Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018

Kazalo

813. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN gospodarska cona Šalovci (ŠA 17), stran 2845.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spr.) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Šalovci sprejel (Uradni list RS, št. 38/06) je župan Občine Šalovci dne 14. marca 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN gospodarska cona Šalovci (ŠA 17) 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN gospodarska cona Šalovci (ŠA 17), v nadaljevanju OPPN.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) Skladno z Občinskim prostorskim načrtom Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 41/14) se obravnavano območje nahaja znotraj enote urejanja prostora z oznako ŠA 17 in je predvideno za podrobno namensko rabo gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim.
(2) Pobudo za izdelavo OPPN je podala Občina Šalovci.
(3) Namen OPPN je zagotovitev prostorskih pogojev za izvedbo ustrezne parcelacije gospodarske cone ter gradnjo komunalne opreme.
(4) Pravna podlaga za pripravo OPPN je:
– Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in spr.), v nadaljevanju ZPNačt
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 41/14).
3. člen 
(okvirno ureditveno območje) 
(1) Območje OPPN, v velikosti cca 3,1 ha, leži ob regionalni cesti in je v celoti nepozidano. V območje urejanja so vključeni deli zemljišča s parc. št.: 7743, 7744, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, vse k.o. Šalovci.
(2) Po potrebi je v območje obravnave možno zajeti še ostale bližnje parcele tako, da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Podlaga za pripravo OPPN bo strokovna rešitev, ki bo pripravljena ob usklajevanju z Občino Šalovci, na podlagi Prikaza stanja prostora, Občinskega prostorskega načrta Občine Šalovci ter smernic nosilcev urejanja prostora.
(2) OPPN bo izdelan skladno z vsebino, ki jo določata Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spr.) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in spr.).
5. člen 
(okvirni roki za pripravo OPPN) 
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih delovnih faz postopka priprave OPPN so:
– priprava idejne zasnove ureditve območja: največ 15 dni po podpisu pogodbe;
– priprava osnutka: največ 15 dni od izdelave idejne zasnove;
– pridobitev smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora in odločbe o obveznosti priprave CPVO: največ 45 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic;
– priprava dopolnjenega osnutka: največ 20 dni od pridobitve smernic nosilcev urejanja prostora;
– javna razgrnitev (najmanj 1 mesec) in javna obravnava (vsaj 1);
– priprava stališč do pripomb z javne razgrnitve: največ 15 dni po zaključku javne razgrnitve;
– priprava predloga: največ 1 mesec po sprejemu stališč do pripomb z javne razgrnitve;
– pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora; največ 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev mnenj;
– priprava usklajenega predloga: največ 15 dni po pridobitvi in uskladitvi drugih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– obravnava in sprejem OPPN na Občinskem svetu Občine Šalovci.
(2) Za postopkovne faze so predvideni zakonsko določeni roki. Roki delovnih faz pa so odvisni od zahtevnosti obsega in vsebine smernic in mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora ter pripomb z javne razgrnitve.
(3) Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo. Pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
6. člen 
(pristojni nosilci urejanja prostora) 
(1) Državni nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor;
3. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
4. Telekom Slovenije, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota.
(2) Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– oddelki in službe občinske uprave Šalovcev v okviru svojih pristojnosti ter javna podjetja, ki z izvajanjem svojih dejavnosti skrbijo za nemoteno oskrbo s storitvami javnih služb.
(3) Občina Šalovci lahko v postopek vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(4) V postopku priprave OPPN sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, ki na podlagi vloge občine in priloženih smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora odloči ali je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
7. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Šalovci – www.salovci.si
Št. 3500-1/2018-1
Šalovci, dne 14. marca 2018
Župan 
Občine Šalovci 
Iztok Fartek l.r.