Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

928. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018, stran 3145.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UPB-1, Uradno glasilo slovenskih občin št. 43/2014 in 7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 22. seji dne 28. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.637.578
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.508.942
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
6.121.902
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.594.282
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.546.610
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
981.010
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.387.040
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
2.107.600
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
13.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
40.200
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
6.000
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
220.240
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
330.600
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
204.600
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
126.000
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
798.036
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
729.080
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
68.956
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.079.984
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.271.067
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
423.636
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
66.797
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.661.394
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
 
REZERVE
119.240
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.474.302
410
 
SUBVENCIJE
155.000
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.247.309
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
535.284
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.536.709
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.955.762
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.955.762
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
378.853
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
200.100
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
178.753
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–2.442.406
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–2.442.406
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.442.406
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2.442.406
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih let.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2017-5
Kranjska Gora, dne 28. marca 2018
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti