Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

933. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju april–junij 2018, stran 3154.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 13/18) in 97. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 20/07) je Občinski svet Občine Šalovci na 28. redni seji dne 22. marca 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju april–junij 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šalovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šalovci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 32/17, 52/17 in 79/17; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun april–junij 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
428.159
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
379.410
70 
DAVČNI PRIHODKI
287.375
700 Davki na dohodek in dobiček
281.333
703 Davki na premoženje
3.721
704 Domači davki na blago in storitve
1.800
706 Drugi davki
521
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
92.035
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
84.752
711 Takse in pristojbine
468
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.549
714 Drugi nedavčni prihodki
4.266
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
48.749
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
48.749
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. pror. EU
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
401.724
40
TEKOČI ODHODKI
218.323
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
44.189
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
6.360
402 Izdatki za blago in storitve
161.136
403 Plačila domačih obresti
3.163
409 Rezerve
3.475
41
TEKOČI TRANSFERI
136.510
410 Subvencije
9.972
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
77.116
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
15.986
413 Drugi tekoči domači transferi
33.436
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
46.944
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
46.944
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
–53
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
–53
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
26.435
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
15.000
55
ODPLAČILA DOLGA
15.000
550 Odplačila domačega dolga
15.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
11.435
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–15.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–26.435
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
10.240
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
7. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2018 dalje.
Št. 410-147/2017-2
Šalovci, dne 22. marca 2018
Župan 
Občine Šalovci 
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti