Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

820. Uredba o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog, stran 2888.

  
Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina uredbe) 
Ta uredba določa metodologijo za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog na prebivalca v državi (v nadaljnjem besedilu: povprečni stroški).
II. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV 
2. člen 
(podatki) 
(1) Izračun povprečnih stroškov za naslednje proračunsko leto (PStrt + 1) se opravi do 1. julija tekočega leta (t).
(2) Izhodišče za izračun povprečnih stroškov so tekoči odhodki in tekoči transferji občinskih proračunov, realizirani za leta od (t ‒ 4) do (t ‒ 1) po podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog.
(3) Tekoči odhodki in tekoči transferji iz prejšnjega odstavka se zmanjšajo za tekoče odhodke in tekoče transferje iz naslova sofinanciranja občinskih nalog iz državnega proračuna in od uporabnikov javnih storitev ter za obvezne dajatve, določene v področnih predpisih, za financiranje občinskih nalog v letih od (t ‒ 4) do (t ‒ 1).
3. člen 
(izračun tekočih odhodkov in tekočih transferjev za posamezno leto na prebivalca) 
Tekoči odhodki in tekoči transferji na prebivalca za posamezno leto (TOTTa) od (t ‒ 4) do (t ‒ 1) se izračunajo po formuli:
TOTTa=(∑∑TOTTij)/Oa.
Pri tem je:
ΣΣTOTTij vsota tekočih odhodkov in tekočih transferjev vseh občin (i) za izvajanje občinskih nalog po vseh podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (j), zmanjšana za tekoče odhodke in tekoče transferje iz naslova sofinanciranja občinskih nalog iz državnega proračuna in od uporabnikov javnih storitev ter za obvezne dajatve, določene v področnih predpisih, za financiranje občinskih nalog in
Oa število prebivalcev v državi po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja posameznega leta (a), za katero se računajo tekoči odhodki in tekoči transferi na prebivalca.
4. člen 
(izračun tekočih odhodkov in tekočih transferjev za obdobje od (t ‒ 4) do (t ‒ 1) na prebivalca) 
Tekoči odhodki in tekoči transferji (TOTT) na prebivalca za obdobje od (t ‒ 4) do (t ‒ 1) se izračunajo po formuli:
TOTT = ∑(TOTTa)/4.
Pri tem je:
TOTTa povprečni tekoči odhodki in tekoči transferji vseh občin na prebivalca za posamezno leto (a) od (t ‒ 4) do (t ‒ 1).
5. člen 
(izračun povprečnih stroškov) 
Povprečni stroški za naslednje proračunsko leto (PStrt + 1) se izračunajo po formuli:
PStr=TOTT±(ΔTOTTxt/Ot).
Pri tem je:
TOTT povprečni tekoči odhodki in tekoči transferji vseh občin na prebivalca za obdobje od (t ‒ 4) do (t ‒ 1),
±ΔTOTTxt povečani oziroma zmanjšani tekoči odhodki in tekoči transferji vseh občin za tekoče leto (t), nastali zaradi učinkov novih in spremenjenih predpisov (x), sprejetih v letih (t ‒ 1) in (t), in
Ot število prebivalcev v državi po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja tekočega leta (t), za katero se računajo povečani oziroma zmanjšani tekoči odhodki in tekoči transferi.
6. člen 
(ugotovitev povečanja oziroma zmanjšanja tekočih stroškov) 
Podatke o povečanih oziroma zmanjšanih tekočih odhodkih in tekočih transferjih za tekoče leto (±ΔTOTTxt) zaradi učinkov novih in spremenjenih predpisov, sprejetih v letih (t ‒ 1) in (t), ugotovi ministrstvo, pristojno za področje občinskih nalog, in jih najpozneje do 1. junija tekočega leta (t) pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance.
III. KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09).
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-7/2018/2
Ljubljana, dne 21. marca 2018
EVA 2018-3130-0008
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti