Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

908. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, stran 3105.

  
Na podlagi drugega odstavka 256. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Agencija za energijo
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina 
1. člen 
V Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 77/15) se v 2. členu za šesto alineo dodajo nova sedma do deseta alinea, ki se glasijo:
»– povezovalna točka:
je fizična ali navidezna točka, ki povezuje sosednja vstopno-izstopna sistema in predstavlja mejno vstopno ali mejno izstopno točko;
– biometan:
pomeni energetski plin, pridobljen iz biomase ali iz biološko razgradljivih odpadkov, ali lesni plin, ki je prečiščen do kakovosti, enakovredne zemeljskemu plinu;
– potrdilo o izvoru plina:
je javna listina, ki dokazuje, da je določena količina biometana ali sintetičnega metana obnovljivega izvora proizvedena iz obnovljivih virov energije;
– sintetični metan obnovljivega izvora:
pomeni energetski plin, proizveden s pomočjo uporabe električne energije iz obnovljivih virov, ki je po specifikacijah glede kakovosti enakovreden zemeljskemu plinu.«.
2. člen 
Za drugim odstavkom 3. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Dostop do prenosnega sistema na vstopnih točkah, dostop do prenosnega sistema na izstopnih točkah ter lastna raba predstavljajo prenosne storitve iz Uredbe Komisije (EU) št. 2017/460 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja o usklajenih tarifnih strukturah za plin (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2017, str. 29; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 2017/460), medtem ko storitve meritev predstavljajo neprenosno storitev.«.
3. člen 
Na koncu prvega odstavka 4. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Ostale storitve predstavljajo neprenosne storitve iz Uredbe (EU) št. 2017/460.«.
4. člen 
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Tarifne postavke omrežnine določi operater prenosnega sistema na način in pod pogoji, določenimi v skladu s tem aktom, ob upoštevanju načrtovanih omrežnin, določenih v skladu z aktom, ki ureja metodologijo za določitev regulativnega okvira operaterja sistema (v nadaljnjem besedilu: metodologija za določitev RO).«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »za posamezna leta regulativnega obdobja«.
5. člen 
V prvem odstavku 14. člena se črta besedilo »za posamezna leta regulativnega obdobja«, besedilo »znesek reguliranega prihodka iz omrežnin v regulativnem obdobju« pa se nadomesti z besedilom »največ znesek omrežnin regulativnega obdobja«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Tarifne postavke omrežnine za razširitveno zmogljivost določi operater prenosnega sistema skladno s 33. členom Uredbe (EU) št. 2017/460 in odločitvijo agencije. Tarifna postavka omrežnine za razširitveno zmogljivost se določi za vstopno ali izstopno točko za posamezen projekt razširitvene zmogljivosti.«.
6. člen 
V četrtem odstavku 15. člena se besedilo »s prvim odstavkom 26. člena Uredbe Komisije (EU) št. 984/2013 z dne 14. oktobra 2013 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 273 z dne 15. 10. 2013, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba 984/2013)« nadomesti z besedilom »z 12. členom Uredbe (EU) št. 2017/460«.
7. člen 
V drugem odstavku 18. člena se črta besedilo »za posamezna leta regulativnega obdobja«.
8. člen 
Za drugim odstavkom 21. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Operater prenosnega sistema pri obračunu omrežnine zakupa vstopne ali izstopne zmogljivosti upošteva tarifne postavke omrežnine, veljavne v obdobju uporabe posamezne zmogljivosti.«.
9. člen 
V prvem odstavku 23. člena se besedilo »Uredbo 984/2013« nadomesti z besedilom »Uredbo Komisije (EU) št. 2017/459 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 984/2013 (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2017, str.1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 2017/459)«.
V tretjem odstavku se besedilo »Uredbo 984/2013« nadomesti z besedilom »Uredbo (EU) št. 2017/459«.
V četrtem odstavku se za besedilom »operater prenosnega« doda beseda »sistema«.
10. člen 
Za 42. členom se dodata nova 42.a in 42.b člen, ki se glasita:
»42.a člen 
(znesek zagotovljene izstopne zmogljivosti za plin iz obnovljivih virov) 
(1) Z namenom spodbujanja rabe plina iz obnovljivih virov operater prenosnega sistema pri izračunu zneska zagotovljene izstopne zmogljivosti upošteva tudi faktor obnovljivega vira. Faktor obnovljivega vira fOVEse vključi v enačbo tako, da se mesečni znesek iz 37., 39., 40. oziroma 42. člena tega akta pomnoži s faktorjem fOVE, ki se določi na naslednji način:
fOVE = 0,8 + 2 *
(100 – DOVE)
1000
kjer oznake pomenijo:
fOVE
faktor obnovljivega vira;
DOVE
delež biometana in sintetičnega metana obnovljivega izvora v odstotku.
(2) Uporabnik sistema mora za izračun zneska zagotovljene zmogljivosti skladno s tem členom operaterju prenosnega sistema predložiti potrdilo o izvoru plina. Izračun zneska za zagotovljeno zmogljivost v skladu s tem členom se določi le za tiste izstopne zmogljivosti uporabnikov sistema, kjer se plin uporablja za končno rabo.
42.b člen 
(znesek zagotovljene izstopne zmogljivosti za javno dostopna oskrbovalna mesta za stisnjen zemeljski plin) 
(1) Z namenom spodbujanja alternativne rabe plina v prometu operater prenosnega sistema pri izračunu zneska zagotovljene izstopne zmogljivosti iz 37., 39., 40. oziroma 42. člena tega akta upošteva tudi faktor stisnjenega zemeljskega plina. Faktor stisnjenega zemeljskega plina fSZP se vključi v enačbo tako, da se mesečni znesek iz 37., 39., 40. oziroma 42. člena tega akta pomnoži s faktorjem fSZP.
(2) Faktor stisnjenega zemeljskega plina fSZP znaša 0,5.
(3) Izračun zneska za zagotovljeno zmogljivost v skladu s tem členom se določi le za tiste izstopne zmogljivosti uporabnikov sistema, ki izstopno točko uporabljajo izključno za zagotavljanje javno dostopnih oskrbovalnih mest za stisnjen zemeljski plin za uporabo alternativnega goriva v prometu.«.
11. člen 
Za 49. členom se dodata novo 10. podpoglavje in nov 49.a člen, ki se glasita:
»10. Obračunavanje omrežnine v stopnji pripravljenosti ali izrednih razmerah
49.a člen 
(nadomestilo) 
(1) Če pristojni organ razglasi stopnjo pripravljenosti ali izrednih razmer skladno s točkama (b) ali (c) tretjega odstavka 10. člena Uredbe (EU) št. 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 (UL L št. 280 z dne 28. 10. 2017, str. 1) in uporabniki zaradi omejitev zmogljivosti, ki so bile razlog za razglasitev stopnje pripravljenosti ali izrednih razmer, na povezovalni točki ne uporabijo že zakupljenih zmogljivosti, so uporabniki upravičeni do nadomestila zneska omrežnine zaradi zakupa zmogljivosti na alternativnih povezovalnih točkah.
(2) Nadomestilo zneska omrežnine se upošteva pri obračunu zneska za zakup zmogljivosti na alternativnih povezovalnih točkah tako, da se znesek za zakup vseh zmogljivosti na alternativnih povezovalnih točkah zniža za znesek, ki se obračuna za zakup zmogljivosti na povezovalni točki, zakupljeni pred razglasitvijo stopnje pripravljenosti ali izrednih razmer in v višini zmogljivosti, katerih uporabnik ni uporabil.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se nadomestilo zneska omrežnine lahko upošteva le do količine zmogljivosti povezovalne točke, zakupljene pred razglasitvijo stopnje pripravljenosti ali izrednih razmer.
(4) Nadomestilo zneska omrežnine velja za zakup zagotovljenih oziroma prekinljivih zmogljivosti za obdobje razglašene stopnje pripravljenosti ali izrednih razmer.«.
12. člen 
Za drugim odstavkom 50. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pri zaračunavanju omrežnine iz prve, tretje, četrte oziroma šeste alinee točke b) drugega odstavka, se upoštevajo tudi določbe 42.a ali 42.b člena tega akta.«.
Dosedanji tretji odstavek postane nov četrti odstavek.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
Operater prenosnega sistema do začetka izdajanja javne listine, kot potrdilo o izvoru za izpolnjevanje pogojev iz 10. in 11. člena tega akta upošteva tudi dokazila, iz katerih mora biti jasno razvidno, da gre za biometan ali sintetični metan obnovljivega izvora.
14. člen 
Operater prenosnega sistema začne obračunavati omrežnino na podlagi določb tega akta s 1. januarjem 2019.
15. člen 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-1/2018-18/213
Maribor, dne 20. marca 2018
EVA 2018-2430-0014
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti