Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

927. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017, stran 3143.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UPB-1, Uradno glasilo slovenskih občin 43/2014 in 7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 22. redni seji dne 28. 3. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017.
2. člen 
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2017 so realizirani v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.071.255
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.601.075
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
6.266.173
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.449.736
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.903.295
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
938.465
706
 
DRUGI DAVKI
–25.322
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.334.902
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.924.962
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
13.070
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
42.005
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
5.869
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
348.997
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
70.484
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
70.484
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.395
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
1.395
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
393.945
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
393.945
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
4.356
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
4.356
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.902.480
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.555.899
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
394.031
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
59.055
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.027.313
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
 
REZERVE
75.500
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.159.967
410
 
SUBVENCIJE
143.910
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.116.231
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
470.504
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.429.322
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.728.062
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.728.062
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
458.552
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
279.674
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
178.878
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
168.775
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
168.775
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–168.775
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2.273.631
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
3. člen 
Stanje sredstev na računu na 31. 12. 2017 po zaključnem računu znaša 2.442.405,94 €.
V proračunu za leto 2018 je bil planiran presežek sredstev proračuna v višini 2.562.179,18 €, razliko do dejanskega stanja 119.773,24 € pa bomo z rebalansom proračuna za leto 2018 odpravili.
Presežek namenskih sredstev v skupni višini 36.099,60 € v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah in 7. členom Odloka o proračunu za leto 2017 je naslednji:
prihodki iz naslova koncesij za divjad
0,45
počitniška dejavnost
36.099,15
4. člen 
Sklad stalne proračunske rezerve (za naravne nesreče):
Stanje 31. 12. 2016
37.478,35
pripis obresti v letu 2017
273,31
vplačilo sredstev iz proračuna 
75.500,00
izplačila iz rezervnega sklada
72.496,61
Stanje 31. 12. 2017
40.755,05
Saldo na računu proračunske rezerve na dan 31. 12. 2017 v višini 40.755,05 € se prenese v leto 2018.
5. člen 
Stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja znaša 40.149.484,58 €.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
7. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2016-10
Kranjska Gora, dne 28. marca 2018
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti