Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

911. Merila za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, stran 3127.

  
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi osme alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17; v nadaljevanju: ZViS) na 124. seji dne 15. marca 2018 določil
M E R I L A 
za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in namen) 
Ta merila določajo pogoje za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: agencija). Njihov namen je zagotovitev strokovnjakov, usposobljenih za strokovno in neodvisno presojo visokošolskih zavodov (v nadaljevanju: zavod) in študijskih programov ter višjih strokovnih šol (v nadaljevanju: šola) v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih po standardih kakovosti in merilih agencije.
II. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI KANDIDATI ZA STROKOVNJAKE AGENCIJE 
2. člen 
(kandidati za strokovnjake agencije) 
Za strokovnjake agencije lahko kandidirajo visokošolski učitelji, predavatelji šol in študenti.
Za strokovnjake agencije lahko kandidirajo tudi drugi, ki se ukvarjajo s presojo kakovosti v visokem in višjem šolstvu in imajo najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje. Ti kandidati ne morejo biti imenovani za strokovnjake v postopkih akreditacije oziroma zunanje evalvacije študijskih programov.
Kandidati za strokovnjake agencije (v nadaljevanju: kandidati) morajo izpolnjevati vse splošne pogoje in najmanj štiri posebne pogoje iz 4. in 5. člena. Izjema so kandidati študenti in kandidati iz drugega odstavka tega člena.
3. člen 
(splošni pogoji) 
Kandidati morajo izkazati:
– poznavanje slovenskega visokega oziroma višjega šolstva (zakonska ureditev, organiziranost, značilnosti in delovanje);
– poznavanje meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo, drugih meril in standardov agencije ter standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG (v nadaljevanju: evropski standardi);
– pravilno izražanje v slovenskem jeziku;
– znanje angleškega jezika najmanj na ravni B2.
4. člen 
(posebni pogoji za akreditacijo in zunanjo evalvacijo zavodov/šol)
Kandidati morajo izkazati:
– vodstvene izkušnje na zavodu/šoli;
– vodstvene izkušnje pri pedagoškem, znanstvenem, strokovnem, raziskovalnem oziroma umetniškem delu;
– izkušnje pri vrednotenju izobraževalnih, znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma umetniških dosežkov;
– večletne reference pri pedagoškem delu na zavodu/šoli;
– strokovno delo (sodelovanje) pri razvijanju, oblikovanju in pripravi študijskih programov;
– strokovno delo pri (samo)evalvaciji zavodov/šol oziroma študijskih programov;
– reference o oblikovanju in razvijanju sistemov kakovosti;
– ustrezne mednarodne izkušnje z vsaj treh zgoraj naštetih področij.
5. člen 
(posebni pogoji za akreditacijo in zunanjo evalvacijo študijskih programov) 
Kandidati morajo izkazati:
– akademske kvalifikacije in znanstvene, strokovne, raziskovalne oziroma umetniške dosežke na področju študijskega programa;
– izkušnje pri vrednotenju izobraževalnih, znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma umetniških dosežkov na področju študijskega programa;
– večletne reference pri pedagoškem delu na zavodu/šoli;
– strokovno delo (sodelovanje) pri razvijanju, oblikovanju in pripravi študijskih programov;
– strokovno delo pri (samo)evalvaciji študijskih programov;
– ustrezne mednarodne izkušnje z vsaj treh zgoraj naštetih področij.
6. člen 
(pogoji za kandidate študente) 
Kandidati študenti morajo izpolnjevati splošne pogoje iz 3. člena teh meril in izkazati sodelovanje pri (samo)evalvaciji zavodov/šol oziroma študijskih programov.
7. člen 
(pogoji za kandidate iz drugega odstavka 2. člena teh meril)
Kandidati iz drugega odstavka 2. člena teh meril morajo izpolnjevati splošne pogoje iz 3. in posebne pogoje iz 4. člena teh meril.
III. JAVNI POZIV, PRIJAVA IN IZBIRA KANDIDATOV 
8. člen 
(javni poziv) 
Agencija kandidate izbira na podlagi javnega poziva, ki ga glede na potrebe po strokovnjakih s posameznih študijskih, znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma umetniških področij periodično objavlja na svojih spletnih straneh. O objavi javnega poziva odloči svet agencije (v nadaljevanju: svet).
V javnem pozivu so poleg splošnih informacij objavljeni:
– predmet javnega poziva s podatki o tem, katere strokovnjake agencija potrebuje in s katerih študijskih, znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma umetniških področij;
– pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati;
– podatki o prijavi na javni poziv in roku za prijavo.
Če se na javni poziv prijavijo kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v javnem pozivu, njihovih vlog komisija iz 10. člena teh meril ne obravnava.
9. člen 
(prijava na javni poziv) 
Prijava na javni poziv se odda v elektronski obliki (na elektronskem obrazcu), ki je priloga teh meril. Če prijava ni oddana na tem obrazcu, je komisija iz 10. člena teh meril ne obravnava.
Prijavi je treba priložiti:
– življenjepis v slovenskem jeziku,
– dokazila o strokovnem delu (prispevku) pri (samo)evalvaciji zavodov/šol oziroma študijskih programov,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev, ki jih kandidat označi v prijavi.
10. člen 
(izbira ustreznih kandidatov za obvezno praktično usposabljanje) 
Izbiro ustreznih kandidatov za obvezno praktično usposabljanje (v nadaljevanju: praktično usposabljanje) za strokovnjake agencije opravi komisija za presojo strokovnjakov (v nadaljevanju: komisija), sestavljena iz najmanj treh članov sveta.
Komisija izbrane kandidate za praktično usposabljanje predlaga svetu v potrditev.
IV. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE 
11. člen 
(povabilo k praktičnemu usposabljanju) 
Agencija kandidate vabi k praktičnemu usposabljanju glede na vrstni red akreditacij oziroma evalvacij zavodov/šol in študijskih programov. Kandidate pisno obvesti o usposabljanju v konkretnem akreditacijskem oziroma evalvacijskem postopku.
Če kandidat dvakrat odkloni povabilo na praktično usposabljanje, ga agencija nanj ne vabi več.
12. člen 
(priprava na delo v skupini strokovnjakov) 
Priprava kandidata na delo v skupini strokovnjakov se začne s pripravljalnim sestankom skupine strokovnjakov. Pripravljalni sestanek je obvezen v vseh postopkih, pri katerih sodeluje kandidat.
Kandidata na pripravljalni sestanek pripravijo strokovni delavci agencije, ki jih svet pooblasti za vodenje akreditacijskih in evalvacijskih postopkov (v nadaljevanju: strokovni delavec).
13. člen 
(naloge kandidata v skupini strokovnjakov) 
Kandidat v skladu z navodili predsednika skupine strokovnjakov in strokovnih delavcev opravlja vse naloge strokovnjaka v skupini, in sicer:
– sodeluje pri pripravi na presojo zavoda/šole oziroma študijskega programa,
– opravlja naloge v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih po navodilu predsednika skupine in strokovnih delavcev.
Opravljene naloge in dejanja kandidata v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih ne vplivajo na končno presojo in poročilo skupine strokovnjakov.
14. člen 
(ocenjevanje kandidata) 
Delo kandidata ocenjujejo predsednik skupine strokovnjakov v sodelovanju z drugimi imenovanimi člani skupine, strokovni delavci agencije, ki vodijo akreditacijski oziroma evalvacijski postopek, pri katerem kandidat sodeluje, in komisija.
Po končanem akreditacijskem oziroma evalvacijskem postopku skupina strokovnjakov in strokovni delavci pripravijo skupno pisno oceno (v nadaljevanju: ocena) kandidata. Ocena vsebuje ugotovitve o:
– pravilni uporabi zakonov, meril in drugih predpisov v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih,
– sposobnosti dela v skupini strokovnjakov,
– kakovosti presoje dejanskega stanja,
– kakovosti pisanja poročila,
– nepristranskosti oziroma neodvisnosti kandidata.
Strokovni delavci agencije ne ocenjujejo vsebinske presoje kandidata o izpolnjevanju standardov kakovosti, določenih za akreditacije in evalvacije zavodov/šol oziroma študijskih programov.
Končno oceno kandidata izdela komisija.
V. REGISTER STROKOVNJAKOV AGENCIJE 
15. člen 
(register strokovnjakov agencije) 
Z vpisom v register strokovnjakov agencije (v nadaljevanju: register) kandidat postane strokovnjak agencije. Vsi slovenski strokovnjaki morajo biti vpisani v register.
Tuji strokovnjaki so evalvatorji tujih agencij, vpisanih v register EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education), ali strokovnjaki s področja presoje kakovosti v visokem šolstvu.
16. člen 
(imenovanje na svetu) 
Komisija predloži končno oceno kandidata svetu v nadaljnje odločanje. Svet sprejme sklep o (ne)vpisu kandidata v register in ga o tem obvesti.
17. člen 
(vpis v register) 
Strokovnjak je vpisan v register strokovnjakov za obdobje petih let. Če je v tem obdobju izpolnjeval obveznosti in naloge iz VII. poglavja teh meril, se mu vpis podaljša za enako obdobje. O podaljšanju vpisa odloča svet.
18. člen 
(izbris iz registra) 
Strokovnjak se izbriše iz registra, če:
– mu vpis v register ni bil podaljšan v skladu s prejšnjim členom,
– ni spoštoval določil pogodbe o avtorskem delu z agencijo.
VI. SESTAVA SKUPIN STROKOVNJAKOV 
19. člen 
(skupine strokovnjakov) 
V skupino strokovnjakov mora svet imenovati najmanj tri strokovnjake, od tega enega študenta in enega tujega strokovnjaka. Sestava skupine strokovnjakov je odvisna od velikosti zavoda/šole, vrste in zahtevnosti akreditacijskega oziroma evalvacijskega postopka ter se tako številčno kot po zahtevanih kompetencah strokovnjakov razlikuje.
Strokovnjaki v skupini ne smejo biti povezani z zavodom/šolo in študijskim programom, ki ju presojajo.
20. člen 
(akreditacija oziroma zunanja evalvacija zavoda/šole)
Skupina strokovnjakov mora biti sestavljena tako, da:
– ima vsaj eden od strokovnjakov vodstvene izkušnje na zavodu/šoli najmanj iste vrste, kot je zavod/šola v postopku akreditacije oziroma evalvacije,
– če se akreditira univerza ali samostojna fakulteta, mora imeti večina članov skupine strokovnjakov naziv redni ali izredni profesor,
– če se akreditira visoka strokovna šola, mora biti vsaj en član skupine strokovnjakov najmanj docent,
– če se evalvira višja strokovna šola, mora imeti vsaj en član skupine strokovnjakov naziv predavatelj višje strokovne šole.
V skupini strokovnjakov morajo biti:
a) prva akreditacija zavoda: strokovnjaki s področij vseh predlogov študijskih programov, ki jih namerava izvajati zavod;
b) podaljšanje akreditacije zavoda: strokovnjaki s področij študijskih programov, ki se presojajo v sklopu podaljšanja akreditacije zavoda;
c) evalvacija šole: večina strokovnjakov s področij študijskih programov, ki jih šola izvaja.
Študijska in znanstveno-raziskovalna področja strokovnjaka morajo ustrezati klasifikacijama KLASIUS in Frascati. Področno primernost presoja komisija, in sicer na podlagi bibliografskih in biografskih referenc, povezanih z izobrazbo, znanstvenim, strokovnim, raziskovalnim oziroma umetniškim in pedagoškim delom strokovnjaka.
21. člen 
(akreditacija/evalvacija študijskega programa)
Vsi člani skupine strokovnjakov morajo biti s področja študijskega programa in morajo imeti ustrezno izvolitev v naziv:
a) visokošolski strokovni študijski program: poleg predavateljev in višjih predavateljev vsaj en izredni profesor ali docent;
b) univerzitetni študijski program, študijski program druge stopnje in študijski program tretje stopnje: redni in izredni profesorji ter docenti.
22. člen 
(predsednik skupine strokovnjakov) 
Predsednik skupine strokovnjakov mora biti visokošolski učitelj ali predavatelj šole in področno ustrezati glavnemu ali vsaj enemu od področij študijskega programa oziroma zavoda/šole, in sicer po prvih dveh mestih klasifikacije Klasius-P-16.
Če med slovenskimi strokovnjaki v registru, primernimi za predsednika skupine, ni strokovnjaka, ki bi izpolnjeval pogoj iz prvega odstavka tega člena, ga mora izpolnjevati tuji strokovnjak. Pri presoji sodeluje kot član skupine, predsedovanje pa se zaupa strokovnjaku iz registra.
Če je študijski program interdisciplinaren in je izpolnjen pogoj iz prvega odstavka, naj bo tuji strokovnjak z enega od preostalih področij glede na dvomestno klasifikacijo Klasius-P-16.
Če nobeden od strokovnjakov ne izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka, lahko agencija izjemoma poišče področno primernega strokovnjaka in ga na povabilo sveta vpiše v register strokovnjakov. Pri presoji sodeluje kot član skupine, predsedovanje pa se zaupa strokovnjaku iz registra, ki je s čim bolj sorodnega področja.
23. člen 
(strokovnjaki študenti) 
Strokovnjak študent mora biti praviloma vpisan v študijski program najmanj iste stopnje, kot je študijski program, ki ga presoja. Študijski program, v katerega je vpisan, ali študijski program, ki ga je pred tem končal, mora biti praviloma s čim bolj sorodnega področja.
Če strokovnjaku študentu med presojo preteče status študenta, mora opraviti delo v skladu s pogodbo o avtorskem delu do dokončnosti odločitve o akreditaciji oziroma evalvaciji.
VII. OBVEZNOSTI IN NALOGE STROKOVNJAKOV 
24. člen 
(stalno izobraževanje) 
Dolžnost strokovnjakov agencije je, da:
– spremljajo spremembe zakonodaje in predpisov na višješolskem in visokošolskem področju,
– pri svojem delu upoštevajo vsako spremembo meril in drugih predpisov agencije,
– se redno udeležujejo izobraževanj oziroma posvetov strokovnjakov, ki jih organizira agencija.
25. člen 
(posebno usposabljanje za predsednike skupin strokovnjakov) 
Agencija po potrebi organizira posebno usposabljanje za predsednike skupin strokovnjakov.
26. člen 
(naloge strokovnjakov) 
Strokovnjaki z agencijo podpišejo pogodbo, v kateri so določene njihove naloge. V akreditacijskih in evalvacijskih postopkih praviloma opravijo ogled oziroma obisk zavoda/šole (v nadaljevanju: obisk), ki poteka v skladu z ZViS, merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo ter protokolom obiska, ki ga določi agencija. Delo skupine strokovnjakov spremljajo strokovni delavci.
27. člen 
(poročila skupine strokovnjakov) 
Predsednik skupine strokovnjakov je odgovoren za pripravo skupnih poročil, določenih v merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo. Pri pisanju (določanju vsebine) poročil morajo sodelovati vsi strokovnjaki.
Poročila morajo biti jezikovno ustrezna, napisana v rokih, po navodilih in na obrazcih, ki jih določi agencija. Če poročila niso ustrezna, jih strokovni delavci agencije vrnejo predsedniku skupine strokovnjakov in določijo rok, v katerem jih je treba popraviti. Neupoštevanje navodil agencije in rokov vpliva na izplačilo po pogodbi.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
28. 
(kandidati, prijavljeni pred uveljavitvijo teh meril) 
Kandidati, prijavljeni pred uveljavitvijo teh meril, se usposabljajo in imenujejo za strokovnjake po teh merilih.
29. člen 
(strokovnjaki, vpisani v register po starih merilih) 
Za strokovnjake, ki so bili vpisani v register po do sedaj veljavnih merilih za uvrstitev v register strokovnjakov, se pri podaljšanju vpisa v register in izbrisu iz njega uporabljajo določbe teh meril.
30. člen 
(prenehanje veljavnosti starih meril) 
Merila za uvrstitev v register strokovnjakov (Uradni list RS, št. 95/10, 17/11 in 22/12) prenehajo veljati z začetkom veljavnosti teh meril.
Ta merila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/50
Ljubljana, dne 15. marca 2018
dr. Franc Čuš l.r.
Predsednik sveta 
Nacionalne agencije Republike Slovenije 
za kakovost v visokem šolstvu 
 

AAA Zlata odličnost