Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

895. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vremščica (2017–2026), stran 3055.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vremščica (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Vremščica (2017–2026), št. 14-04/17 z dne 21. 12. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Vremščica, ki meri 7.430,72 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Sežana, v občini Pivka, oziroma v katastrskih občinah Kal, Košana, Nadanje selo, Narin, Stara Sušica, Suhorje in Volče.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Vremščica je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 91,7 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 7,8 % državnih gozdov in 0,5 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5.015,32 ha, od katere je 4.987,02 ha večnamenskih gozdov ter 28,30 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni;
3. lesna zaloga: 227,8 m3/ha, od tega 55,2 m3/ha iglavcev in 172,6 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,87 m3/ha, od tega 1,44 m3/ha iglavcev in 5,42 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vremščica (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Sežana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2021, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Vremščica določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.227,15 ha,
– ekološke funkcije na površini 355,45 ha ter
– socialne funkcije na površini 121,47 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vremščica (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Vremščica za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 302.857 m3, od tega 83.189 m3 iglavcev in 219.668 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 838,98 ha;
3. nega drogovnjaka s ponovitvami na površini 96,28 ha;
4. graditev protipožarnih objektov v dolžini 2 km;
5. vzdrževanje 86,2 km protipožarnih objektov;
6. zaščita s 500 tulci ali koli;
7. zaščita s 400 m ograje;
8. vzdrževanje s ponovitvami 100 ha travinja;
9. 37,5 dni vzdrževanja vodnih površin;
10. naravni razvoj habitatov na 1,78 ha ter
11. 800 dni ostalih varstvenih del.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vremščica (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Vremščica, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vremščica (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vremščica (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana, Partizanska 49, 6210 Sežana, na Krajevni enoti Ilirska Bistrica, Vilharjeva 4, 6250 Ilirska Bistrica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vremščica (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-371/2017
Ljubljana, dne 23. marca 2018
EVA 2016-2330-0068
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti