »Northwest Europe Ethanol Price Assesments« in za »Ethanol T2 FOB Rotterdam High«, izražene v eurih/m3;
b) modelska cena za bioetanol se izračuna tako, da se dnevni podatek za bioetanol deli s 1000, skupna vsota dnevnih podatkov pa se deli s številom dni, za katere so podatki na voljo;
c) od tako dobljene modelske cene za bioetanol v eurih/liter se odšteje po formuli iz 4. člena te uredbe izračunana modelska cena za mineralni bencin NMB-95 v eurih/liter in prišteje strošek transporta TQ (Bio-b) v eurih/liter za železniški transport bioetanola;
d) seštevek iz prejšnje točke se pomnoži s 5%, s čimer se dobi dodatek za biokomponento za mineralni bencin NMB-95 v eurih/liter;
e) dejansko se dodatek za biokomponento za mineralni bencin NMB-95 izračuna na podlagi podatkov za deset dni, in sicer od ponedeljka v tednu x do petka v tednu x + 1. Če je zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni ali zaradi drugega vzroka na voljo manj kakor deset podatkov, se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov. Za razpoložljive podatke se štejejo podatki o Platts Bio-fuelscan kotacijah za »Ethanol T2 FOB Rotterdam High«, ki so objavljeni najpozneje do ponedeljka v tednu x + 2, in sicer do 8. ure. Navedeni podatki se za izračun dodatka za biokomponento za mineralni bencin NMB-95 štejejo kot dokončni podatki.
(2) Postopek delovanja mehanizma za izračun dodatka biodizla v mineralnem dizlu je naslednji:
a) osnova za izračun modelske cene biodizla so dnevne kotacije biodizla, objavljene v Platts Bio-fuelscan v rubriki »Northwest Europe Bio-diesel Price Assesments« in za »RME (RED) FOB ARA High«, izražene v ameriških dolarjih/tono;
b) modelska cena za biodizel v eurih/tono se izračuna tako, da se vsakodnevna Platts Bio- fuelscan kotacija pomnoži s tečajem ameriškega dolarja za isti dan, skupna vsota pa se deli s številom dni, za katere so podatki na voljo;
c) če za neki dan ni podatka o deviznem tečaju, se kot relevanten podatek upošteva zadnji razpoložljivi devizni tečaj;
d) izračunana modelska cena za biodizel, izražena v eurih/tono, se prek gostote (ρ) biodizla in faktorja 1/1000 preračuna v eure/liter;
e) tako izračunani modelski ceni za biodizel v eurih/liter se odšteje po formuli iz 4. člena te uredbe izračunana modelska cena za mineralni dizel v eurih/liter in se prišteje strošek transporta TQ(Bio-b) v eurih/liter za železniški transport biodizla;
f) seštevek iz prejšnje točke se pomnoži s 7%, s čimer se dobi dodatek za biokomponento za dizel v eurih/liter;
g) dejansko se dodatek za biokomponento za dizel izračuna na podlagi podatkov za deset dni, in sicer od ponedeljka v tednu x do petka v tednu x + 1. Če je zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni ali zaradi drugega vzroka na voljo manj kakor deset podatkov, se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov. Za razpoložljive podatke se štejejo podatki o Platts Bio-fuelscan kotacijah za »RME (RED) FOB ARA High« in podatki o deviznem tečaju, ki so objavljeni najpozneje do ponedeljka v tednu x + 2, in sicer do 8. ure. Navedeni podatki se za izračun dodatka za biokomponento za mineralni dizel štejejo kot dokončni podatki.
10. člen 
(1) Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x + 2 in velja do ponedeljka v tednu x + 4, distributerji pa v ponedeljek v tednu x + 2 o višini oblikovane cene obvestijo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
(2) Če je v ponedeljek v tednu x + 2 v Republiki Sloveniji dela prost dan, distributerji prvi naslednji delovni dan po dela prostem dnevu o višini oblikovanih cen obvestijo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v tem primeru se cena lahko na trgu uveljavi drugi naslednji delovni dan po dela prostem dnevu.
11. člen 
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
– borzna cena v ameriških dolarjih/tono:
dve decimalni mesti (vhodni podatek);
– tečaj Banke Slovenije: 
štiri decimalna mesta (vhodni podatek);
– Platts kotacije v eurih/liter:
pet decimalnih mest;
– modelska cena/dodatek:
pet decimalnih mest;
– prodajna cena brez dajatev: 
pet decimalnih mest;
– transportni strošek: 
pet decimalnih mest;
– drobnoprodajna cena: 
tri decimalna mesta.
12. člen 
Najvišja višina marže za motorni bencin NMB-95 znaša 0,08701 eura/liter, za dizel pa 0,08158 eura/liter.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
Od 1. aprila 2018 do 9. aprila 2018 je najvišja prodajna cena enaka najvišji prodajni ceni na dan 27. marca 2018.
14. člen 
Za prvi izračun povprečne 14-dnevne prodajne cene tekočega obdobja brez dajatev se upošteva obračunsko obdobje od 26. marca do 6. aprila 2018.
15. člen 
Ta uredba začne veljati 1. aprila 2018 in velja do 30. septembra 2018.
Št. 00726-6/2018
Ljubljana, dne 29. marca 2018
EVA 2018-2130-0020
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti