Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

823. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 2890.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17 in 40/17 – popr.) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2017)7523 z dne 8. novembra 2017 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020). PRP 2014–2020 je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) Ta uredba za ukrep in podukrep iz prejšnjega odstavka določa namen podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe, splošne in skupne določbe:
1. za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2305 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 335, z dne 15. 12. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za obdobje 2007-2013 (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 807/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe (UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1242 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 178 z dne 11. 7. 2017, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
2. v skladu z:
– Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
– Smernicami Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 201 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjenimi s Sporočilom Komisije o spremembi Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL L št. 390 z dne 24. 11. 2015, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Smernice za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje) in
– Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU).«.
2. člen 
V 2. členu se v 23. točki pred besedo »priznana« doda beseda »skupna«, beseda »celotne« pa se nadomesti z besedo »upravičene«.
3. člen 
V prvem odstavku 5. člena se v 1. do 7. točki črta besedilo »npr.«.
V 4. točki se črta besedilo »ureditev trajnih nasadov z vrstami ali sortami rastlin, ki so tolerantnejše na bolezni, pozebo oziroma sušo,«.
V drugem odstavku se v peti in šesti alineji 2. točke pod d) črta besedilo »npr.«.
4. člen 
V šestem odstavku 6. člena se v napovednem stavku za besedo »člena« doda besedilo »skupina ali«.
V drugi alineji se za besedo »priznanje« doda besedilo »skupin ali«.
V sedmem odstavku se v 1. točki, na začetku besedila, pred besedo »organizacija« doda besedilo »skupina ali«, za besedo »priznanje« pa se doda besedilo »skupin ali«.
5. člen 
V prvem odstavku 7. člena se v 1. točki za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Stroški ureditve dvorišč kot del ureditve objektov se priznajo samo v okviru graditve zahtevnih ali manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.«.
V drugi alineji 4. točke se črta besedilo »(v nadaljnjem besedilu: KIS)«.
6. člen 
V 10. členu se na koncu 2. točke podpičje nadomesti s piko in doda besedilo »Oddaja zbirne vloge ni obvezna za upravičenca, ki izvaja dejavnost dodelave osnovnega semenskega materiala kmetijskih rastlin ter uveljavlja podporo za naložbo v ta namen;«.
17. točka se spremeni tako, da se glasi:
»17. v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis mora zagotavljati obseg dela v višini najmanj 0,5 PDM v primeru enostavnih naložb ter najmanj 1 PDM v primeru zahtevnih naložb;«.
Za 18. točko se doda nova 19. točka, ki se glasi:
»19. če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvajajo upravičenci iz 1. oziroma 2. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, se pri ugotavljanju obsega dela iz 17. točke tega člena lahko upošteva tudi obseg dela njihovih članov, ki bodo uporabljali to naložbo;«.
Dosedanji 19. in 20. točka postaneta 20. in 21. točka.
7. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(posebni pogoji za prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev) 
Upravičenec mora za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev poleg splošnih pogojev iz prejšnjega člena izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. do podpore za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev je upravičen le nosilec kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjuje pogoje za majhno kmetijo;
2. majhna kmetija iz prejšnje točke je kmetija, ki ima prihodek iz poslovanja, ki je enak ali višji od 4.000 eurov in nižji od ene letne minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na PDM v koledarskem letu pred letom objave javnega razpisa. Višina prihodka iz poslovanja majhne kmetije se določi v skladu s prilogo 4 te uredbe;
3. naložba v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev se ne izvaja kot kolektivna naložba iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe.«.
8. člen 
V 12. členu se v napovednem stavku črta besedilo »in 11.«.
V 3. točki se za besedo »zadrugo« dodata vejica in beseda »skupino«.
V 4. točki se za besedilom »zadruge,« doda besedilo »skupine ali«.
9. člen 
V 13. členu se v napovednem stavku prvega odstavka črta besedilo »in 11.«.
Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. kot ista vrsta kmetijske mehanizacije iz prejšnje točke se šteje kmetijska mehanizacija iz iste skupine strojev v okviru zaporedne trimestne številke iz kataloga stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz predpisa, ki ureja katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (v nadaljnjem besedilu: katalog stroškov) iz prvega odstavka 95. člena te uredbe;«.
Dosedanje 5. do 7. točka postanejo 6. do 8. točka.
V napovednem stavku drugega odstavka se črta besedilo »in najvišjih priznanih vrednosti (v nadaljnjem besedilu: katalog stroškov)«.
10. člen 
V 14. členu se v napovednem stavku črta besedilo »in 11.«.
V 3. točki se beseda »ali« nadomesti z besedo »in«, besedilo »bila sklenjena« pa se nadomesti z besedo »podpisana«.
11. člen 
V 15. členu se v napovednem stavku prvega odstavka črta besedilo »in 11.«.
12. člen 
V 16. členu se v napovednem stavku črta besedilo »in 11.«.
13. člen 
V 17. členu se v napovednem stavku črta besedilo »in 11.«.
14. člen 
V 19. členu se v napovednem stavku črta besedilo »in 11.«.
15. člen 
V 20. členu se v napovednem stavku prvega odstavka črta besedilo »in 11.«.
16. člen 
V 21. členu se v napovednem stavku prvega odstavka za besedilom »gospodarstvih iz« doda besedilo »4., 5., 6., 9., 10. in«.
17. člen 
V 23. členu se v napovednem stavku črta besedilo »in 11.«.
18. člen 
V 24. členu se 3. in 4. točka črtata.
Dosedanja 5. točka postane 3. točka.
19. člen 
V 25. členu se v prvem odstavku beseda »presežejo« nadomesti z besedo »dosežejo«.
20. člen 
V prvem odstavku 26. člena se 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe, mora kmetijsko gospodarstvo iz naslova kmetijske dejavnosti ustvariti letni prihodek v skladu s 13. točko 10. člena te uredbe, ki se ugotavlja v skladu s prvo in drugo alinejo 14. točke 10. člena te uredbe. Če se letni prihodek ugotavlja v skladu s prvo alinejo 14. točke 10. člena te uredbe, se upošteva zadnji izkaz poslovnega izida oziroma zadnji standardni rezultati FADN. Če se letni prihodek ugotavlja v skladu z drugo alinejo 14. točke 10. člena te uredbe, se upoštevajo podatki iz zbirne vloge, vložene v letu, ki se določi v javnem razpisu;«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Upravičenec mora v koledarskem letu pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev zagotavljati obseg dela v višini najmanj 0,5 PDM v primeru enostavnih naložb ter najmanj 1 PDM v primeru zahtevnih naložb.«.
21. člen 
V prvem odstavku 27. člena se na koncu 1. točke podpičje nadomesti s piko in doda besedilo »Če gre za škodni dogodek iz tretjega odstavka 109. člena te uredbe, ki se ne šteje za višjo silo in ima lahko za posledico neizpolnitev obveznosti glede doseganja najmanj 80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti naložbe, načrtovanih v poslovnem načrtu (površine, živali), se obdobje za izpolnitev proizvodnih zmogljivosti iz prvega stavka te točke lahko podaljša za največ 24 mesecev od datuma nastanka tega škodnega dogodka;«.
V 3. točki se za besedo »oziroma« doda besedilo »skupina ali«.
22. člen 
V prvem odstavku 28. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Stopnja javne podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva, razen za naložbe iz 4. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe, je 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in se poveča za:«.
V prvi, drugi, četrti, peti in osmi alineji se za besedo »zadruge« dodata vejica in beseda »skupine«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Stopnja javne podpore za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam iz 4. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe je 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in se poveča za:
– 10 odstotnih točk, če se naložba izvaja na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami iz 32. člena Uredbe 1305/2013/EU in je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v OMD v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev v OMD. Če gre za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe svoja kmetijska gospodarstva razvrščena v OMD v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev v OMD,
– 15 odstotnih točk za dejavnosti, ki prejemajo podporo znotraj EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti,
– 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
– 20 odstotnih točk, če je naložba povezana z ukrepom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 1305/2013/EU in ima upravičenec najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje. Če gre za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe skupaj več kot 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje,
– 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov. Če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, mora najmanj polovica članov skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe izpolnjevati pogoje za mladega kmeta iz 6. člena te uredbe.
(4) Stopnje podpore iz prejšnjega odstavka se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 75 odstotkov upravičenih stroškov naložbe za naložbe mladih kmetov ter 70 odstotkov upravičenih stroškov naložbe za naložbe drugih upravičencev.«.
Dosedanji tretji do osmi odstavek postanejo peti do deseti odstavek.
23. člen 
V drugem odstavku 29. člena se v četrti alineji za besedo »predelave« doda besedilo »ali trženja«.
V devetem odstavku se za besedo »Predelava« doda besedilo »in trženje«.
24. člen 
V 34. členu se 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis mora zagotavljati obseg dela v višini najmanj 0,5 PDM v primeru enostavnih naložb ter najmanj 1 PDM v primeru zahtevnih naložb;«.
Za 8. točko se doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. če gre za naložbo, ki jo izvajajo zadruge in skupine ali organizacije proizvajalcev, ki so priznane v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje skupin ali organizacij proizvajalcev in bo naložba namenjena skupni rabi njihovih članov, se pri ugotavljanju obsega dela iz prejšnje točke lahko upošteva tudi obseg dela njihovih članov, ki bodo uporabljali to naložbo. Zadruga, skupina ali organizacija proizvajalcev vodi seznam skupne rabe, s katerega so razvidni raba naložbe po članih, obdobje uporabe ipd. Seznam skupne rabe naložbe se podrobneje opredeli v javnem razpisu;«.
Dosedanji 9. in 10. točka postaneta 10. in 11. točka.
V dosedanji 11. točki, ki postane 12. točka, se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– kmetijske proizvode vlagatelja, ki mora biti vpisan v RKG. Če je vlagatelj zadruga, skupina ali organizacija proizvajalcev, se upoštevajo kmetijski proizvodi članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki so vpisani v RKG, in kmetijski proizvodi zadruge iz lastne pridelave. Če je član zadruge zadruga, se upoštevajo kmetijski proizvodi njenih članov ter kmetijski proizvodi zadruge iz lastne pridelave,«.
Dosedanji 12. in 13. točka postaneta 13. in 14. točka.
25. člen 
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poleg pogojev iz prejšnjega člena mora upravičenec glede na posamezno vrsto naložb v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov iz tega podukrepa ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
1. če je upravičenec pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora biti registriran za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, povezane z naložbo;
2. upravičenec iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 30. člena te uredbe mora imeti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je povezana z naložbo, razen če gre za naložbe v trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave;
3. upravičenec, ki ni veliko podjetje, mora v koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis iz poslovanja ustvariti primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja. Kot primeren prihodek se šteje prihodek v višini letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na 1 PDM. Ta pogoj se ne uporablja za nosilca majhne kmetije;
4. upravičenec, ki je veliko podjetje iz drugega odstavka 30. člena te uredbe, mora v skladu s I. delom Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje za naložbe iz druge alineje prvega odstavka 29. člena te uredbe v vlogi opisati stanje brez podpore, to je obratni hipotetični scenarij ali alternativni projekt oziroma dejavnost, in predložiti dokumentarna dokazila v podporo obratnemu hipotetičnemu scenariju, opisanemu v vlogi;
5. če gre za naložbe iz osmega odstavka 29. člena te uredbe, mora vlagatelj vlogi na javni razpis priložiti:
– pisno izjavo o vseh pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo v predhodnih dveh letih in v tekočem koledarskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bosta preseženi zgornji meji pomoči de minimis in intenzivnost pomoči po predpisih, ki urejajo državne pomoči,
– pisno izjavo, ali gre za enotno podjetje. Če gre za enotno podjetje, se navedejo podjetja, ki so z upravičencem povezana;
6. če gre za naložbo iz prve do pete alineje petega odstavka 29. člena te uredbe, mora predložiti elaborat, iz katerega je razviden prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti. Elaborat se pripravi v skladu s prilogo 10, ki je sestavni del te uredbe.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če ima upravičenec živilski obrat, mora biti živilski obrat vpisan v register obratov v skladu s pravilnikom, ki ureja registracijo in odobritev obratov na živilskem področju, razen če upravičenec vlaga vlogo za sofinanciranje naložbe iz prve alineje drugega odstavka 29. člena te uredbe in pred oddajo vloge na javni razpis ni imel živilskega obrata.«.
26. člen 
V 36. členu se na koncu 4. točke podpičje nadomesti s piko.
5. točka se črta.
27. člen 
V 37. členu se 3. in 4. točka črtata.
V dosedanji 5. točki, ki postane 3. točka, se besedilo »1. točke prvega odstavka 35. člena« nadomesti z besedilom »15. točke prvega odstavka 100. člena«.
28. člen 
V prvem odstavku 38. člena se v napovednem stavku beseda »presežejo« nadomesti z besedo »dosežejo«.
V napovednem stavku 2. točke se za besedilom »majhne kmetije,« doda besedilo »nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije,«.
29. člen 
V prvem odstavku 39. člena se v četrti alineji za besedo »zadruga« dodata vejica in beseda »skupina«, za besedo »zadruge« pa se dodata vejica in beseda »skupine«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Upravičenec mora v koledarskem letu pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev zagotavljati obseg dela v višini najmanj 0,5 PDM v primeru enostavnih naložb ter najmanj 1 PDM v primeru zahtevnih naložb. Če gre za upravičenca iz 1. in 2. točke prvega odstavka 30. člena te uredbe, se pri ugotavljanju obsega dela upoštevajo vsi člani kmetije.«.
30. člen 
V prvem odstavku 40. člena se na koncu 1. točke podpičje nadomesti s piko in doda besedilo »Če gre za škodni dogodek iz tretjega odstavka 109. člena te uredbe, ki se ne šteje za višjo silo in ima lahko za posledico neizpolnitev obveznosti glede doseganja najmanj 80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti kmetijskega gospodarstva oziroma živilskega obrata, načrtovanih v poslovnem načrtu, se obdobje za izpolnitev proizvodnih zmogljivosti lahko podaljša za največ 24 mesecev od datuma nastanka tega škodnega dogodka;«.
V 5. točki se za besedama »zadruga« in »Zadruga« dodata vejica in beseda »skupina«.
Na koncu 9. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. zadruga, skupina ali organizacija proizvajalcev vodi seznam skupne rabe iz 9. točke 34. člena te uredbe in o skupni rabi poroča, kot je določeno v prilogi 7 te uredbe, še najmanj pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev.«.
31. člen 
V prvem odstavku 41. člena se v prvi alineji za besedo »zadruga« dodata vejica in beseda »skupina«, za besedo »zadruge« pa se dodata vejica in beseda »skupine«.
Četrti do šesti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(4) Za naložbe iz druge alineje prvega odstavka 29. člena te uredbe, ki jih izvajajo mikro ali mala podjetja v skladu z uredbo, ki ureja karto regionalne pomoči na območju teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija, se stopnja javne podpore določi v skladu s 44. členom Uredbe 702/2014/EU in znaša 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena za naložbe iz druge alineje prvega odstavka 29. člena te uredbe, ki jih v skladu z uredbo, ki ureja karto regionalne pomoči izvajajo srednje velika podjetja na območju teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija, stopnja javne podpore v skladu s 44. členom Uredbe 702/2014/EU znaša 20 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
(6) Če gre za naložbe iz druge alineje prvega odstavka 29. člena te uredbe in je upravičenec veliko podjetje, ne glede na določbe prvega odstavka tega člena stopnja javne podpore v skladu z določbami 3. poglavja in 3.1. oddelka II. dela Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje znaša:
– 25 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe, ki se v skladu z uredbo, ki ureja karto regionalne pomoči, izvajajo na območju teritorialne enote NUTS 2 SI01 Vzhodna Slovenija;
– 10 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe, ki se v skladu z uredbo, ki ureja karto regionalne pomoči, izvajajo na območju teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija.«.
32. člen 
V 78. členu se za 5. točko doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. kot ista vrsta mehanizacije iz prejšnje točke se šteje mehanizacija iz iste skupine strojev v okviru zaporedne trimestne številke iz kataloga stroškov iz prvega odstavka 95. člena te uredbe;«.
Dosedanja 6. točka postane 7. točka.
33. člen 
V prvem odstavku 79. člena se beseda »presežejo« nadomesti z besedo »dosežejo«.
34. člen 
Za drugim odstavkom 80. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Upravičenec mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev izpolniti merilo iz druge alineje pod a) 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena, če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke na podlagi tega merila.«.
35. člen 
V 84. členu se besedilo »kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo« nadomesti z besedilom »nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji«.
36. člen 
V prvem odstavku 87. člena se v napovednem stavku beseda »presežejo« nadomesti z besedo »dosežejo«.
V 2. točki se v napovednem stavku besedilo »kmetije z dopolnilno dejavnostjo« nadomesti z besedilom »nosilce dopolnile dejavnosti na kmetijah«.
37. člen 
Za prvim odstavkom 88. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Upravičenec mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev izpolniti merilo iz tretje alineje pod a) 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena, če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke na podlagi tega merila.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
38. člen 
V osmem odstavku 92. člena se za besedo »dokazila« dodata vejica in besedilo »ki se nanašajo na naložbo,«, beseda »sedmega« pa se nadomesti z besedo »sedmega«.
39. člen 
V tretjem odstavku 93. člena se beseda »presegajo« nadomesti z besedo »dosegajo«, beseda »presežejo« pa se nadomesti z besedo »dosežejo«.
40. člen 
V prvem odstavku 93.a člena se za besedilom »52/10« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »ZON-C« pa se doda besedilo »in 60/17«.
41. člen 
V četrtem odstavku 94. člena se beseda »devetega« nadomesti z besedo »osmega«.
42. člen 
V 96. členu se na koncu 9. točke podpičje nadomesti s piko.
10. točka se črta.
43. člen 
Prvi odstavek 97. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prispevek v naravi iz 69. člena Uredbe 1303/2013/EU je upravičen strošek pri podukrepu podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, podukrepu podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov in operaciji ureditev gozdne infrastrukture. Priznana vrednost prispevka v naravi je opredeljena v katalogu stroškov in ne sme presegati:
– 25 odstotkov upravičene vrednosti naložbe za naložbe iz 4. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe,
– 50 odstotkov upravičene vrednosti naložbe za druge vrste naložb iz podukrepa podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva ter za naložbe pri podukrepu podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov in operaciji ureditev gozdne infrastrukture.«.
44. člen 
V prvem odstavku 100. člena se v 1. točki za besedo »tretjim« črta besedilo »in petim«, besedilo »57.« pa se nadomesti z besedilom »41.a«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. ima lahko do 50 eurov neporavnanih davčnih obveznosti do države;«.
13. točka se spremeni tako, da se glasi:
»13. če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v ureditev objektov oziroma nakup pripadajoče opreme, ki se uporabljajo tudi za druge namene, se od vseh stroškov ureditve objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino ali neto prostornino objekta, ki je predmet podpore, oziroma se od vseh stroškov nakupa pripadajoče opreme kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na zmogljivost opreme, neto tlorisno površino ali neto prostornino objekta, ki je predmet podpore;«.
V 19. točki se za besedo »dovoljenje« doda besedilo »iz prejšnje točke«.
45. člen 
V drugem odstavku 101. člena se za besedo »banke« doda besedilo »ali druge finančne institucije, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje finančnih storitev,«, za besedo »eurov« pa se doda beseda »skupne«.
46. člen 
V petem odstavku 102. člena se v 4. točki za besedo »situacijo« doda besedilo »v skladu s posebnimi gradbenimi uzancami«.
V devetem odstavku se za besedo »objektov« dodata vejica in besedilo »in pravilnikom, ki ureja gradbišča«.
V petnajstem odstavku se za besedo »ponudbe« dodata vejica in besedilo »razen, če se naložba izvaja na podlagi ponudbe, ki je bila priložena vlogi na javni razpis«.
V šestnajstem odstavku se za besedo »dokazila« dodata vejica in besedilo »ki se nanašajo na naložbo,«.
47. člen 
Drugi odstavek 104. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Največje število zahtevkov je določeno pri posameznem podukrepu oziroma operaciji, pri čemer se v to število ne šteje zahtevek za predplačilo iz 105. člena te uredbe.«.
48. člen 
Drugi odstavek 105. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vložitev zahtevka za predplačilo mora upravičenec napovedati v vlogi na javni razpis. Zahtevek za predplačilo se šteje za zahtevek za izplačilo sredstev v skladu s 63. členom Uredbe 1305/2013/EU.«.
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Bančna garancija mora biti veljavna najmanj šest mesecev od datuma vložitve zahtevka za izplačilo sredstev, katerega vrednost je večja od višine predplačila in na katerega je vezana sprostitev bančne garancije.
(5) Upravičenec se v zahtevku za izplačilo sredstev opredeli glede sprostitve bančne garancije. Bančna garancija se sprosti, ko znesek dejansko nastalih upravičenih stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo sredstev, preseže znesek predplačila, ali najpozneje ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev, če je njegova vrednost večja od višine predplačila.«.
49. člen 
V četrtem in šestem odstavku 108. člena se besedilo »57.« nadomesti z besedilom »41.a«.
50. člen 
V prilogi 2 se v poglavju C. za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Če zadruga, skupina ali organizacija proizvajalcev ne vodi seznama skupne rabe iz 10. točke prvega odstavka 40. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora upravičenec vrniti vsa izplačana sredstva.«.
V poglavju H. se besedilo »kmetija z dopolnilno dejavnostjo« nadomesti z besedilom »nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
51. člen 
(začeti postopki) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17 in 40/17 – popr.), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17 in 40/17 – popr.).
52. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-12/2018
Ljubljana, dne 21. marca 2018
EVA 2017-2330-0068
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti