Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

892. Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 3040.

  
Na podlagi sedmega odstavka 23. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa:
– podračune obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov države, občin, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ) ter drugih prejemnikov (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP), na katere zavezanci plačujejo obvezne dajatve in druge javnofinančne prihodke (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP skupine A), ter podračune JFP, na katere razporejajo sredstva plačanih obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov nadzorniki oziroma skrbniki (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP skupine B),
– način plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (v nadaljnjem besedilu: obvezne dajatve) na podračune JFP in podračune proračunskih uporabnikov,
– obliko in način sporočanja obveznih podatkov s plačilnih nalogov obveznih dajatev oziroma podatkov, potrebnih za razčlenitev plačil s prehodnih davčnih in prehodnih carinskih podračunov na podračune prejemnikov, ter
– vsebino, obliko, način in roke sporočanja obveznih podatkov o plačilnih transakcijah, vezanih na plačevanje, razporejanje in razčlenjevanje obveznih dajatev prejemnikom, nadzornikom in skrbnikom.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. Podračuni JFP so odprti kot podračuni v sistemih enotnih zakladniških računov (v nadaljnjem besedilu: EZR) države in občin pri Banki Slovenije in jih vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) ter so namenjeni plačevanju in razporejanju obveznih dajatev.
2. Obvezne dajatve imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja javne finance.
3. Plačilni nalog ima enak pomen kot v zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme.
4. Nadzornik je proračunski uporabnik ali nosilec javnih pooblastil, ki je na podlagi zakona pristojen za pobiranje obveznih dajatev, vodenje evidenc terjatev obveznih dajatev, usklajevanje in poročanje ter izterjavo terjatev obveznih dajatev.
5. Skrbnik je eden od nadzornikov, ki evidentira in razrešuje tista plačila obveznih dajatev, ki jim ni mogoče določiti nadzornika.
6. Prejemnik je proračunski uporabnik oziroma blagajna javnega financiranja (proračun države, proračuni občin, ZZZS in ZPIZ ter drugi proračunski uporabniki po zakonu), kateri bodo sredstva obveznih dajatev razporejena.
7. Referenca je podatek na plačilnem nalogu, na delu za plačnika in na delu za prejemnika. Sestavljena je iz modela in sklicevanja na številko. Kontrolne številke sklicevanja na številko so izračunane po modulu 11, ki je opredeljen v predpisu, ki ureja plačilna navodila, SEPA direktne obremenitve, izpiske o prometu in stanju, delne izpise ter obrestne liste v papirni in elektronski obliki.
8. Razporejanje obveznih dajatev je prenos plačane obvezne dajatve z enega podračuna JFP na drug podračun JFP v celoti ali v predpisanih deležih, vračanje preveč ali napačno plačanih obveznih dajatev, zagotovitev sredstev za vračilo preveč ali napačno plačanih obveznih dajatev in za namen usklajevanja evidenc o plačanih in vrnjenih obveznih dajatvah.
9. Razčlenitev obveznih dajatev je razčlenitev priliva s prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna na podračun prejemnika po posameznih podkontih prihodkov posamezne vrste obveznih dajatev oziroma razčlenitev odliva s prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna na podlagi priliva sredstev s podračuna prejemnika po posameznih podkontih prihodkov posamezne vrste obveznih dajatev.
3. člen 
(podračuni JFP) 
(1) UJP vodi več vrst podračunov JFP za plačevanje in razporejanje obveznih dajatev.
(2) Osnovna vrsta podračunov JFP za plačevanje obveznih dajatev so vplačilni podračuni, na katere se plačujejo obvezne dajatve in razporejajo obvezne dajatve, ki so bile plačane na zbirne prehodne podračune ali na prehodne podračune nadzornikov. S teh podračunov se vračajo preveč ali napačno plačane obvezne dajatve, ki so bile plačane ali razporejene na te podračune.
(3) Za plačevanje obveznih dajatev, ki pripadajo enemu samemu prejemniku in katerih nadzornik za plačevanje in evidentiranje plačanih obveznih dajatev je Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), vodi UJP prehodne davčne in prehodne carinske podračune po posameznih prejemnikih. S prehodnih davčnih in prehodnih carinskih podračunov se vračajo preveč ali napačno plačane obvezne dajatve, ki so bile plačane ali razporejene na te podračune.
(4) Za plačevanje obveznih dajatev, ki pripadajo več prejemnikom, vodi UJP zbirne prehodne podračune. Na te podračune se obvezne dajatve razporejajo tudi s prehodnih podračunov nadzornikov. Z zbirnih prehodnih podračunov se razporejajo plačane obvezne dajatve in se vračajo preveč ali napačno plačane obvezne dajatve, ki so bile plačane ali razporejene na te podračune.
(5) Za plačevanje obveznih dajatev in za evidentiranje plačanih obveznih dajatev imajo lahko nadzorniki pri UJP odprte prehodne podračune. Na te podračune se lahko vplačuje tudi več vrst obveznih dajatev, ki pripadajo različnim prejemnikom. Nadzorniki obvezne dajatve, ki so bile plačane na te podračune, s teh podračunov razporejajo plačane obvezne dajatve in vračajo preveč ali napačno plačane obvezne dajatve.
(6) UJP ob odprtju podračuna JFP na podlagi prejetega zahtevka s strani nadzornika oziroma po uradni dolžnosti omogoči nadzorniku opravljanje njegovih nalog na podračunu JFP.
(7) Ob odprtju podračuna JFP, na katerem je opravljanje nalog omogočeno več različnim nadzornikom, UJP določi skrbnika na podlagi zahtevka predlagatelja ali nadzornika za odprtje podračuna JFP. UJP med nadzorniki posameznega že odprtega podračuna JFP spremeni skrbnika na podlagi obsega transakcij, izvršenih v zadnjih dvanajstih mesecih pred določitvijo tega statusa.
(8) Podračun JFP s seznama podračunov JFP skupine A, ki ima določen model, 19 in 21, ima lahko le enega nadzornika.
4. člen 
(seznama podračunov JFP skupine A in skupine B) 
(1) UJP v Registru proračunskih uporabnikov dnevno posodablja podatke o podračunih JFP skupine A in skupine B ter jih v obliki seznama objavlja na svoji spletni strani. Podatki o podračunih JFP skupine A so javno dostopni prek spletne aplikacije UJP, ki omogoča dostop do podatkov Registra proračunskih uporabnikov in njihovih podračunov, ter v Registru transakcijskih računov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
(2) Shematični prikaz podračuna JFP v seznamih podračunov JFP skupine A in skupine B predstavlja podračune, ki so odprti pri vseh občinah. Shema omogoča prikazovanje seznama podračunov v skrajšani obliki in je 01EZR-OBČNNNNNkk, 01EZR-844NNNNNkk, 01EZR-888OBČNNkk ali 01100-844OBČNNkk, 01100-888OBČNNkk, če ima občina odprt podračun v EZR države. Njeni sestavni deli so:
01EZR:
številka enotnega zakladniškega računa;
OBČ:
statistična oznaka občine, povečana za 400;
844:
3-mestno število, ki označuje zbirni prehodni podračun in je enako pri vseh podračunih JFP občin;
NNNNN:
5-mestno število, ki je enako pri vseh podračunih JFP občin iste sheme;
NN:
2-mestno število, ki je enako pri vseh podračunih JFP občin iste sheme in pomeni zadnji dve števili 5-mestnega števila;
kk:
kontrolna številka, izračunana po modulu 97-10, ki je opredeljen v predpisu, ki ureja plačilna navodila, SEPA direktne obremenitve, izpiske o prometu in stanju, delne izpise ter obrestne liste v papirni in elektronski obliki;
888:
3-mestno število, ki označuje prehodni davčni podračun;
999:
3-mestno število, ki označuje prehodni carinski podračun.
(3) Seznama podračunov JFP skupine A in skupine B prikazujeta podračune JFP, urejene po skupinah in podskupinah obveznih dajatev.
(4) Seznama podračunov JFP skupine A in skupine B vsebujeta v vrsticah naslednje podatke:
1. številko podračuna JFP in shematični prikaz podračuna JFP,
2. naziv podračuna JFP,
3. podkonto (6-mestna številka podkonta in kontrolna številka),
4. šifro dajatve (4-mestna šifra dajatve, ki jo določi FURS, in kontrolna številka),
5. modele referenc, ki se uporabljajo pri plačevanju,
6. nadzornike (4-mestne šifre proračunskih uporabnikov nadzornikov in kontrolna številka),
7. nazive nadzornikov oziroma nazive skupine nadzornikov (kot so upravne enote, občine, sodišča itd.),
8. skrbnika (4-mestna šifra proračunskega uporabnika skrbnika in kontrolna številka),
9. oznako in naziv občine, h kateri pripada podračun JFP,
10. zakonodajo (naslov predpisa, ki je podlaga za odprtje podračuna JFP).
5. člen 
(razlikovanje podračunov JFP) 
(1) Podračuni JFP, na katere se plačujejo obvezne dajatve, se razlikujejo po pripadnosti sistemu EZR in pripadnosti plačane obvezne dajatve. Označeni so tako, da prvi dve številki podračuna JFP pomenita, da je ta podračun odprt pri Banki Slovenije – 01, številke na od tretjem do petem mestu številke podračuna JFP pa določajo, v katerem sistemu EZR je podračun JFP. Podračuni JFP v sistemu EZR države imajo oznako 100, podračuni JFP v sistemih EZR občin pa imajo za oznako veljavno statistično oznako občine, povečano za 200.
(2) Podračuni JFP občine, ki so v skladu z zakonom, ki ureja javne finance, vključeni v sistem EZR države, imajo oznako 100.
(3) Pripadnost plačanih obveznih dajatev je označena s številkami na od šestem do osmem mestu vplačilnega podračuna, razen za plačila obveznih dajatev na prehodne davčne in prehodne carinske podračune, kot to določa četrti odstavek tega člena, tako da pomenijo številke:
– 100 obvezne dajatve, ki pripadajo proračunu države,
– 200 obvezne dajatve, ki pripadajo ZPIZ za obvezni del zavarovanja,
– 300 obvezne dajatve, ki pripadajo ZZZS za obvezni del zavarovanja,
– veljavne statistične oznake občin, povečane za 400, za obvezne dajatve, ki pripadajo proračunom občin.
(4) Prehodni davčni podračuni imajo na od šestem do osmem mestu številke podračuna oznako 888, prehodni carinski podračuni pa oznako 999. Pripadnost plačanih obveznih dajatev iz prejšnjega odstavka je označena s številkami na od devetem do enajstem mestu številke prehodnega davčnega oziroma prehodnega carinskega podračuna.
(5) Zbirni prehodni podračuni imajo na od šestem do osmem mestu številke podračuna oznako 844.
(6) Prehodni podračuni imajo na od šestem do osmem mestu številke podračuna oznako 845 ali 846.
(7) Podračuni za plačevanje občinskih samoprispevkov imajo na od šestem do osmem mestu številke podračuna oznako 842.
(8) Podračuni JFP so odprti samo v domači valuti.
6. člen 
(obvezni podatki na plačilnem nalogu) 
(1) Za pravilno prepoznavanje plačnika, vrste obvezne dajatve in nadzornika morata biti pri plačilu obvezne dajatve na plačilnem nalogu navedena aktiven podračun JFP skupine A, ki je objavljen v Registru transakcijskih računov, ki ga vodi AJPES, in referenca prejemnika, katere sestava je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Ponudniki plačilnih storitev, razen Banke Slovenije, zavrnejo sprejem plačilnega naloga, na katerem je naveden podračun JFP skupine A, ki nima reference prejemnika v skladu s Prilogo 1 tega pravilnika, ali zavrnejo sprejem plačilnega naloga, na katerem je naveden ukinjen ali neobstoječ podračun JFP skupine A, kot določa zakon, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike.
(2) Model ni predpisan pri tistih podračunih JFP skupine A, pri katerih model in s tem tudi sestavo reference prejemnika določi nadzornik.
7. člen 
(plačevanje obveznih dajatev in njihovo razporejanje) 
(1) Obvezne dajatve se plačujejo v domači valuti na podračune JFP, ki so določeni v seznamu podračunov JFP skupine A.
(2) Kadar je obvezna dajatev plačana v tuji valuti, Banka Slovenije znesek plačila samodejno pretvori v domačo valuto.
(3) Nadzornik lahko v gotovini plačano obvezno dajatev položi na podračun JFP skupine A oziroma jo lahko položi na svoj posebni račun z ničelnim stanjem, odprt v izbranih poslovnih bankah, v skladu s pravilnikom, ki opredeljuje dvige ter pologe domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ZZZS in ZPIZ prek posebnega računa z ničelnim stanjem. Sredstva s posebnega računa z ničelnim stanjem se razporedijo na podračun proračunskega uporabnika, ki jih ustrezno razporedi na podračune JFP.
(4) Kadar je obvezna dajatev plačana ali razporejena na predpisane vplačilne podračune, UJP na podlagi oznak na od šestem do osmem mestu številke vplačilnega podračuna, kot so navedene v tretjem odstavku 6. člena tega pravilnika, izdela plačilne naloge v breme vplačilnih podračunov in v dobro podračunov prejemnikov ter jih izvrši isti dan. Za plačane obvezne dajatve v dobro vplačilnih podračunov, ki so prispele po zaključku medbančnega plačilnega prometa, pa izdela in izvrši plačilne naloge najpozneje naslednji delovni dan. UJP zadnji delovni dan v letu razporedi praviloma vsa sredstva z vplačilnih podračunov, razen sredstev, ki jih zaradi zaključka medbančnega plačilnega prometa tega dne ni mogel razporediti prejemnikom izven sistemov EZR.
(5) Kadar je obvezna dajatev plačana na predpisan prehodni davčni ali prehodni carinski podračun, UJP razporedi sredstva v breme prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna in v dobro podračuna prejemnika isti dan. FURS mora za plačila na prehodni davčni podračun prejemniku na zadnji delovni dan v letu zagotoviti razčlenitev vseh prilivov po podkontih prihodkov posamezne vrste obvezne dajatve in jo poslati UJP prvi delovni dan v naslednjem letu. Za plačila na prehodni carinski podračun UJP na zadnji delovni dan v letu za prejemnike pripravi razčlenitev prilivov po podkontih prihodkov posamezne vrste obvezne dajatve. Izjema od navedenega so plačila na prehodne podračune z oznakama 845 ali 846, nadzornika FURS, ki so bila izvršena zadnji dan proračunskega leta in razporejena po prejemnikih prva dva delovna dneva v letu, ki sledi letu, v katerem so bila sredstva plačana. Prejemniki evidentirajo sredstva razporeditev plačil iz prejšnjega stavka kot prihodke leta, v katerem so bila sredstva plačana na podračune 845 in 846.
(6) Obvezne dajatve, ki pripadajo več prejemnikom in so bile plačane na zbirne prehodne podračune z oznako 844, UJP razporedi v predpisanih deležih v breme teh podračunov in v dobro ustreznih vplačilnih oziroma prehodnih davčnih ali prehodnih carinskih podračunov tako, da isti dan izdela in izvrši plačilne naloge. Za plačane obvezne dajatve v dobro zbirnih prehodnih podračunov, ki so prispele po zaključku medbančnega plačilnega prometa, pa izdela in izvrši plačilne naloge najpozneje naslednji delovni dan. UJP razporedi predpisane deleže neposredno na podračune prejemnikov le, kadar je tako določeno s posebnim predpisom.
(7) Občinske samoprispevke, plačane na podračune z oznako 842, UJP razporedi tako, da izdela plačilne naloge v breme podračunov z oznako 842 in v dobro podračunov prejemnikov ter jih izvrši.
(8) Nadzorniki, ki imajo pri UJP odprte prehodne podračune z oznakama 845 ali 846, razporedijo obvezne dajatve plačane na te podračune tako, da najpozneje naslednji delovni dan izdelajo plačilne naloge v breme teh podračunov in v dobro ustreznih vplačilnih, zbirnih prehodnih, prehodnih davčnih ali prehodnih carinskih podračunov ter jih predložijo UJP, da jih izvrši. Ne glede na prejšnji stavek FURS razporedi obvezno dajatev, ki je bila plačana z nepopolno ali napačno referenco na prehodni podračun 845 in 846, ko lahko določi blagajno javnega financiranja, za račun katere pobira plačano obvezno dajatev, oziroma nadzornika, ki je obvezno dajatev poslal v davčno izvršbo. Nadzorniki lahko pooblastijo UJP za razporeditev sredstev s svojih prehodnih podračunov. V ta namen mu sporočijo podračune, na katere se sredstva razporejajo, in njihove deleže oziroma ključ razporeditve. Na zadnji delovni dan v letu se razporedijo vsa sredstva s prehodnih podračunov, razen s prehodnih podračunov 845 in 846 FURS, ki sredstva sam razporeja različnim blagajnam javnega financiranja. Nadzorniki, ki med letom sami razporejajo sredstva, pooblastijo UJP, da po zaključku medbančnega plačilnega prometa razporedi morebitni ostanek sredstev z njihovih prehodnih podračunov. V pooblastilu navedejo podračune, na katere se sredstva razporedijo, njihove deleže ter podatke o referenci plačnika in prejemnika.
(9) Ne glede na prejšnji odstavek lahko organ v postopku davčne izvršbe s svojega prehodnega podračuna razporedi obvezno dajatev, izterjano v postopku davčne izvršbe, na prehodni oziroma vplačilni podračun nadzornika, ki je obvezno dajatev poslal v davčno izvršbo. Nadzornik obvezne dajatve, prejete na svoj prehodni podračun, ki so že bile poslane v davčno izvršbo in hkrati evidentirane kot terjatve v korist državnega proračuna, razporedi na prehodni podračun organa, ki izvaja postopek davčne izvršbe.
(10) Način vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje plačil, razporeditev plačil, vračil in uskladitev na podračunih JFP, je določen v Prilogi 1 tega pravilnika.
(11) UJP v dogovorjenih rokih izvrši prenos vnaprej določenega zneska odstopljenega vira dohodnine za vsako posamezno občino tako, da za ta znesek obremeni vplačilni podračun odstopljenega vira dohodnine posamezne občine in odobri podračun proračuna te občine. Sredstva za kritje nakazil iz prejšnjega stavka se ob dogovorjenih rokih v skupnem znesku zagotovijo iz sredstev odstopljenega vira dohodnine na podračunu državnega proračuna za odstopljeni vir dohodnine.
(12) Če UJP napačno razporedi obvezno dajatev, po uradni dolžnosti to popravi ter o tem obvesti prejemnika in nadzornika.
8. člen 
(vračanje preveč ali napačno plačanih obveznih dajatev) 
(1) Zahtevek za vračilo preveč ali napačno plačane obvezne dajatve vloži plačnik obvezne dajatve (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) pri nadzorniku, ki določa plačilo obvezne dajatve in nadzoruje plačilo obvezne dajatve, ki je predmet zahtevka, oziroma v primeru nerazčiščenih plačil pri skrbniku. O zahtevku odloči nadzornik oziroma skrbnik tako, kot je urejeno z zakonom ali drugim predpisom, ki določa naloge in postopke nadzornika oziroma skrbnika. V primeru utemeljenega zahtevka predloži nadzornik oziroma skrbnik UJP plačilni nalog v breme prehodnega, vplačilnega, zbirnega prehodnega, prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna in v dobro računa upravičenca. Kadar je tako določeno z zakonom ali drugim predpisom, predloži nadzornik oziroma skrbnik UJP svoj akt o vračilu, UJP pa izdela in izvrši ustrezni plačilni nalog.
(2) Kadar nadzornik oziroma skrbnik v postopku, kot ga določa zakon, sam po uradni dolžnosti ugotovi, da je bila obvezna dajatev preveč ali napačno plačana, odloči o vračilu preveč plačane obvezne dajatve brez zahtevka upravičenca.
(3) Sredstva za vračilo preveč ali napačno plačanih obveznih dajatev mora zagotoviti prejemnik teh obveznih dajatev tako, da na poziv UJP še isti dan ali najpozneje naslednji delovni dan predloži plačilni nalog v breme svojega podračuna in v dobro vplačilnega, zbirnega prehodnega, prehodnega, prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna. V primeru obsežnih vračil nadzornik oziroma skrbnik uskladi s prejemnikom datume in zneske vračil.
(4) UJP ne pozove prejemnika, naj zagotovi sredstva, kadar nadzornik oziroma skrbnik:
– predloži UJP plačilni nalog tako v breme kot v dobro vplačilnih, zbirnih prehodnih, prehodnih in prehodnih davčnih podračunov, s katerih UJP razporeja sredstva istemu prejemniku. Sredstva se zagotovijo iz tekočih prilivov. UJP izvrši plačilni nalog nadzornika oziroma skrbnika, ko je tekočih prilivov dovolj za zagotovitev sredstev. Kadar naslednji delovni dan ni dovolj sredstev iz tekočih prilivov, manjkajoča sredstva zagotovi prejemnik tako, kot je določeno v prejšnjem odstavku;
– ugotovi, da je v postopku razčlenitve obveznih dajatev prišlo do tehnične napake nadzornika oziroma skrbnika. UJP v tem primeru na podlagi predhodnega pisnega soglasja, ki ga nadzornik oziroma skrbnik pridobi pri ministru, pristojnem za finance, izvrši plačilni nalog v breme prehodnega davčnega podračuna iz tekočih prilivov. UJP izvrši plačilni nalog nadzornika oziroma skrbnika šele, ko je tekočih prilivov dovolj za zagotovitev sredstev. Kadar po dveh delovnih dneh ni dovolj sredstev iz tekočih prilivov, manjkajoča sredstva zagotovi prejemnik tako, kot je določeno v prejšnjem odstavku.
(5) Prejemnik na podlagi podatkov UJP tekoče prilive, ki so bili porabljeni za zagotovitev sredstev, prikaže na ustreznem podkontu obveznih dajatev kot povečanje prihodka in hkrati na ustreznem podkontu kot zmanjšanje prihodka. Ta način se lahko uporablja pod istimi pogoji tudi za uskladitve in popravke razporejenih prilivov.
(6) Pri vračanju preveč plačane pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, katerih prejemniki so proračuni občin, se vsa sredstva za vračilo zagotovijo v breme tekočih prilivov podračuna pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Proračuni občin na podlagi podatkov UJP prikažejo prilive, ki so bili porabljeni za zagotovitev kritja za vračilo, na ustreznem podkontu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest kot povečanje prihodka in hkrati kot zmanjšanje prihodka. Za napačna vplačila, izvršena v dobro podračuna za vzdrževanje gozdnih cest, se uporablja tretji odstavek tega člena.
(7) Za izvršitev vračil oziroma povračil plačanih obveznih dajatev iz naslova SEPA direktnih obremenitev UJP še isti oziroma najpozneje naslednji delovni dan izdela plačilni nalog v breme podračuna prejemnika teh obveznih dajatev in v dobro prehodnega, vplačilnega, zbirnega prehodnega, prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna ter plačilni nalog v breme prehodnega, vplačilnega, zbirnega prehodnega, prehodnega carinskega ali prehodnega davčnega podračuna in v dobro računa upravičenca.
(8) Preveč ali napačno plačano obvezno dajatev na prehodni podračun nadzornika lahko nadzornik vrne na podlagi utemeljenega zahtevka ali po uradni dolžnosti v breme prehodnega podračuna, v dobro katerega je bila obvezna dajatev plačana. Sredstva za vračilo se na prehodnem podračunu zagotovijo v breme vplačilnega, zbirnega prehodnega, prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna, na katerega je bila preveč ali napačno plačana obvezna dajatev razporejena. Nadzorniki v ta namen predložijo UJP v izvršitev plačilni nalog v breme vplačilnega, zbirnega prehodnega, prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna in v dobro svojega prehodnega podračuna. Sredstva, ki so potrebna za vračilo v breme vplačilnega, zbirnega prehodnega, prehodnega davčnega ali carinskega podračuna, se zagotovijo tako, kot je določeno v tretjem odstavku tega člena.
(9) Nadzorniki, ki odločajo o vračilih na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, morajo najprej ugotoviti, ali je mogoče vračilo v celoti izvršiti ali pa je mogoče s preveč ali napačno plačano obvezno dajatvijo poravnati druge obvezne dajatve, ki jih upravičenec po poteku roka za plačilo še ni plačal. V primeru ugotovljenega dolga drugih obveznih dajatev se vrne razlika med ugotovljenim vračilom in ugotovljenim dolgom. Za ugotovljeni dolg nadzornik predloži UJP plačilne naloge v breme vplačilnega, zbirnega prehodnega, prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna, v dobro katerega je bila obvezna dajatev preveč ali napačno plačana, in v dobro podračunov, v dobro katerih upravičenec še ni plačal obvezno dajatev. Nadzornik, UJP in prejemnik v tem primeru ravnajo tako, kot je določeno v prvem, drugem, tretjem, četrtem ali petem odstavku tega člena.
(10) Če nadzornik v svojem knjigovodstvu izvrši preknjižbe že plačanih obveznih dajatev, o tem obvesti UJP in prejemnika. V teh primerih je treba ravnati tako, kot je določeno v prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena, razen če gre za preknjižbo obveznih dajatev, ki so bile plačane na prehodni davčni oziroma prehodni carinski podračun.
(11) Podatki, ki morajo biti vpisani na plačilnih nalogih za vračila in za zagotovitev sredstev za vračila obveznih dajatev, so določeni v Prilogi 1 tega pravilnika.
9. člen 
(ravnanje s podatki o plačanih, razporejenih in vrnjenih obveznih dajatvah) 
(1) UJP za vsako plačilo, razporeditev ali vračilo obvezne dajatve na podlagi podatkov, ki jih prejme od Banke Slovenije ali jih v predpisanih primerih predložijo s plačilnimi nalogi nadzorniki oziroma skrbniki ali pa jih izdela sam, pošlje podatke o plačilu, razporeditvi ali vračilu obvezne dajatve ustreznemu prejemniku in ustreznemu nadzorniku oziroma skrbniku obvezne dajatve najpozneje naslednji delovni dan po tem, ko je bilo plačilo, razporeditev ali vračilo izvršeno.
(2) UJP na podlagi šifre proračunskega uporabnika pošlje podatke iz prejšnjega odstavka prejemnikom in nadzornikom oziroma skrbnikom.
(3) Prejemniki plačane obvezne dajatve, razporejene s prehodnega davčnega oziroma prehodnega carinskega podračuna na podračun prejemnika, izkažejo na prehodnem podkontu. UJP isti dan, ko mu nadzornik zagotovi razčlenitev plačanih obveznih dajatev po posameznih podkontih prihodkov oziroma ko to pripravi sam, navedeno razčlenitev pošlje prejemniku. Prejemnik razčlenitev prikaže na ustreznem podkontu obvezne dajatve kot povečanje prihodka in hkrati kot zmanjšanje stanja na prehodnem podkontu. Ta način se pod istimi pogoji lahko uporablja tudi za uskladitve in popravke razporejenih prilivov na prehodnih davčnih oziroma prehodnih carinskih podračunih.
(4) UJP za vsak podračun, na katerega se plačujejo, razporejajo ali se z njega vračajo obvezne dajatve, vsak delovni dan izdela izpisek o prometu in stanju na podračunu za pretekli delovni dan.
(5) Izpisek o prometu in stanju na podračunu, na katerega se plačuje ali se z njega vrača obvezna dajatev, pošlje UJP nadzorniku, oziroma kadar je na podračunu določenih več nadzornikov, vsakemu nadzorniku pripadajoči delni izpis o prometu na tem podračunu.
(6) Kadar pri plačilih obveznih dajatev na podračun JFP, ki ima več nadzornikov, s prvih petih mest sklicevanja na številko odobritve ni razviden nadzornik, UJP pošlje ta plačila v obliki delnega izpisa o prometu skrbniku tega podračuna.
(7) UJP pošlje podatke prejemnikom, nadzornikom in skrbnikom v obliki delnega izpisa o prometu ali izpiska o prometu in stanju podračuna JFP ali podračuna prejemnika. Prejemniki, nadzorniki in skrbniki na podlagi prejetih podatkov in v skladu z veljavnimi predpisi dnevno, pravilno in pravočasno evidentirajo plačane in vrnjene obvezne dajatve.
10. člen 
(ravnanje skrbnika, na podračunu JFP z več nadzorniki, s podatki o plačanih obveznih dajatvah, ki jim na podlagi reference prejemnika ni mogoče določiti nadzornika) 
(1) Skrbnik na podračunu JFP z več nadzorniki dnevno na podlagi podatkov, prejetih v delnem izpisu, preveri tudi vse plačane obvezne dajatve, ki jim na podlagi reference prejemnika programsko ni mogoče določiti nadzornika, in skuša ugotoviti nadzornika, ki mu posamezno plačilo obvezne dajatve pripada.
(2) Kadar je plačano obvezno dajatev odredil drug nadzornik, skrbnik plačano obvezno dajatev preusmeri nadzorniku tako, da UJP predloži plačilni nalog za prenos sredstev. Plačilni nalog za prenos sredstev na prvih petih mestih sklicevanja na številko odobritve vsebuje pripadajočo šifro proračunskega uporabnika nadzornika. Skrbnik prenos sredstev evidentira v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Če plačani obvezni dajatvi ni mogoče določiti nadzornika, skrbnik plačano obvezno dajatev v svoji evidenci vodi kot nerazporejeno plačilo vse do prejema pisne zahteve nadzornika, ki je odredil plačilo obvezne dajatve, ali upravičenca, ko izvede ustrezen prenos ali vračilo sredstev. Skrbnik prenos ali vračilo sredstev evidentira v skladu z veljavnimi predpisi.
11. člen 
(vpisovanje podatkov, potrebnih za pravilnost izvajanja postopkov) 
Pravilnost izvajanja postopkov vračanja, razporejanja in razčlenjevanja na podračunih JFP se zagotavlja z vpisom podatkov o referenci plačnika oziroma prejemnika po posameznih vrstah poslov in modelu 51, ki so določeni v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
12. člen 
(mesečno poročanje o obveznih dajatvah in usklajevanje podatkov) 
(1) UJP na podlagi podatkov o razporejenih in razčlenjenih obveznih dajatvah za prejemnike in druge zainteresirane javne organe izdela mesečna poročila o:
– plačanih in vrnjenih obveznih dajatvah po posameznih podračunih JFP,
– plačanih in vrnjenih obveznih dajatvah po posameznih podkontih,
– razdelitvi obveznih dajatev, ki pripadajo več prejemnikom.
(2) UJP pošlje poročila iz prejšnjega odstavka ali zagotovi dostop do podatkov prek svoje spletne aplikacije pristojnim prejemnikom najpozneje peti delovni dan po koncu meseca, za katerega izdela poročila.
(3) Prejemniki in nadzorniki uskladijo svoje evidence najmanj enkrat mesečno na podlagi poročil UJP o plačanih in vrnjenih obveznih dajatvah. Če ugotovijo, da so nastale razlike v podatkih o plačanih in vrnjenih obveznih dajatvah, odpravijo ugotovljene razlike po postopkih, ki so določeni v tem pravilniku za plačila in razporeditve plačanih obveznih dajatev ter za vračila napačno plačanih obveznih dajatev.
(4) Popravki, ki jih sporočajo nadzorniki UJP za uskladitev podatkov, se obdelujejo po postopkih vračanja preveč ali napačno plačanih obveznih dajatev.
13. člen 
(poročanje o terjatvah in obveznostih iz naslova obveznih dajatev) 
(1) Nadzornik oziroma skrbnik poroča o odprtih terjatvah in obveznostih iz naslova obveznih dajatev računovodski službi prejemnika štirikrat letno, in sicer:
– do 5. maja za poročevalsko obdobje od 1. januarja do 31. marca;
– do 5. avgusta za poročevalsko obdobje od 1. aprila do 30. junija;
– do 5. novembra za poročevalsko obdobje od 1. julija do 30. septembra;
– do 5. februarja (naslednjega leta) za poročevalsko obdobje (preteklega leta) od 1. oktobra do 31. decembra.
(2) Če dan za poročanje o terjatvah in obveznostih iz naslova obveznih dajatev iz prejšnjega odstavka ni delovni dan, je rok za poročanje prestavljen na naslednji delovni dan.
(3) Podrobnejša navodila v zvezi s poročanjem iz prvega odstavka tega člena so objavljena na spletni strani Ministrstva za finance.
(4) Nadzornik poroča o terjatvah in obveznostih iz naslova obveznih dajatev v elektronski obliki prek spletne aplikacije pri UJP, v sestavi, ki je določena s pravilnikom, ki opredeljuje plačilna navodila, SEPA direktne obremenitve, izpiske o prometu in stanju, delne izpise ter obrestne liste v papirni in elektronski obliki.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek nadzornik, ki je hkrati tudi prejemnik iz naslova obveznih dajatev, poroča o odprtih terjatvah in obveznostih iz tega naslova v papirni obliki.
14. člen 
(dnevno poročanje o razčlenjenih obveznih dajatvah FURS) 
(1) UJP zagotovi FURS podatke o vplačanih obveznih dajatvah na prehodni davčni in prehodni carinski podračun v sestavi, ki omogoča izdelavo poročila o razčlenitvi obveznih dajatev. Sestava izpiska je objavljena na spletni strani UJP.
(2) Na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka UJP izdela poročilo o razčlenitvi obveznih dajatev za prehodni carinski podračun, ki ga pošlje v dopolnitev FURS, oziroma FURS izdela poročilo o razčlenitvi obveznih dajatev za prehodni davčni podračun in ga pošlje v dopolnitev UJP. Sestava poročila je objavljena na spletni strani UJP.
(3) UJP poročilo o razčlenitvi obveznih dajatev iz prejšnjega odstavka pošlje prejemnikom in Ministrstvu za finance.
15. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika prenehata veljati:
– Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 103/10, 48/11, 51/11 – popr., 102/12, 110/13, 77/16 – ZOPSPU-1),
– Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 109/10, 48/11, 107/11, 52/12, 85/12, 102/12, 10/13, 106/13, 94/14, 77/16 – ZOPSPU-1).
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-851/2017
Ljubljana, dne 23. marca 2018
EVA 2017-1611-0117
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti