Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

924. Pravilnik o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, stran 3141.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17),18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 34. redni seji dne 15. 3. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma 
1. člen 
Ta pravilnik ureja pomoč pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (v nadaljnjem besedilu: storitev E-oskrba), ki se izplačuje iz proračuna Občine Kočevje, in sicer: upravičence do te pomoči, višino pomoči in postopek njene pridobitve.
2. člen 
Občina Kočevje (v nadaljnjem besedilu: občina) iz proračuna zagotavlja pomoč pri kritju stroškov storitve E-oskrba, in sicer za 50 občanov starejših od 69 let ter s stalnim prebivališčem v Občini Kočevje.
3. člen 
Izvajalci storitve E-oskrba morajo imeti veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje te storitve.
4. člen 
Upravičenci do pomoči pri kritju stroškov storitve E-oskrba bodo izbrani na podlagi meril za vrednotenje prispelih vlog, ki bodo določena v razpisni dokumentaciji.
5. člen 
Na podlagi tega pravilnika je upravičenec iz 4. člena tega pravilnika upravičen do pomoči pri kritju stroškov storitve E-oskrba v višini 22,00 EUR mesečno, vendar ne več kot znaša mesečni strošek storitve posameznega upravičenca.
Pomoč pri kritju stroškov storitve E-oskrba se upravičencu dodeli za največ 12 mesecev.
6. člen 
Pomoč iz 5. člena tega pravilnika se povrne:
– z nakazilom podjetju, ki izvaja storitev E-oskrba.
7. člen 
Pomoč pri kritju stroškov storitve E-oskrba se odobri na podlagi javnega razpisa, ki se ga objavi na uradni spletni strani Občine Kočevje.
8. člen 
Postopek javnega razpisa za odobritev pomoči pri kritju stroškov E-oskrbe poteka po naslednjem zaporedju:
– sprejem sklepa o začetku postopka,
– priprava razpisne dokumentacije in objava javnega razpisa za zbiranje vlog za pomoč pri kritju stroškov E-oskrbe,
– imenovanje komisije za ocenjevanje prispelih vlog ter pripravo predloga upravičencev do pomoči pri kritju stroškov E-oskrbe,
– odpiranje prejetih vlog,
– ocenjevanje prispelih vlog ter priprava predloga upravičencev do pomoči pri kritju stroškov E-oskrbe,
– izdaja odločb.
9. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro upravičencev do pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, pri katerem bodo, v okviru razpoložljivih sredstev, sofinancirani vsi upravičeni vlagatelji, in sicer glede na število prejetih točk,
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– merila, po katerih se bo posamezna vloga ocenjevala oziroma vrednotila,
– vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
– obdobje, za katerega se bodo sredstva dodelila,
– razpisni rok,
– način pošiljanja in vsebina vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani prevzamejo razpisno dokumentacijo,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od enega meseca.
10. člen 
Sklep o začetku postopka za izbiro upravičencev do pomoči pri kritju stroškov E-oskrbe, s katerim se določi datum objave in besedilo razpisa ter okvirna višina proračunskih sredstev, izda župan.
Župan s sklepom imenuje tričlansko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija) izmed zaposlenih v občinski upravi.
Župan lahko do izdaje odločbe iz 8. člena tega pravilnika s sklepom ustavi postopek javnega razpisa. Sklep mora biti objavljen na način, kot je bil objavljen javni razpis. O ustavitvi mora župan posebej obvestiti tudi vse, ki so se na javni razpis prijavili. Na zahtevo prijavitelja se mu vloga, ki je prispela na javni razpis, vrne.
11. člen 
Odpiranje vlog ne poteka javno.
Pravočasno prispele in popolne prijave Komisija ovrednoti na podlagi meril za vrednotenje prispelih vlog, določenih v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav Komisija prijavitelje pozove k dopolnitvi prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, s sklepom, zoper katerega ni pritožbe, zavrže direktor občinske uprave.
Na podlagi predloga Komisije direktor občinske uprave o vsaki popolni vlogi, prispeli na javni razpis izda posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi oziroma o zavrnitvi pomoči. Direktor občinske uprave je na predlog Komisije vezan in ne sme sprejeti drugačne odločitve.
Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dopustna pritožba, in sicer v roku 8 dni po prejemu, o kateri odloča župan. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, postavljena za ocenjevanje vloge.
12. člen 
Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izvajanjem storitve občino obvestiti najkasneje v roku 8-ih dni od nastanka spremembe.
V primeru, da je upravičenec subvencijo prejel na podlagi navedb neresničnih podatkov ali lažnih dokazil je le-to dolžan vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.
13. člen 
Pravica do pomoči pri kritju stroškov storitve E-oskrba preneha v primeru:
– smrti upravičenca,
– vključitev upravičenca v institucionalno varstvo,
– prenehanja izvajanja storitve pri upravičencu.
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2018-610
Kočevje, dne 15. marca 2018
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti