Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

937. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2018 – rebalans I., stran 3157.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00, 115/07 in 17/10) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 23. seji dne 29. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2018 – rebalans I. 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2018 (Uradni list RS, št. 1/17) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Rebalans leto 2018
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.682.355
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.548.140
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.024.330
700
Davki na dohodek in dobiček
3.600.000
703
Davki na premoženje
299.530
704
Domači davki na blago in storitve
114.800
706
Drugi davki
10.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
523.810
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
325.210
711
Takse in pristojbine
7.000
712
Globe in druge denarne kazni
12.100
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
46.000
714
Drugi nedavčni prihodki
133.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
112.500
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.500
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
110.000
73
PREJETE DONACIJE
16.715
730
Prejete donacije iz domačih virov
16.715
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
6.005.000
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.405.000
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
3.600.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.063.320
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.699.910
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
283.550
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
39.890
402
Izdatki za blago in storitve
1.360.470
403
Plačila domačih obresti
1.000
409
Rezerve
15.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.330.710
410
Subvencije
370.850
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.453.500
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
106.800
413
Drugi domači transferi
399.560
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
9.983.700
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
9.983.700
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
49.000
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
39.000
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
10.000
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–3.380.965
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.596.000
500
Domače zadolževanje
2.596.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
22.000
550
Odplačila domačega dolga
22.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–806.965
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.574.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
3.380.965
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
806.965
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2018 sta sestavni del tega odloka ter se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2018 (Uradni list RS, št. 1/17) se 14. člen spremeni tako, da glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 2.596.000 Eur.
Občina Žužemberk v letu 2018 ne bo izdajala poroštev.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 % sprejetega proračuna.
O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča župan.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-42/2016-28
Žužemberk, dne 29. marca 2018
Župan 
Občine Žužemberk 
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti