Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

930. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln v Mestni občini Nova Gorica, stran 3146.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08 in 47/15), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), drugega odstavka 1. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 15. marca 2018 sprejel
O D L O K 
o prodaji blaga zunaj prodajaln v Mestni občini Nova Gorica 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(področje urejanja) 
(1) S tem odlokom se določa prostor, kjer se lahko izvaja prodaja blaga zunaj prodajaln, to je prodaja blaga na premičnih stojnicah, prodaja s prodajnimi avtomati in potujočimi prodajalnami.
(2) S tem odlokom se določa tudi pogoje in postopek izdaje dovoljenj za prodajo blaga zunaj prodajaln ter nadzor nad izvajanjem določb tega odloka. Za vprašanja postopka, ki niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi po tem odloku imajo naslednji pomen:
– potujoča prodajalna predstavlja prodajo iz vozila,
– za premično stojnico se šteje stojnica, prodajna miza ali mizi podobna priprava, ki omogoča prodajo blaga;
– prodajalec po tem odloku je vsak, ki vrši prodajo blaga izven prodajaln;
– pristojni organ je javno podjetje MESTNE STORITVE, Javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica;
– javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so ulica, trg, tržnica, kolesarska pot, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.
(2) Za prodajalca po tem odloku se ne šteje, kdor vrši prodajo lastnih pridelkov na zemljišču, ki ga ima v lasti ali v najemu za potrebe kmetijskega gospodarstva.
II. DOLOČITEV PROSTORA IN POSTOPEK IZDAJE DOVOLJENJA 
3. člen 
(določitev prostora) 
(1) Prodaja blaga zunaj prodajaln se lahko izvaja na naslednjih lokacijah:
– na območju solkanskega mejnega prehoda na parc. št. 24/2 k.o. Nova Gorica;
– na območju ob mejnem prehodu v Rožni Dolini na parc. št. 8/4, 221/1, 229/4, vse k.o. Rožna Dolina;
– na območju parka ob Poti na Pristavo v Rožni Dolini na parc. št. 16/10, 19/32, 10/14, 10/2, 18/16, 9/12 vse k.o. Rožna Dolina;
– na izogibališču, ki meji na parc. št. 2015 k.o. Prvačina ob državni cesti v Prvačini;
– na parc. št. 2132/21 k.o. Šempas;
– na delu parc. št. 364/8 k.o. Grgar;
– na za to urejenih lokacijah na območju pokopališč;
– na območju vaških jeder;
– na parcelah, ki sodijo v sklop nakupovalnega centra, trgovine ali bencinskega servisa;
– na prireditvenih prostorih v času prireditev;
– na drugih za to primernih lokacijah v skladu z drugim odstavkom tega člena, razen za območje mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Pristava in Rožna Dolina kot izhaja iz priloge Grafični prikaz: območje mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Pristava in Rožna Dolina, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Prodaja blaga zunaj prodajaln se lahko izvaja na lokacijah iz sedme–enajste alineje prvega odstavka tega člena pod pogojem, da oddelek občinske uprave, pristojen za prostor izda mnenje, da je lokacija primerna iz vidika rabe površine in da oddelek občinske uprave, pristojen za upravljanje cest, izda mnenje, da je lokacija primerna iz vidika prometne varnosti.
(3) Za postavitev stojnic na območju javnih površin na celotnem območju Mestne občine Nova Gorica je potrebno skladno z veljavnim Odlokom o prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica pridobiti soglasje, ki ga izda oddelek občinske uprave, pristojen za prostor.
(4) Na lokaciji iz tretje alineje prvega odstavka tega člena se prodaja blaga zunaj prodajaln lahko izvaja pod pogoji določenimi v tem členu samo na premičnih stojnicah.
(5) Na lokaciji iz osme alineje prvega odstavka tega člena se prodaja blaga zunaj prodajaln lahko izvaja pod pogoji določenimi v tem členu pod pogojem, da krajevna skupnost, na območju katere je taka lokacija, izda pozitivno mnenje. Krajevna skupnost izda mnenje v roku 7 dni od prejema zahteve.
4. člen 
(dovoljenje za prodajo blaga zunaj prodajaln) 
(1) Za prodajo blaga zunaj prodajaln je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega organa.
(2) Mestna občina Nova Gorica s tem odlokom pooblašča MESTNE STORITVE, Javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica za vodenje in odločanje v postopku izdaje dovoljenj iz tega odloka.
(3) Za prodajo blaga zunaj prodajaln na javnih površinah, ki so v lasti občine je potrebno plačati nadomestilo za uporabo javne površine, skladno s predpisom občine, ki določa višino nadomestila za uporabo javnih površin.
(4) V pisnem dovoljenju mora biti določen prostor, vrsta blaga in časovni termin prodaje blaga, ter pogoji, ki se nanašajo na umestitev stojnice, prodajnega avtomata oziroma potujoče prodajalne v prostor ter pogoji, ki se nanašajo na cestnoprometne predpise.
(5) Za prodajo blaga zunaj prodajaln se šteje tudi prodaja na prireditvah, vključno s sejmi, festivali, shodi in podobno (v nadaljevanju: prireditve). V teh primerih lahko organizator prireditve pridobi dovoljenje za vse prodajalce.
(6) V času prireditev kot so festivali, shodi in podobno se lahko prodajo blaga zunaj prodajaln prilagodi potrebam prireditev oziroma se prodajo blaga zunaj prodajaln v času prireditev začasno ustavi.
5. člen 
(vloga za pridobitev dovoljenja) 
(1) Prodajalec, ki želi izvajati prodajo blaga zunaj prodajaln na površinah v skladu s 3. členom odloka, mora pri pristojnem organu vložiti vlogo za pridobitev dovoljenja za prodajo zunaj prodajaln najmanj osem dni pred začetkom prodaje blaga.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati:
– podatke prodajalca,
– način prodaje blaga zunaj prodajaln (stojnica, potujoča prodajalna),
– vrsto blaga, ki bo predmet prodaje,
– opredelitev lokacije ali lokacij (naslov, parc. št. in podobno), velikost površine, na kateri bo potekala prodaja ter situacijski prikaz (izris postavitve z dimenzijami),
– opredelitev časovnega obdobja prodaje,
– soglasje organizatorja prireditve, če gre za organizirano prireditev,
– pisno soglasje oziroma dovoljenje lastnika ali upravljavca prostora,
– mnenje iz drugega oziroma soglasje iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka.
(3) Poleg prilog iz prejšnjega odstavka, mora prodajalec vlogi priložiti še:
– izpis upravne enote iz registra kmetijskih gospodarstev, če je prodajalec kmetijsko gospodarstvo,
– dovoljenje upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če gre za prodajo blaga, ki izhaja iz opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, oziroma drugega ustreznega registra, če gre za take proizvode,
– dokazilo upravne enote o priglasitvi opravljanja osebnega dopolnilnega dela, če gre za prodajo blaga, ki izhaja iz osebnega dopolnilnega dela,
– izpis iz Poslovnega registra Slovenije, če je prodajalec pravna ali fizična oseba, ki je registriran kot poslovni subjekt (izpis pridobi pristojni organ),
– drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje pravico prodajalca do prodaje blaga.
(4) Pristojni organ izda dovoljenje praviloma v roku osmih dni od dneva, ko je prejel popolno vlogo.
6. člen 
(izdaja dovoljenja) 
(1) Pristojni organ izda dovoljenje, če so izpolnjeni pogoji iz tega odloka, v nasprotnem primeru izdajo dovoljenja zavrne.
(2) Dovoljenje se lahko izda najdlje za obdobje enega leta.
(3) V primeru, da bi želela na isti lokaciji prodajati dva ali več prodajalcev, ima prednost tisti, katerega vloga je bila prej vložena pri pristojnem organu.
(4) Zoper upravni akt iz prvega odstavka tega člena je dovoljena pritožba na župana.
7. člen 
(preklic dovoljenja) 
(1) V kolikor je na podlagi pravnomočne odločbe inšpekcijskega organa ugotovljeno, da je prodajalec storil kršitev iz 8. člena tega odloka, pristojni organ z odločbo prekliče izdano dovoljenje.
(2) Pristojni organ prekliče dovoljenje tudi v primeru, da je to potrebno zaradi zagotovitve javnega interesa ali če je to potrebno zaradi sprejema akta oblastvenega organa.
(3) Pristojni organ je dolžan nemudoma, ko izve za okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena, poslati prodajalcu predhodno obvestilo o tem. Pristojni organ mora v odločbi iz prejšnjega odstavka določiti tudi 30-dnevni rok za izpraznitev prostora. Ta rok je lahko krajši samo v primeru, če je to potrebno zaradi zavarovanja javnega interesa.
(4) Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je možna pritožba na župana.
8. člen 
(obveznosti prodajalca) 
(1) Prodajalec mora:
– vzdrževati red in čistočo na prodajni površini,
– prazno embalažo in druge odpadke sproti odstranjevati s prodajne površine,
– po koncu prodaje na lastne stroške odstraniti vso opremo, blago in odpadke ter povrniti prodajno površino v prejšnje stanje.
(2) Prodajalec ne sme:
– prodajne površine dati v uporabo drugemu.
III. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
9. člen 
(nadzor) 
(1) Inšpekcijski nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo pristojni tržni in drugi državni organi.
(2) Nadzor nad izvajanjem določil iz 8. člena tega odloka izvaja občinska inšpekcijska služba.
10. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo v znesku 300,00 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ne vzdržuje reda in čistoče na prodajni površini (prva alineja prvega odstavka 8. člena odloka);
– ne odstranjuje sproti embalaže in odpadkov s prodajnih površin (druga alineja prvega odstavka 8. člena odloka);
– po koncu prodaje ne odstrani vse opreme, blaga in odpadkov ter povrne prodajne površine v prejšnje stanje (tretja alineja prvega odstavka 8. člena);
– odda prodajno površino drugemu v uporabo (prva alineja drugega odstavka 8. člena).
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena se z globo v znesku 100,00 EUR kaznuje posameznik, odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
IV. KONČNE DOLOČBE 
11. člen
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2017-6
Nova Gorica, dne 15. marca 2018
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti